NEMOCNICA

Svidník

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

V zmodernizovaných priestoroch nemocnice Svidník je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením.

Dôležité oznamy

Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave hospitalizovaného?

V prípade hospitalizácie pacienta na COVID pracovisku svidníckej nemocnice sa príbuzní môžu informovať o jeho zdravotnom stave na telefónnom čísle 054 7860 231, a to každý pracovný deň v čase medzi 14.00 a 15.00 h. V prípade hospitalizácie pacienta na OAIM (intenzívne lôžka) sa môžu príbuzní informovať o zdravotnom stave pacienta na telefónnom čísle 054 7860 563 alebo 054 7860 431, a to tiež v každý pracovný deň medzi 14.00 a 15.00 h. K poskytnutiu informácií od lekára je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia pacienta a príbuzenský vzťah. V záujme dodržiavania diagnosticko-terapeutického režimu na danom lôžkovom oddelení mimo uvedenú dobu personál nebude poskytovať tieto služby.

V kontakte cez videohovory

Do pozornosti opätovne dávame aj službu, ktorú svidnícka nemocnica v spolupráci s telekomunikačným operátorom Orange Slovensko začala poskytovať ešte počas prvej vlny pandémie. Ide o spájanie pacientov s ich rodinami cez videohovory. Tablet môžu pacienti využiť kedykoľvek, keď sa dohodnú s rodinou na videohovore, pričom starším pacientom pri hovore asistuje sestra alebo iný zdravotník.

Ako odovzdať pacientovi osobné veci?

Osobné veci môžu rodinní príslušníci doniesť pacientom do nemocnice na triážne pracovisko, kde ich odovzdajú pracovníkovi triáže. Prosíme príbuzných, aby taška s osobnými vecami bola označená menom a priezviskom pacienta. Pracovník triáže kontaktuje vedúcu sestru, resp. personál oddelenia. Poverený personál prevezme osobné veci a odovzdá ich pacientovi. Prosíme príbuzných, aby do nemocnice neposielali potraviny, cenné veci či finančnú hotovosť a iba nevyhnutné veci.

Osobné veci zasielané domov personál COVID pracoviska po dohovore s pacientom zabalí do igelitového vreca označeného menom a priezviskom pacienta a dátumom zabalenia. Tieto veci transportuje do tzv. karanténnej miestnosti, z ktorej sú dané zbalené veci vydané po uplynutí stanovej doby. O termíne prevzatia týchto vecí bude rodinných príslušníkov telefonicky informovať vedúca sestra, resp. poverený zamestnanec pre dané oddelenie.

Nemocnica prosí v záujme bezpečnosti pacientov i personálu o dodržiavanie postupu nastavených služieb. Neustále sa snažíme, aj v tomto mimoriadnom období, o zabezpečenie komfortu pre hospitalizovaných pacientov. Len vzájomnou komunikáciou a dodržiavaním nastavených opatrení to spoločne zvládneme.


Vážení pacienti, návštevníci Nemocnice Svidník.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ochorenia COVID – 19, ako aj na potrebu bezpečného zabezpečenia poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti, vedenie nemocnice Svidník prijalo tieto opatrenia/zmeny:

 1. Ambulantná pohotovostná služby pre dospelých (pohotovosť) od 17.10.2020:
 2. Počas pracovných dní bude poskytovaná v rámci Internej príjmovej ambulancie pri Oddelení vnútorného lekárstva (Interné – ženy).
 3. Počas víkendov a sviatkov bude poskytovaná v priestore Kardiologickej ambulancie. Ambulancia sa nachádza na prízemí poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie Fyziatricko – rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 292.
 1. Fyziatricko – rehabilitačný stacionár (MUDr. Mihalkaninová).

Pracovisko je presťahované na 2. poschodie lôžkového pavilónu „A“.

 1. Neurologické oddelenie a oddelenie Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie od 10.2020.

Pracoviská presťahované na 3. poschodie lôžkového pavilónu „A“ (oproti Chirurgickému oddeleniu).

 1. Doliečovacie a Geriatrické oddelenie.

Pacienti daných medicínskych odborov budú hospitalizovaní v rámci oddelenia vnútorného lekárstva (Interné oddelenie).

 1. Gynekologická ambulancia.

Ambulancia presťahovaná do priestorov Kardiologickej ambulancie. Ambulancia sa nachádza na  prízemí  poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie Fyziatricko -rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 292.

V Nemocnici Svidník naďalej platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach a povinnosť nosiť ochranné rúško, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup.

Vstup do nemocnice za účelom vyšetrenia/hospitalizácie je možný iba cez vstupný filter (vstup na pohotovostnom vchode – otvorený nepretržite 24/7 a vstup pri Psychiatrickej liečebni, otvorený počas pracovných dní od 06:00 – 18:00 hod.)

Pripomíname pacientom/návštevníkom, že ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast je naďalej prevádzkovaná v priestoroch Neonatologickej ambulancie, pri lôžkovom oddelení Pediatrie, na 3. poschodí, pavilónu „B“.


OZNAM PRE PACIENTOV ORTOPEDICKEJ AMBULANCIE

Zmena klapky z 476 na 508


Svidnícka nemocnica z dôvodu bezpečnosti pacientov aj personálu od 1. októbra (v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie okamžite) otvorí iba dva vchody do nemocnice, ktoré budú kontrolované, a to:

 1. hlavný vstup do nemocnice (pohotovostný vstup), otvorený 24/7
 2. vchod pri fyziatricko-rehabilitačnom pracovisku, otvorený každý pracovný deň od 6.00 do 18.00 h

Na tých miestach budú pacienti prechádzať cez vstupný filter:

 • bez ochrannej tvárovej masky, resp. šatky nie je možný vstup do budovy nemocnice,
 • každému pacientovi je zmeraná telesná teplota,
 • pacient si pri vstupe dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom,
 • na vstupe sú umiestnené stojany s kontrolnými otázkami pre pacientov, ktoré sa týkajú možných príznakov ochorenia COVID-19. Ak má pacient niektorý z príznakov, teda odpovedal aspoň jedenkrát kladne, má povinnosť upozorniť na to pracovníka nemocnice pri vstupe, ktorý ho informuje o ďalšom postupe,
 • nemocnica žiada pacientov, aby medzi sebou dodržiavali dvojmetrové odstupy (to platí aj pre lavičky v čakárňach, ktoré budú za týmto účelom označené samolepkou)

Nemocnica ďakuje pacientom za súčinnosť a rešpektovanie hygienických a bezpečnostných opatrení.


ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNICI SVIDNÍK

Na základe rozhodnutia riaditeľa nemocnice a na základe odporúčania RÚVZ Svidník platí v nemocnici Svidník od 11.09.2020 do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV.

 

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU NÁVŠTEV

 • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
 • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • jedna osoba u pacienta so poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
 • jedna osoba u pacienta s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
 •  návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná, napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.
 • sprievod detského pacienta,
 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU NÁVŠTEV ALEBO SPREVÁDZAJÚCE OSOBY SÚ POVINNÉ DODRŽIAVAŤ TIETO OPATRENIA:

 • do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri,
 • podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,
 • v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť.

Zmena umiestenia odberového miesta na COVID-19

Vážení pacienti/žiadatelia,

radi by sme Vás informovali, že od 03.09.2020  došlo k zmene polohy odberového miesta COVID-19. Mobilné odberové miesto bolo presunuté  mimo areál nemocnice Svidník.

Presunuté odberové miesto:

Pred vstupom do areálu nemocnice Svidník, pred rampami, odbočte vpravo k označenej unimobunke.

Presnú polohu ako aj samotnú navigáciu si môžete pozrieť v nasledujúcej mape

Na odberné miesto odporúčame dopraviť sa vlastným autom a len osoby, ktoré budú testované. Ak nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. Vhodné je, aby spolujazdec sedel na zadnom pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené okno. 

Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu.

Ak sa necítite dobre a máte podozrenie že ide o príznaky COVID 19, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravotný stav a určí ďalší postup.

Podrobnejšie informácie ako postupovať nájdete na stránkach www.ruvzsk.sk

Podrobnejšie informácie pre samoplatcov nájdete na stránke lab.online

Viac...


Dovolenky

Kardiologická ambulancia: 01. 10. – 31. 10. 2020

Ambulancia klinickej psychológie (Mgr. Breznoščáková): 19. 10. – 23. 10. 2020

Neurologická ambulancia (MUDr. Hlivjaková): 28. 10. –  31. 10. 2020

 


OZNAM PRE PACIENTOV ORTOPEDICKEJ AMBULANCIE

Ortopedická ambulancia je od 8. 7. 2020 presťahovaná do nových priestorov, lôžkový pavilón “A”, 2. poschodie, v rámci gastroenterologickej ambulancie.

Ordinačné hodiny:

PONDELOK     07:00 – 14:00
UTOROK         07:00 – 14:00
PIATOK           07:00 – 13:00

Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať.

Telefonický kontakt: 054/7860 508


Vzhľadom na nárast pacientov vyžadujúcich hematologické ambulantné vyšetrenie Nemocnica Svet zdravia Svidník rozšírila priestory hematologickej ambulancie. Nové priestorovo samostatné pracovisko bolo zriadené v poliklinickom bloku C.

Ambulancia je pacientom k dispozícii v utorok, stredu a piatok od 7.00 do 15.30 hod. Personálne je zastúpená lekárkou MUDr. Máriou Kandrovou a sestrou Mgr. Danielou Pirščovou.

Objednať sa na vyšetrenie pacienti môžu na telefónnom čísle 054/7860 555.

Hematologická ambulancia poskytuje špecializovanú a komplexnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s chorobami krvi a krvotvorných orgánov.

Jej činnosť zahŕňa:

 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti
 • liečbu porúch metabolizmu Fe (železa), vitamínu B12, folátov
 • liečbu ochorenia bielych krviniek
 • liečbu ochorenia trombocytového systému
 • liečbu krvácavých a trombofilných stavov
 • podávanie hemoterapie priamo v ambulancii
 • vykonávanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie
 • liečbu imunohematologických problémov u chorých s autoumunitnými a alomunitnými poruchami

Naďalej ostáva pre pacientov k dispozícii aj pôvodná hematologická a onkologická ambulancia s lekárkou MUDr. Erikou Hnatovou.


Ambulancie nemocnice Svidník realizujú vyšetrenia všetkých pacientov, aj neakútnych, v plnom režime pracovnej doby.

 1. V nadväznosti na potrebu udržať zvýšený hygienický štandard v pohybe pacientov/návštevníkov žiadame, aby všetci neakútni pacienti sa objednávali telefonicky na presný dátum a čas ošetrenia. V prípade, že pacient nepríde na určený časový termín, nemusí byť vyšetrený a bude preobjednaný.
 2. Akútni pacienti sú ošetrovaní priebežne.
 3. Po ošetrení každého pacienta na ambulancii prebieha lokálna dezinfekcia plôch a vyvetranie priestorov, preto Vás žiadame o strpenie medzi ošetreniami.
 4. V prípade potreby predpisu liekov a zdravotníckych pomôcok využívajte predpis na základe telefonickej požiadavky ako doposiaľ.
Názov ambulancií Telefonicky kontakt / poznámka
Ambulancia všeobecného lekárstva pre deti a dorast pri pediatrickom oddelení 054/78 60 577, 054/78 60 335, alebo 054/78 60  232
Neonatologická ambulancia 054/78 60  280, 054/78 60  335 alebo 054/78 60  577
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 054/78 60 431
Kardiologická ambulancia 0918 549 285 alebo 054/78 60 292
Pneumologická a ftizeologická ambulancia 054/78 60 428
Diabetologická ambulancia 05478 60 526
Hematologická ambulancia 054/78 60 434, ambulancia ordinuje mimo stredy (Odbery darcov krvi)
Onkologická ambulancia 054/78 60 254, ambulancia ordinuje mimo stredy (Odbery darcov krvi)
Infektologická ambulancia 054/78 60  564
Chirurgická ambulancia 054/78 60 306

Je presťahovaná k chirurgickému oddeleniu, 3. poschodie, lôžkového pavilónu

Príjmová Interná ambulancia 054/78 60  281
ORL ambulancia 054/78 60 208
Neurologická ambulancia 054/78 60 250
Ortopedická ambulancia  054/78 60 508
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 054/78 60 284
Gynekologická ambulancia 0905 364 070
Fyziatricko – rehabilitačná ambulancia 054/78 60 227
Rádiodiagnostické oddelenie 054/78 60 342
Ambulancia klinickej psychológie 054 /78 60 290
Fyziatricko – rehabilitačný stacionár 054/78 60 303

 


Fyziatricko – rehabilitačné pracovisko – štandardný pracovný režim s prísnym časovým plánovaním pacientov na procedúry. Po každom pacientovi zamestnanci pracoviska vykonávajú dôkladnú lokálnu dezinfekciu. V prípade, že pacient nepríde na určený časový termín, nemusí mu byť realizovaná procedúra.


Informácie o parkovacom systéme

V súvislosti so spustením nového automatického parkovacieho systému do areálu nemocnice Svidník  Vás informujeme o súvisiacich postupoch, ktoré je potrebné realizovať, pokiaľ sa rozhodnete využiť vjazd motorovým vozidlom priamo do areálu nemocnice Svidník.

Viac...


Nový platobný terminál

Vážení klienti, návštevníci nemocnice Svidník,

od 01.08.2019 je na recepcii nemocnice Svidník umiestnený platobný terminál, ktorý umožňuje prostredníctvom platobnej karty uhradiť všetky druhy poplatkov, ktoré boli doteraz hradené v hotovosti (napr. platby za nadštandardné izby, obedy pre držiteľov kariet, vstup do areálu pre držiteľov kariet a i. obsiahnuté v komplexnom cenníku).


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Svidník

Poďakovania

 • Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Každý človek má obavy z návštevy nemocnice a hospitalizácie, veď ak ide do tuhého a je nutný pobyt v nemocnici, strach o vlastný život je tá najprirodzenejšia reakcia. Už viackrát som počul zlé jazyky povedať vetu: „Ak chceš zomrieť, tak choď do svidníckej nemocnice!“ Keď tú vetu znova začujem, budem všetkým takýmto zlým jazykom oponovať, lebo to, čo vravia, nie je pravda!

  Touto cestou sa chcem poďakovať celému operačnému tímu, ktorý ma operoval 5. septembra o 13. hodine na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti pod vedením pani primárky MUDr. Diničovej a tiež pani anestéziologičke MUDr. Lažovej, kde môj život bol v ich rukách. Operácia bola náročná a lekársky tím ju zvládol úspešne, no môj zdravotný stav bol naďalej kritický natoľko, že ma museli 4 dni udržiavať v umelom spánku. Vďaka špičkovej lekárskej starostlivosti a aj Božej pomoci som mohol byť po prebratí prevezený na chirurgické oddelenie, kde mi bola pod vedením pána primára MUDr. Leška poskytnutá vynikajúca pooperačná starostlivosť – celému tímu patrí moje úprimné poďakovanie! Rovnako vrúcne by som sa chcel poďakovať aj internému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Pytliaka, PhD. a jeho tímu, ktorí urobili maximum pre moje zdravie. Naozaj mi šlo o život a nebyť špecialistov zo svidníckej nemocnice, tieto riadky by som nemohol napísať. Ešte raz, z celého srdca Vám ďakujem!

  Ján Onufer, Giraltovce

 • Vážený pán riaditeľ,

  mesiac august pre moju rodinu bol veľmi ťažký. V nemocnici sa ocitli súčasne traja členovia rodiny. Zažila som negatívne, ale aj pozitívne reakcie lekárov a zdravotných sestier. Milým prekvapením pre mňa bola sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Vojtašeková. Za jej ľudskosť a ochotu mi pomôcť patrí srdečná vďaka.

  Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť pri liečbe o mojich blízkych by som sa rada poďakovala aj internému oddeleniu, obzvlášť MUDr. Márii Labancovej, MUDr. Márii Kandrovej a MUDr. Igorovi Leškovi z chirurgického oddelenia.

  Nemocnici Svidník prajem veľa takýchto zamestnancov.

  S pozdravom Květa Cuperová.

 • Vážený pán riaditeľ,

  týmto mailom sa chcem poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu synčekovi Danielovi Ivančovi. Keď sme sa dňa 26. 4. 2018 ocitli na chirurgickej pohotovosti v nemocnici Svidník, ujal sa nás doktor MUDr. Igor Leško. Zhodnotil zdravotný stav môjho syna pohotovo a správne a týmto mu zachránil život. Nebola to pre neho obvyklá situácia operovať 4 ročné dieťa, ale zhostil sa jej úžasne. Týmto mu patrí moja veľká vďaka. Som rada,že mi bolo umožnené byť počas celej hospitalizácie  môjho syna.

  Poďakovanie patrí aj celému chirurgickému tímu, za ich trpezlivosť a podporu a samozrejme aj lekárkam detského oddelenia (MUDr. primárka Lombartová a MUDr Šlangová) aj oddelenia OAIM. (MUDr. Prusáková a primárka MUDr. Diničová).

  Je mi ľúto keď čítam na sociálnych sieťach len všetko negatívne na nemocnicu Svidník, pretože ja mám len samé pozitívne skúsenosti. Prajem Vám veľa síl na udržanie chodu tejto nemocnice. Nech Vám v tom Boh pomáha.

  S pozdravom Dana Ivančová.

 • Neurologickému oddeleniu nemocnice Svet zdravia vo Svidníku, obzvlášť MUDr. Smolkovej, všetkým sestrám a ošetrovateľovi, ktorí sa v dňoch 1. 4. do 9. 4. 2015 veľmi zodpovedne, profesionálne podieľali na liečbe rodinného známeho,  by sa chcela poďakovať rodina Bešenyiová. „Starostlivosť, ochota a trpezlivosť bola z ich strany na profesionálnej a ľudskej úrovni.

 • Ďakujem všetkým za príjemný pobyt na internom oddelení v nemocnici. Zvlášť ďakujem s. Gerekovej, je to vzor dokonalej sestry. Usmievavá, milá, ochotná, pomôže, poradí, bola úžasná.

 • Bol som spokojný s prístupom sestier k mojej osobe a tak isto lekárov nakoľko mi zachránili život. ĎAKUJEM svidníckej nemocnici zato, že mi pomohli, nakoľko mi praskli vredy a mal som na mále. ĎAKUJEM CELÉMU CHIRURGICKÉMU ODDELENIU. Ste fajn ľudia

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. MUDr. Kožejovej z neurologického oddelenia za jej odborný a ľudský prístup, jej veľkú pozornosť. Pomohla mi po všetkých stránkach.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

IČO: 47249099
DIČ: 2023815398
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 907 260 147
e-mail: nemocnica.sk@svetzdravia.com

 

Asistentka riaditeľa 

Dominika Vasilčinová
tel.: +421 (0) 54 7860 602, +421 908 848 117
e-mail: dominika.vasilcinova@svetzdravia.com

Vedúci technicko – hospodárskych činností 

Miroslav Ivančo
mobil: +421 915 910 320
e-mail: miroslav.ivanco@svetzdravia.com

Priame kontakty

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny054/78 60 528 (431)
Ambulancia klinickej psychológie054/7860 290, 054/7860 244
Ambulancia tropickej medicíny054/7860 564
Ambulancia vnútorného lekárstva+421 (0) 547860338
Chirurgická a traumatologická ambulancia+421 (0)54 7860 405
Chirurgické oddelenie+421 (0) 547860615
Detská ambulancia primárneho kontaktu+421 (0) 547860561
Detské oddelenie+421 (0) 547860348, +421 (0) 547860348
Diabetologická ambulancia+421 (0) 547860526
Doliečovacie a geriatrické oddelenie+421 (0) 54 7860 333
FRO ambulancia+421 (0) 547860227
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie+421 (0) 547860227
Gynekologická ambulancia+421 (0) 547860348
Gynekologická jednodňová zdravotná starostlivosť054/7860 348, 0905 364 070
Hematologická ambulancia
Hematologicko - transfúziologické oddelenie+421 (0) 54786 0443
Imuno-alergologická ambulancia+421 (0) 547860284
Infektologická ambulancia054/7860 564
Interné oddelenie+421 (0) 547860439
Kardiologická ambulancia+421 (0) 547860292
Neonatologická ambulancia+421 (0) 547860280
Neurologická ambulancia+421 (0) 547860 250
Neurologické oddelenie+421 (0) 547860392
OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti+421 (0) 547860614+421 (0) 547860614
Onkologická ambulancia
ORL ambulancia+421 (0) 54786 0208
Ortopedická ambulancia+421 (0)54 78 60 508
Pneumologická a ftizeologická ambulancia+421 (0) 54786 0428
Psychiatrická liečebňa +421-(0)54-7860 365
Rádiologické oddelenie+421-(0)54-7860 342, 266

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Aktuality

Reakcia MUDr. Mareka Pytliaka na odkaz pre svidnícku nemocnicu

Člen krízového štábu MUDr. Peter Visolajský a predseda Zachráňme zdravotníctvo odkázal svidníckym zdravotníkom: „Vaša nemocnica je malá a bezvýznamná“.

VIAC...

Tri za zdravé prsia vo svidníckej nemocnici

V nemocnici Svidník a vo všetkých nemocniciach spoločnosti Svet zdravia v mesiaci október prebieha kampaň zameraná na včasnú prevenciu ochorení prsníkov.

VIAC...

Nemocnica Svet zdravia Svidník sa stala súčasťou národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva 2020 je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície