NEMOCNICA

Galanta

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (lôžkové oddelenia) v chirurgických aj nechirurgických odboroch. Ďalej tiež špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odborných ambulanciách.  Súčasťou nemocnice sú i oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré poskytujú služby aj neštátnym obvodným a odborným ambulanciám v celej spádovej  oblasti.

Dôležité oznamy

Objednajte sa na odber krvi alebo plazmy online

Objednajte sa online cez rezervačný systém


Odberové miesta AG a PCR sú od 05.09.2022 presťahované  do priestorov vakcinačného centra ( vedľa pľúcnej ambulancie ).Prevádzkové hodiny sú každý pracovný pondelok a štvrtok od 7.30 hod do 8.30 hod. Je potrebné sa vopred  objednať na www.korona.gov. Vykonanie diagnostického antigénového testu Covid-19 je spoplatnené sumou 10 €, platí sa vopred na recepcii.


VAKCINAČNÉ CENTRUM

Otvorené každú pracovnú stredu od 13.00 hod. do 14.00 hod. Registrovať sa môžete na www.korona.gov. Očkujeme len vakcínou od firmy Pfizer Biontech.


Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


Od 12. 4. 2021 spúšťame traumatologickú a ortopedickú ambulantnú starostlivosť pre objednaných pacientov.

Objednávanie pacientov, poskytovanie informácií o výsledkoch vyšetrení (CT, MRI …) len telefonicky na t.č. 031/78 33 724 v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod.

Pred vyšetrením je potrebné preukázať sa negatívnym Ag testom, nie starším ako 7 dní.

Ordinačné hodiny
Pondelok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Tomáš KUBRANSKÝ

MUDr. Eva ŠPAČEKOVÁ

Utorok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Jozef PINTÉR

MUDr. Adrián SZÓRÁD

Streda 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Ján KAYSER

MUDr. Peter KOTRUS

Štvrtok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Ján KROČKO

MUDr. Peter KOTRUS

Piatok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Katarína BUDÁČOVÁ

MUDr. Ján KAYSER

12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka

APS pre deti a dorast – 031/7833 669


Oznam pre darcov krvi

Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou Číny a krajín, na území ktorých bol zaznamenaný prenos koronavírusu (Ázia, USA, Kanada, Austrália, Egypt, Európa – Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, …) platí:

 1. Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po opustení krajiny.
 2. Darca, ktorý bol v styku s chorým človekom nakazeným týmto koronavírusom, nemôže darovať krv 28 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.
 3. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu  dýchacích ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v krajine s potvrdeným prenosom COVID-19 alebo v priebehu 21 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
  Ak bol darca vo viacerých vyššie vymenovaných situáciách, do úvahy sa berie najdlhšia doba vyradenia.
 4. Darca krvi s cestovateľskou anamnézou pri príchode na hematologicko-transfúziologické oddelenie – ak nedávno prekonal respiračné ochorenie, musí podrobne informovať lekára HTO.
 5. Spätne informovať lekára HTO po darovaní krvi alebo jej zložiek do 15 dní v prípade horúčky, chrípky alebo iných symptómov.

Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Galanta

Filtrovať     Ambulancia Oddelenie Lekár

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 • Kňazská služba

  Kaplnka Sv. Kozmu a Damjána
  Rímskokatolícka kňazská služba pre chorých
  031/780 82 87, 0908 59 85 82
  e-mail: galanta.fara@gmail.com

 • Lekáreň v nemocnici

  Prízemie Pk – prechod z polikliniky do nemocnice

  Pondelok 7:00 – 15:30
  Utorok 7:00 – 15:30
  Streda 7:00 – 15:30
  Štvrtok 7:00 – 15:30
  Piatok 7:00 – 15:30
  Víkendy zatvorené

 • Nemocničný bufet

  Prechod  z nemocnice do predajne potravín

  Otváracia doba:

  Pondelok 7:00 – 14:30
  Utorok 7:00 – 14:30
  Streda 7:00 – 14:30
  Štvrtok 7:00 – 14:30
  Piatok 7:00 – 14:30
  Víkendy zatvorené

  Zodp.vedúca: Katarína Kissová

 • Optika

  Optika Klaudia

  Prízemie Polikliniky oproti očnej ambulancii

  Pondelok 8:30 – 13:00
  Utorok 8:30 – 13:00
  Streda 8:30 – 13:00
  Štvrtok 8:30 – 13:00
  Piatok 8:30 – 13:00

  Zodpovedná vedúca: očná optička Mgr. Klaudia Poórová

 • Parkovanie

  Prevádzkový poriadok platených parkovacích miest parkovísk v areáli nemocnice SVET ZDRAVIA v Galante v prevádzke spoločnosťou Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

  1. Prevádzkovateľ parkoviska: Nemocnica  SVET ZDRAVIA Galanta
  2. Miesto prevádzky: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
  3. Počet parkovacích miest:  74 miest
  4. revádzková doba: pondelok – nedeľa, 00:00 – 24:00 hod.
  5. Spôsob platenia: platba v automatickej pokladni na základe predloženého parkovacieho lístka
  6. Cenník parkovania: podrobný cenník parkovania tvorí prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadku
  • do 30 minút určených na prejazd je parkovanie zdarma
  • každá začatá hodina parkovania: 0,50 €
  • poplatok za stratu alebo poškodenie parkovacieho lístka: 10,00 €
  • Darca krvi v deň darovania krvi má nárok na bezplatné parkovanie.

  Vjazd a výjazd na parkovisko bude monitorovaný 24 hodín kamerou. Záznam z kamier sa bude uchovávať po dobu 1 týždňa.

  I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PARKOVANIA

  Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky užívania nechránených parkovacích miest zákazníkov, určených na parkovanie osobných vozidiel, medzi prevádzkovateľom parkovacích miest a medzi držiteľom alebo užívateľom cestných motorových vozidiel užívajúcimi vyššie uvedené parkovisko.

  1. Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok a cenník, čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda vzniká vjazdom zákazníka do parkoviska cez vjazdový terminál. Zákazník má právo na parkovanie ním riadeného osobného motorového vozidla bez prívesu na nechránenom označenom parkovacom mieste v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.

  II. SYSTÉM PARKOVANIA

  Vjazd vozidla:

  1. Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred vjazdovou závorou.
  2. Náhodný vodič vchádza do parkoviska po zatlačení tlačidla na vjazdovom termináli určeného na výdaj parkovacieho lístka a následnom odobratí lístka. Výber lístka je podmienený indukčnou slučkou, ktorá detekuje prítomnosť vozidla.
  3. Vodič s platnou zmluvnou kartou vchádza do parkoviska priložením karty na čítacie miesto na termináli.
  4. Zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste.
  5. Opustí parkovacie miesto, pričom parkovací lístok si je povinný zobrať so sebou.

  Pobyt v parkovisku a validácia:

  Náhodný – krátkodobý vodič počas parkovania nosí parkovací lístok pri sebe. K tomu je vyzvaný informačnou tabuľou prípadne aj nápisom na lístku.

  Platba za parkovné:

  Vjazd osobných vozidiel – pre krátkodobých návštevníkov je systém nastavený na tzv. voľný prejazd, ktorý trvá 30 min. Nad tento časový limit je každá začatá hodina, t. j. 60 min. nastavená podľa cenníka. Platba za parkovné je NONSTOP t. j. pondelok – nedeľa, 00:00 – 24:00 hod.

  Parkovné sa uhrádza v automatickej pokladni, kde vodič zaplatí príslušnú hotovosť za dobu parkovania podľa cenníka, načítanom z parkovacieho lístka.

  Do automatickej pokladne je možné použiť mince v hodnote 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,00 €, 2,00 € a bankovky v hodnote 5,00 €, 10,00 €. Automat vydá z vyššej sumy, avšak len do limitu 10,00 €.

  Po zaplatení parkovného vodičom, automatická pokladňa lístok odblokuje a je umožnený odjazd z parkoviska.

  V prípade, že vodič osobného vozidla si je istý, že parkuje menej ako je nastavený čas na voľný prejazd, nemusí ísť k automatickej pokladni, ale môže priamo opustiť parkovisko vložením parkovacieho lístka do štrbiny na výjazdovom termináli.

  Výjazd vozidla:

  1.  Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred výjazdovou závorou.
  2. Vodič zastaví pred výjazdovou rampou a parkovací lístok vloží do štrbiny výjazdového terminálu, čím otvorí rampu.
  3. Vodič, ktorý zabudol zaplatiť parkovné a zistí to až pri výjazdovej rampe, nesmie odstaviť vozidlo na výjazde, ale musí opustiť so svojim motorovým vozidlom priestor pred výjazdovou rampou, zaplatiť poplatok v automatickej pokladni a následne opustiť parkovisko.
  4. Vodič s platnou zmluvnou kartou vychádza z parkoviska priložením karty na čítacie miesto na termináli.
  5. Výjazdová závora sa zatvára automaticky po prejazde každého vozidla.

  III. PODMIENKY PARKOVANIA

  1. V areáli je prevádzka upravená dopravným značením a zákazník je povinný dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia Zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
  2. Rýchlosť jazdy v areáli je max. 10 km/hod.
  3. Pohyb osôb na parkovisku, ktorý nesúvisí s užívaním parkovacieho miesta, nie je povolený.
  4. Zneužitie susedného parkovacieho miesta nesprávnym parkovaním vozidla zákazníka bude posudzované ako parkovanie na dvoch resp. viacerých parkovacích miestach a návštevník je povinný zaplatiť náhradu za všetky obsadené parkovacie miesta.
  5. Ak vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, prevádzkovateľ parkoviska ho môže bezodkladne odviesť/odtiahnuť na náklady a riziko držiteľa vozidla.
  6. V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok podstatným spôsobom, má prevádzkovateľ právo na náklady zákazníka odtiahnuť vozidlo.
  7. Za účelom zabezpečenia splatnej finančnej pohľadávky voči zákazníkovi vzniknutej v súvislosti s parkovaním vozidla zákazníka (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie vozidla a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu zákazníka, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí zákazníkovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi zákazníka o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.
  8. Vozidlá, ktoré sú zaparkované na parkovisku musia byť v riadnom technickom stave a musia byť schválené k používaniu v prevádzke.
  9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel zaparkovaných na parkovacích miestach. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.
  10. Na parkovisku je zakázané riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu, ako i výučba jazdy.
  11. Zákazník je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa parkoviska.

  IV. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

  1. Pri zaparkovaní vozidla, vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.
  2. Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a tento prevádzkový poriadok.
  3. Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.
  4. Pri pohybe na parkovisku každá osoba má povinnosť dbať o svoju bezpečnosť, nezdržiavať sa v blízkosti závor a ich pohyblivých častí.
  5. Dbať na zvýšenú ohľaduplnosť k chodcom a neohroziť ich bezpečnosť.
  6. Parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať len na vyznačenom nechránenom parkovacom mieste.
  7. Udržiavať čistotu a poriadok.
  8. Rešpektovať dočasné obmedzenie užívania parkovacích priestorov z dôvodu čistenia a údržby parkoviska
  9. Starostlivo uschovať parkovací lístok. Zákazník nesie zodpovednosť sa stratu, poškodenie a zničenie parkovacieho lístka. V prípade straty alebo poškodenia parkovacieho lístka alebo ročnej parkovacej karty bude účtovaný poplatok vo výške 10,00 €.
  10. V prípade zistenia poruchy automatickej pokladne túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska v pracovnej dobe prostredníctvom intercomu umiestneného na automatickej pokladni alebo na tel. číslach +421 31 78 33 892 alebo na +421 915 758 397. Porucha automatickej pokladne neoprávňuje zákazníka parkovať zadarmo.

  V. NA POSKYTNUTOM PARKOVACOM MIESTE JE ZAKÁZANÉ

  1. Nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle nevládnych ľudí, deti a živé zvieratá.
  2. Prespávať vo vozidlách.
  3. Nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach.
  4. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa, taktiež zákaz manipulácie s horľavými látkami.
  5. Odkladanie a skladovanie predmetov všetkého druhu, obzvlášť predmetov z horľavých materiálov.
  6. Čerpanie PH do nádrží vozidiel, prevádzanie opráv, vymieňanie oleja, nabíjanie akumulátorov a vypúšťanie chladiacich kvapalín alebo umývanie vozidiel.
  7. Ponechanie motora v chode po dlhšiu dobu ako je potrebné, skúšanie motora.
  8. Parkovanie vozidiel s netesniacou nádržou alebo iným poškodením ohrozujúcim životné prostredie a bezpečnú prevádzku parkoviska, ako aj celkové parkovanie vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave a vozidiel nesplňujúcich technické predpisy.
  9. Umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
  10. Parkovanie vozidiel v jazdných pruhoch pred vjazdmi a výjazdmi z parkovacích miest, vzhľadom k možnému narušeniu plynulosti prevádzky.
  11. Parkovanie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách, poprípade s pneumatikami s hrotmi.
  12. Používanie zvukových znamení.
  13. Pohyb osôb na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch.
  14. Parkovanie vozidiel ktoré nie sú v riadnom technickom stave v zmysle platných predpisov
  15. Parkovanie vozidiel mimo vyznačených parkovacích plôch.

  VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

  1. Prevádzkový poriadok sú povinní dodržiavať všetci užívatelia parkovacích miest na parkovisku v areáli.
  2. Je prísne zakázané manipulovať zo zariadeniami parkovacieho systému (vjazdový, výjazdový terminál,závory, platobné stanice, kamery a pod.) a zasahovať do ich častí.
  3. Prevádzkový poriadok parkoviska nadobúda účinnosť dňom 01. 03. 2017.
  4. Prevádzkový poriadok je zverejnený a umiestnený na platobnej stanici a taktiež aj na webovej stránke www.ga.svetzdravia.com

  V Galante, dňa 28. 02. 2017

  Ing. Marián Haviernik
  riaditeľ nemocnice

Poďakovania

 • Spoločnosť TMC Servis s.r.o. chce aj týmto darom vo výške 500€ , poďakovať za prístup k liečeniu Ladislava Farkaša, ktorý len vďaka svojej pracovnej húževnatosti  a svojmu zameraniu na splnenie pracovných úloh na prvý krát zaváhal s hospitalizáciou a radšej išiel ako majster partie spolu s kolegami do práce, kde chcel naplniť termín ukončenia rozpracovaných úloh.

  Vďaku vyjadrujeme Internému oddeleniu a kolektívu oddelenia na čele s jeho primárom MUDr. Richardom Klučkom.

  Za profesionálny prístup sprevádzaný empatiou k pacientovi, ktoré je mimo iné aj motiváciou pre zodpovednosť pri doliečovaní sa po ukončení hospitalizácie ešte raz vďaka.

  S úctou, Babík Martin, Ing.

 • Touto cestou chcem poďakovať celému kolektívu za starostlivosť počas hospitalizácie. Zvlášť celému kolektívu na operačnej sále. Hlavne MUDr. Szentiványiovej (Kudrnovej) za skvelý zákrok a samozrejme anestéziológovi. Držím palce nech sa Vám podarí udržať vysoký štandard starostlivosti.

  Ďakujem.

  Ľubomír Laššan

 • Na oddelení traumatológie a ortopédie som bola v poslednom období niekoľkokrát hospitalizovaná kvôli operácii za účelom výmeny kolenného kĺbu a úrazu – pokúsanie psom. Chcem vyjadriť poďakovanie za skvelý prístup k pacientom. Prístup pána primára, lekárov, ako aj ostatného zdravotníckeho personálu bol na vysokej úrovni a zároveň veľmi ľudský. Zvlášť sa chcem poďakovať MUDr. Jozefovi Mihalovičovi, ktorý sa o mňa vždy staral s vysokou profesionalitou, no zároveň nezabudol na ľudskosť a empatiu. Aj napriek veľkej vyťaženosti si vie veci zariadiť tak, aby bol pacient na prvom mieste. Za to mu patrí moje VEĽKÉ ĎAKUJEM.

  Jozefína Galiková s rodinou

 • Dovoľte mi touto cestou vyjadriť poďakovanie a spokojnosť pri hospitalizácii u vás na rehabilitačnom oddelení. Za odborný a ľudský prístup MUDr. Matejovi Fülöpovi a celému fyzioterapeutickému tímu sestier pod vedením Mgr. Jany Janovičovej.

 • Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať celému kolektívu ambulancie úrazovej chirurgie pod vedením MUDr. Jozefa Mihaloviča, ktorý mi veľmi milo a ochotne pomohol dňa 10.3.2018 vo večerných hodinách s mojim problémom s poškodeným DeSault-om pravej hornej končatiny. Po odstránení DeSaultu, následne odbornom vyšetrení mi bola z ochotného rozhodnutia lekára nasadená ortopedická fixačná pomôcka GUMFIX, ktorej nasadenie mi umožnilo pohodlnejšiu fixáciu končatiny, a taktiež možnú hygienu aj vrchnej časti tela.

  ĎAKUJEM za Váš profesionálny a ľudský prístup.

  Branislav Mikuláš, Sereď

 • Chcel by som sa poďakovať za príkladnú a profesionálnu starostlivosť o moju mamu, ktorá bola hospitalizovaná na Neurologickom oddelení. Ďakujem celému kolektívu pracovníkov na čele s primárom MUDr. Otom Petríkom, ošetrujúcim lekárkam MUDr. Eve Gödöllovej a MUDr. Júlii Travkine, sestričkám, sanitárom. Hlboko si vážim vynaložené úsilie a ich profesionálny a ľudský prístup

 • Dovoľte mi poďakovať pracovníkom OAIM za ich prvotriednu a kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú poskytli môjmu otcovi počas jeho hospitalizácie na tomto oddelení. Menovite ďakujem pani primárke MUDr. Dagmar Bodákovej, MBA, MUDr. Ingrid Takáčovej, PhD., MPH, ďalej ďakujem všetkým ostatným starostlivým ošetrujúcim a službukonajúcim lekárom, sestričkám z oddelenia a ostatným pracovníkom za ich vzornú, odbornú a obetavú prácu. Veľmi si ich pre ich prácu a obetavosť vážim a skladám klobúk pred ich odhodlaním pomáhať a vynaložiť maximálne úsilie na navrátenie zdravia či už úplne alebo čiastočne. Ste úžasný tím, patrí Vám moja hlboká poklona a veľké ĎAKUJEM za Vašu obetavú prácu, ľudský a milý prístup.

 • Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu geriatrického oddelenia za perfektnú starostlivosť o našu mamičku počas jej hospitalizácie na tomto oddelení. Ďakujeme za vysoko odbornú a príkladnú starostlivosť, etický a ľudský prístup pani primárke MUDr. Adriane Drobnej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Márii Bujtárovej a celému personálu na tomto oddelení – sestrám, asistentom, sanitárom za ich obetavú prácu a výbornú starostlivosť až do poslednej chvíle som cítila, že im záleží na mojej mamičke. Nesmierne si vážim ich náročnú prácu a vyslovujem úprimné ĎAKUJEM.

 • Chcela by som sa poďakovať za ľudský prístup pána primára MUDr. Gábora Nagya a súčasne za starostlivosť celého kolektívu psychiatrického oddelenia, ktorí nemajú ľahkú úlohu zvládnuť ťažké psychické stavy pacientov.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
Hodská 373/38
924 22 Galanta

IČO: 44 452 519
DIČ: 2022728796
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: 031/ 78 33 111

Asistentka riaditeľky
Ing. Ingrid Farkašová
email: ingrid.farkasova@svetzdravia.com
mobil: +421 918 925 584
fax: +421 31 7833 859

Personálne oddelenie
Mária Halászová  +421 31 7833 891
email: maria.halaszova@svetzdravia.com

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia+421 (0) 31 7833 201
Ambulancia pneumológie a ftizeológie+421 (0) 31 7833 441
Anestéziologická ambulancia+421 (0) 31 7833 201
Chirurgická ambulancia+421 (0) 31 7833 870
Chirurgicko - urologické oddelenie/urológia
Chirurgicko - urologické oddelenie/chirurgia
CN JIS pre operačné odbory+421 (0) 31 7833 202/203
Detská príjmová a konziliárna ambulancia+421 (0) 31 7833 827
Detské oddelenie+421 (0) 31 7833 825
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia+421 (0) 31 7833 273
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie+421 (0) 31 7833 271
Gastroenterologická ambulancia+421 (0) 31 7833 630
Geriatrická ambulancia+421 (0) 31 7833 260
Geriatrické oddelenie+421 (0) 31 7833 261/274
Gynekologická ambulancia+421 (0) 31 7833 774 gynekologická ambulancia
+421 (0) 31 7833 722 príjmová ambulancia
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie+421 (0) 31 7833 611
Hematologická ambulancia+421 31/78 33 339
Interná ambulancia+421 (0) 31 7833 474
Interné oddelenie s JIS+421 908 374 322
Kardiologická ambulancia+421 (0) 31 7833 474
Klinicko-farmakologická ambulancia+421 (0) 31 7833 474
Neurologická ambulancia+421 (0) 31 7833 810
Neurologické oddelenie+421 31 78 33 810
Novorodenecká ambulancia+421 (0) 31 7833 458
Novorodenecké oddelenie+421 (0) 31 7833 705
OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny+421 (0) 31 7833 594
Očná ambulancia+421 (0) 31 7833 655
Očná jednodňová zdravotná starostlivosť+421 (0) 31 7833 633/641
Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie+421 (0) 31 7833 482
Oddelenie hematológie, transfúziológie+421 (0) 31 7833 234
Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie+421 (0) 31 7833 661
Onkologická ambulancia+421 (0) 31 7833 888
Ortopedická ambulancia+421 (0) 31 7833 724
Psychiatrická ambulancia+421 (0) 31 7833 473
Psychiatrické oddelenie+421 (0) 31 7833 461
Rádiologické oddelenie (RDG)+421 (0) 31 7833 291
Stomatologická ambulancia+421 (0) 31 7833 283
Traumatologická ambulancia+421 (0) 31 7833 687
Urgentný príjem+421 903 660 468
Urologická ambulancia+421 (0) 31 7833 780

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Piknik v tráve s laktačnou poradkyňou v galantskej nemocnici

Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia, sa galantská nemocnica rozhodla uskutočniť 1. 8. piknik mamičiek a budúcich mamičiek s laktačnými poradkyňami, ktoré pracujú v nemocnici.

VIAC...

Galantská nemocnica plánuje na jar otvoriť nový urgentný príjem

Nemocnica Svet zdravia Galanta bude mať nový urgentný príjem. Jeho prestavbu pozdržala pandémia COVID-19, no pred letom sa rozsiahla rekonštrukcia už naplno rozbehla. Aktuálne prebiehajú búracie práce a nový urgent by mal byť dokončený do konca tohto roka.

VIAC...

Nemocnica Galanta potrebuje darcov krvi

Občianske združenie Templars Slovakia sa rozhodlo podporiť darcov malým darčekom vo forme fľaše dobrého červeného vína alebo lístka do kina.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície