Geriatrické oddelenie

Nemocnica Galanta

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 15:00 - 17:00
  • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 7833 261/274

Primár oddelenia: 031/7833353

Geriatrické oddelenie  sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice - vľavo

O oddelení

Oddelenie poskytuje  akútnu geriatrickú  špecializovanú starostlivosť. Geriatrické oddelenie disponuje 29 lôžkami,  dvoj a troj – lôžkovými izbami,  1 samotkou a 1 nadštandardnou izbou.

Hospitalizujeme pacientov nad 65 rokov, ktorým  poskytujeme komplexnú starostlivosť vrátane diferenciálnej diagnostiky a liečby prevažne vnútorných ochorení a ochorení  typických pre starší vek. Súčasťou komplexnej starostlivosti je podľa potreby rehabilitačná liečba a iniciovanie sociálnej  intervencie.

Z tejto starostlivosti profitujú vo všeobecnosti pacienti nad 70 rokov, ktorí okrem základného ochorenia majú charakteristické  geriatrické komplikácie, ako je zhoršenie hybnosti, poruchy kognitívnych funkcií, malnuríciu , inkontinenciu moču a stolice, závažné zmyslové poruchy, poruchy stability, po pádoch a úrazoch, prítomnosť viac ako 5 závažných diagnóz súčasne, potrebu pomoci v bežných denných činnostiach  event. potrebu riešenia iných  zložitých situácií. Dôležitý je komplexný multidisciplinárny prístup podmienený  multimorbiditou  a starobnými zmenami organizmu.

Prevádzame typické geriatrické posudzovanie so zhodnotením funkčného potenciálu  geriatrického pacienta potrebného pre diagnostiku, stanovenie cieľov liečby, rehabilitáciu a zaistenia pokračovania v zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť  o geriatrických pacientov siaha od preventívnej až po terminálnu. Prioritami je predĺženie života, dosiahnutie čo najvyššej kvality života i v posledných fázach a čo najlepšieho funkčného stavu a sebestačnosti. Diagnostické postupy pacientov  geriatrického veku sú vykonávané s ohľadom na biologický stav, inak v plnom rozsahu odboru vnútorného lekárstva.

Taktiež  sa podieľame na  výchove  a príprave  lekárov v špecializačnom odbore geriatria.

Prijímame  resp. objednávame indikovaných pacientov doporučených na hospitalizáciu cestou všeobecného lekára, internistu, geriatra, resp. Urgentného príjmu – internej ambulancie po konzultácii  s primárkou geriatrického oddelenia alebo  jej zástupcom počas pracovných dní. Na geriatrické oddelenie je možné prekladať pacientov  z iných oddelení v prípade akútnych a hlavne interných komplikácií, eventuálne  zhoršených  chronických  ochorení. Poskytujeme konziliárnu činnosť pre ostatné oddelenia nemocnice, úzko spolupracujeme  so sociálnou sestrou  našej nemocnice.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O ZDRAVOTNOM STAVE PACIENTA

Ošetrujúci lekári: od  14.00 – 15.30 hod
Kontakt na oddelenie: 031/7833261

PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

nadštandardná  izba: cena 25 EUR /noc
vybavenie: jednolôžková izba s TV prijímačom, chladničkou, mikrovlnkou, polohovacím lôžkom, samostatným sociálnym zariadením, sprchou, telefónom

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Drobná Adriana Geriatrické oddelenie, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Bujtárová Mária Geriatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Mučková Dana Geriatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Mgr. Sipos Henrieta Geriatrické oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra