Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Nemocnica Galanta

Ordinačné hodiny

  Kontakt

  Hodská 373/38 Galanta 924 22

  +421 (0) 31 7833 482

  O oddelení

  CENTRÁLNE OPERAČNÉ SÁLY

  Tel. 031/ 7833 111, kl. 480

  Oddelenie centrálnych operačných sál v Galantskej nemocnici bolo zriadené v roku 2004. K oddeleniu sa organizačne pričlenilo oddelenie centrálnej sterilizácie a v tejto koncepcií pracuje dodnes. Pracovný tím tvorí primár oddelenia, vedúca sestra oddelenia, operačné sestry, sanitári a pomocný pracovník v zdravotníctve, ktorí zabezpečujú nepretržitý chod prevádzky. Upratovacie práce v operačných sálach zabezpečuje upratovacia čata.

  Prvoradou úlohou oddelenia je organizačne zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku operačných sál za aseptických podmienok na základe predložených požiadaviek operačných oddelení, t. j. personálne obsadiť a materiálno-technicky zabezpečiť požadované operačné výkony na najvyššej profesionálnej úrovni. Ďalšou úlohou je edukačná výchova personálu pre zvládanie všetkých úloh plynúcich z nárokov jednotlivých oddelení. Popis činností je zahrnutý v prevádzkovom poriadku oddelenia.

  ŠTRUKTÚRA ODDELENIA

  Sála č. 1-2 úrazová chirurgia a ortopédia, 6. poschodie
  Sála č. 5 urológia, 8. poschodie
  Sála č. 6 všeobecná chirurgia, 8. poschodie
  Sála č. 8 gynekológia + zákroková sála, 9. poschodie
  Sála č. 9 sekčná sála, 10. poschodie
  Sála – jednodňová zdravotná starostlivosť, 7. poschodie

  Na odd. COS operačné sestry, sanitári a PZZ pracujú v jednozmennej prevádzke, ktorá začína o 7:00 ho do 15:30 hod.

  Na pravidelných každodenných ranných poradách sa pod vedením vedúcej sestry COS a účasti personálu v prvom rade zhodnotí činnosť v pohotovostných službách (ÚPS) a následne pripravenosť k plánovanému operačnému programu, reagujúc na všetky aktuálne požiadavky, personálne aj materiálne, kladené na oddelenie COS materskými oddeleniami.

  Operačné sály sa využívajú v plnej miere aj mimo bežnú pracovnú dobu, z dôvodu neodkladných operačných výkonov, akými sú náhle príhody brušné, úrazy, cisárske rezy prípadne akútne zákroky. Prevádzku oddelenia v pohotovostných službách, zabezpečujú dve službukonajúce operačné sestry v čase od 15:30 – 7:00 nasledujúceho dňa.

  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

  Na oddelení pracuje:

  1 primár, 1 vedúca sestra, 1 manažér dennej zmeny, 11 operačných sestier (z toho 10 sestier so špecializáciou v odbore), 3 zdravotnícki asistenti, 4 PZZ.
  Na oddelení COS sa pravidelne vykonávajú odborné semináre, v rámci sústavného vzdelávania, v ktorých si operačné sestry a ostatný personál zvyšujú profesionálny rozhľad.

  ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

  Tel. 031/ 7833 111, klapka 480

  Oddelenie Centrálnej sterilizácie v Nemocnici Sv. Lukáša v Galante od roku 1981 poskytuje zdravotnícke výkony sterilizácie a inej dekontaminácie. V základnom spektre svojej činnosti sa OCS opieralo o vôbec prvú koncepciu odboru zo začiatku roku 1981, ktorej základnou myšlienkou bolo zosúladenie sterilizácie a inej dekontaminácie na OCS so substerilizáciou a s používaním jednorazových zdravotníckych pomôcok. Prvé kroky prevádzkovania oddelenia vzhľadom na prístrojové vybavenie umožňovali používanie iba termických sterilizačných postupov. Mohutný rozvoj diagnostických a terapeutických postupov a zákrokov si vyžiadal v rámci prevencie a šírenia nozokomiálnych nákaz aj zavedenie a uplatňovanie variabilných spôsobov sterilizácie a dekontaminácie. Pod tlakom týchto skutočností prišlo priebežne k zmenám vo vecnom a prístrojovom vybavení oddelenia. Vybavenie umožnilo rozšírenie spektra používaných sterilizačných a iných dekontaminačných postupov o nízkoteplotné sterilizačné postupy a dezinfekčné metódy za používania nových biocidov – vyšší stupeň dezinfekcie, čo umožnilo dekontamináciu optických prístrojov, termolabilných ZP k opakovanému použitiu v kontrolovanom systéme kvality.

  Variabilnosť požívaných postupov si vynútila aj zmenu využívania sterilizačných obalov. Boli zavedené do praxe vhodnejšie a praktickejšie kombinované sterilizačné obaly – papier/fólia.

  Náplňou odboru je príprava sterilnej ZP tak, aby jej používanie neohrozilo priamo alebo nepriamo zdravie alebo bezpečnosť pacienta, zdravie a bezpečnosť zamestnancov zdravotníckych zariadení. Transformácia kontaminovanej ZP na sterilnú prebieha v overenom a pravidelne kontrolovanom systéme kvality.

  Úsek sterilizácie zásobuje zložky lôžkovej a ambulantnej liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia dohodnutým okruhom sterilných ZP výmenným a doplňovacím spôsobom.

  K dnešnému dňu oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje aj predsterilizačnú prípravu formou kontajnerového systému, s využitím automatu na dekontamináciu inštrumentov, endoskopického inštrumentária a zdravotníckej pomôcky – automatická umývačka. Zavedenie automatizovanej dekontaminácie kontajnerovým systémom znižuje riziko šírenia nozokomiálnych nákaz, čím zvyšuje kvalitu bezpečne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

  Na oddelení sa vykonáva sterilizácia
  Fyzikálna metóda – sterilizácia vlhký teplom
  Chemická metóda – formaldehydová sterilizácia

  ČLENENIE OCS

  Úsek sterilizácie sa člení:

  • Nečistá prevádzka
  • Poločistá prevádzka
  • Čistá prevádzka
  • Riadiaca časť

  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

  Na pracovnom postupe prípravy sterilnej ZP sa podieľajú:

  1 primár, 1 vedúca sestra, 1 manažér dennej zmeny, 2 sestry so špecializáciou, 6 sanitárok

  Centrálna sterilizácia je srdcom každého zdravotníckeho zariadenia a dnes si už nevieme predstaviť chirurgické odbory bez kontinuálneho prísunu sterilných zdravotníckych pomôcok, ktoré toto oddelenie zabezpečuje.

  Oddelenie Centrálnej sterilizácie v nemocnici Galanta – Svet zdravia sa teší z pripravovanej koncepcie CS Novej generácie s realizáciou v r. 2018, s plne digitalizovanou sterilizačnou technikou.

  Personálne oddelenie

  MUDr. Pintér Jozef Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie, Nemocnica Galanta primár

  Martin Deviatka Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie, Nemocnica Galanta manažér dennej zmeny