Voľné pracovné pozície
 

Voľné pracovné pozície

 

Pracovná pozícia:

Zariadenie:

Mesto:

AKO SPRÁVNE NAPÍSAŤ ŽIVOTOPIS

 • Ako správne napísať životopis

  Životopis je vaším prvým kontaktom s potenciálnym zamestnávateľom; jeho vzhľad, štruktúra, obsah a úprava o vás napovedia viac, ako je na prvý pohľad zjavné.

  Je dôležité, aby ste si požiadavky na kandidáta – inzerát, na ktorý sa chystáte reagovať, – dôkladne preštudovali. Venujte dostatočný čas príprave a formálnej úprave.

  Zdôraznite pracovné skúsenosti a prax, ktoré s daným postom úzko súvisia a ktoré vám umožnia získať konkurenčnú výhodu.

 • Čo má životopis obsahovať?

  Zvýraznené kontaktné údaje:

  • Meno a priezvisko, titul
  • Adresa bydliska
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa

  Odporúčame vytvoriť a používať e-mailovú adresu, ktorá obsahuje vaše meno a priezvisko

  emailové adresy: monsterdoctor666@…..lillly9669@…. Eva_peter_novakovci@…. nepôsobia dôveryhodne a profesionálne

  Vzdelanie v poradí zhora nadol:

  • Posledné najvyššie dosiahnuté vzdelanie – názov  školy, časové obdobie, odbor, spôsob ukončenia štúdia (maturitná skúška, štátna skúška atď.).
  • Vzdelanie o stupeň nižšie (postačí do úrovne strednej školy).

  Pracovné skúsenosti:

  • Postupujte od súčasného zamestnania po najstaršie.
  • Uvádzajte názov zamestnávateľa, obdobie a post, na ktorom ste pracovali.
  • Je vhodné uviesť krátky popis postu a v niekoľkých odrážkach opísať vašu náplň práce  najdôležitejšie projekty, právomoc a pod.

  Odporúčame vyplniť každé časové obdobie, zvýšite tým svoju dôveryhodnosť. Nevynechávajte žiadny časový úsek. Ani v prípade materskej/rodičovskej dovolenky či evidencie na ÚPSVaR.

  Kurzy a školenia:

  • Postupujte od najnovších k najstarším spolu s časovým obdobím.
  • Ďalšie vzdelávanie je signálom, že máte aktívny záujem o zvyšovanie vašich  znalostí a kvalifikácie, poukazuje na to, že sa chcete ďalej rozvíjať.
  • Ak disponujete aj certifikátom, diplomom, osvedčením vhodným na daný post, určite to v profesijnom životopise uveďte.
  • Je vhodné uviesť primeraný počet kurzov, školení a certifikátov v štruktúrovanej forme tak, aby sa nestratil ďalší dôležitý a podstatný obsah.

  Ďalšie schopnosti, znalosti:

  • Jazykové znalosti – uveďte úroveň ovládania cudzieho jazyka.

  Ak je cudzí jazyk podmienkou pri danom poste, pravdepodobne sa bude úroveň znalosti overovať.

  • Vodičský preukaz – skupina, približný počet najazdených kilometrov.
  • Ovládanie PC – uveďte všetky programy, ktoré ovládate, spolu s úrovňou.

  Záujmy:

  Vaše záujmy o vás veľa napovedia, venujte preto pozornosť tomu, aké záujmy uvediete. Vyhnite sa frázam a všeobecným záujmom, na ktoré nebudete vedieť pri otázke vecne a dôveryhodne reagovať.

  Referencie:

  Uveďte kontakty na osoby, ktoré môžu o vás podať referencie. Potenciálny zamestnávateľ môže tieto osoby osloviť a získať ďalšie zaujímavé informácie o vašej práci a skúsenostiach.

 • Naše odporúčania pre Vás

  • Životopis by mal mať 1 – 2 strany formátu A4.
  • Dbajte na formálnu a grafickú úpravu – rovnaký typ, veľkosť písma a rovnaký formát.
  • Ak chcete použiť aj vašu fotografiu, odporúčame formát zhodný s  fotografiou na občiansky preukaz/pas. Umiestnite ju do pravého horného rohu. Fotografia má mať formálny ráz. Fotografie zo súkromného života, napríklad  v kuchyni, v sporom odeve, na bicykli či s deťmi a pod., nie sú vhodné na zverejnenie v profesijnom životopise.
  • Uveďte aktivity, ktoré ste absolvovali počas štúdia – práca, študijný pobyt atď.
  • V životopise vždy uvádzajte pravdivé informácie.

 • Pár základných bodov pre prípravu životopisu

  • Prehľadnosť/štruktúrovanosť
  • Zrozumiteľnosť
  • Neutrálny vzhľad a úprava
  • Pravdivosť

Výberový proces v sieti nemocníc Svet zdravia a sieti polikliník ProCare

 • Výberový proces v sieti nemocníc Svet zdravia a sieti polikliník ProCare

  Voľné pracovné pozície pravidelne zverejňujeme na našich webových stránkach a na pracovných portáloch Profesia a Job Angels. Životopis uchádzača je evidovaný na úseku ľudských zdrojov priamo v konkrétnej nemocnici alebo poliklinike.

  Špecialista pre nábor a výber zamestnancov zváži, či uchádzač spĺňa všetky kritéria pre danú pozíciu. Následne Vás kontaktuje a osobne sa s Vami stretne. V závislosti od otvorenej pozície sa s Vami stretne námestník pre oblasť ošetrovateľstva alebo námestník pre liečebno­-preventívnu starostlivosť alebo riaditeľ nemocnice/polikliniky.

  Pri osobnom stretnutí Vám priblížime pracovnú pozíciu, predstavíme Vám oddelenie/ambulanciu, priameho nadriadeného, vysvetlíme platovú štruktúru a zodpovieme Vám na Vaše otázky.

 • Výberový proces na centrálu spoločnosti Svet zdravia

  Voľné pozície pravidelne zverejňujeme na našich webových stránkach a pracovných portáloch. Posúdime Váš životopis podľa požiadaviek na danú pozíciu. Uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám kontaktujeme telefonicky a pozývame na osobné stretnutie.

  Osobné stretnutia prebiehajú väčšinou v dvoch kolách.

  1. kolo: osobný pohovor prebieha za účasti nášho kolegu z oddelenia ľudských zdrojov, prípadne s potenciálnym nadriadeným. V prípade potreby absolvujete test, alebo praktické overenie znalostí a skúseností (simulácia procesu, riešenie úloh v MS Excel, jazykové testovanie,…).

   

  1. kolo: osobný pohovor prebieha za účasti Vášho budúceho priameho nadriadeného, prípadne riaditeľa úseku.

  Pri niektorých pozíciách využívame metódu assessment centra. Kandidáti absolvujú skupinové a individuálne úlohy, na základe ktorých vyberáme úspešného kandidáta. Cieľom je zistiť o Vás a Vašich predpokladoch čo najviac a tak vhodne vybrať najlepšieho kandidáta.

  Spätnú väzbu poskytujeme všetkým kandidátom telefonicky, alebo prostredníctvom emailu.

  Aj neúspešní kandidáti sú naďalej vedení v databáze uchádzačov a častokrát sa stane, že sú s odstupom času oslovení zapojiť sa do výberového konania aj na inú profilu vyhovujúcu pozíciu.

 • Odporúčania, ako sa pripraviť na pohovor
  • Vyhľadajte si základné informácie o spoločnosti (história, organizačná štruktúra, aktuality, tlačové správy, informácie o produktoch/službách,…). Prejavíte tým seriózny záujem o zamestnávateľa.
  • Dôležitá je dochvíľnosť.  Pripravte si  dostatočnú časovú rezervu v prípade možných  komplikácií (napr. dopravná nehoda, vzdialené parkovisko a pod.)
  • Ak viete, že to včas nestihnete, informujte telefonicky kontaktnú osobu a ospravedlňte sa za meškanie.
  • Prvý dojem, ktorý zanecháte je veľmi dôležitý. Začína už Vašim príchodom a vstupom do miestnosti.
  • Odporúčame neutrálnu vizáž a formálny odev.
  • Je pozitívne, ak je uchádzač primerane aktívny, ale zároveň  naslúcha.
  • Pripravte si otázky, ktoré Vás zaujímajú. Napríklad:
   • Z akého dôvodu je pozícia otvorená?
   • Aká je podrobná náplň práce?
   • Ako prebieha adaptačný proces nového zamestnanca?
   • Aká je odmeňovacia štruktúra?
   • Aké sú ciele tejto pozície?
   • Aká je štruktúra oddelenia?
   • Aký kariérny rast je možný vo vašej spoločnosti?
   • Aké sú ďalšie pracovné podmienky?
   • Kedy je predpokladaný nástup?
   • Aké je miesto výkonu práce? Kto je priamy nadriadený?

  Osobný pohovor väčšinou prebieha formou osobného rozhovoru, ktorého súčasťou sú i otázky ako napríklad:

  • Čo viete o našej spoločnosti/nemocnici/poliklinike?
  • Aký je hlavný dôvod, že hľadáte zmenu?
  • Čím Vás zaujala naša pozícia?
  • Ako si predstavujete svoje pôsobenie na tejto pracovnej pozícii.
  • Skúste nám opísať posledný projekt/pracovnú úlohu, ktorá sa Vám v poslednej dobe podarila. Ako ste ju riešili? Ako ste postupovali?

  Skúste si premyslieť odpoveď na otázku ohľadom Vami očakávanej mzdy na ponúkanú pozíciu. Neodpovedajte protiotázkou. Je dobré, ak sa viete reálne ohodnotiť. Finálne ponúkaná výška mzdy je pri niektorých pozíciách komunikovaná iba vybraným kandidátom formou akceptačného listu.

  Ak sme nezodpovedali na všetky Vaše otázky sme Vám k dispozícii, stačí vyplniť kontaktný formulár