Doliečovacie a geriatrické oddelenie

Nemocnica Svidník

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 16:00
  • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 54 7860 333

Doliečovacie a geriatrické oddelenie sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

O oddelení

Geriatria   je špecializačný odbor, zaoberajúci sa zdravotnou starostlivosťou o seniorov, t.j. osoby vo veku nad 65 rokov. Pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o seniorov vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbility, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti  starého
organizmu.

Doliečovacie oddelenie poskytuje lekársku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť, preloženým z iných  oddelení, vyžadujúcich ešte doliečenie  v  zariadeniach ústavnej  zdravotnej starostlivosti. Doliečovacie oddelenie hospitalizuje pacientov vo veku 18 rokov a viac.

Oddelenie má 30 lôžok zazmluvnených všetkými zdravotnými poisťovňami, ale je možná aj hospitalizácia samoplatcov. Každá izba má signalizáciu. Na štyroch izbách je centrálny rozvod kyslíka. Ponúkame 9 trojlôžkových, jednu dvojlôžkovú a  jednu nadštandardná jednolôžkovú izbu. Nadštandardná izba s moderným vybavením a vlastným sociálnym zariadením.

Oddelenie je vybavené polohovateľnými posteľami, Všetky postele sú vybavené pasívnymi antidekubitárnymi matracmi, v prípade potreby sú k dispozícii i aktívne antidekubitárne matrace. Štandardné vybavenie oddelenia zahŕňa EKG prístroj, defibrilátor. Pracovisko má zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňuje pohyb pre pacientov/klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Doliečovacie oddelenie je určené na doliečenie chorých pacientov po odznení akútnej fázy ochorenia, po stabilizácii ich zdravotného stavu. Realizuje sa doliečovacia a rehabilitačná stratégia, s cieľom obnoviť mobilitu pacientov, ich sebestačnosť a samoobslužnosť.

Geriatrické oddelenie sa zameriava na stanovenie funkčného stavu a potenciálu seniorov a rešpektuje vplyv sociálnych faktorov na zdravotný stav seniorov a sociálne následky ich chorôb. Významnou črtou geriatrických pacientov je starecká krehkosť (frailty), ktorá sa prejavuje sklonom ku komplikáciám a zhoršením adaptačných mechanizmov.
Pacientom poskytujeme lekársku,  rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť.

Pacientom poskytujeme lekársku, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V čase od 17:00- 20:00 návšteva možná so súhlasom lekára.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  od Vášho praktického lekára a event. odporúčanie  na hospitalizáciu.
Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca.

Je samozrejmosťou, že každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo uterák, pyžamo, prezuvky, muži  – holiace potreby).

Čo si nebrať do nemocnice: 

  • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

V prípade, že máme pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Denný nemocničný režim

Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.

Lieky

V záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici dostávať.

Stravovanie

Diéta je dôležitou  súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali. V nočnom stolíku si uskladňujte iba minimálne množstvo potravín. Potraviny podliehajúce skaze uložte do chladničky. Ak máte výhrady voči teplote stravy, máte možnosť zohriať si ju v mikrovlnke. O túto službu požiadajte službukonajúcu sestru.

Telefonické informácie

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom  pacienta. O zdravotnom stave informuje vždy osobne ošetrujúci lekár, primár alebo zástupca primára. Službukonajúci lekár nie je povinný podávať podrobné informácie o zdravotnom stave pacienta. Nedožadujte sa informácií od sestier. Tie Vám môžu podať informácie iba v medziach svojich kompetencií.
Telefonicky Vás z rôznych dôvodov môžeme informovať len veľmi stručne, po dohodnutej identifikácii volaného.

Ukončenie pobytu v nemocnici

O ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.

Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá “Lekársku prepúšťaciu správu”, ktorú ste povinný po prepustení odovzdať praktickému lekárovi najneskôr do troch dní.

Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných,  veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, alebo ich zaznamenať v dotazníku spokojnosti.

Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník spokojnosti aj v prípade, že nemáte žiadne požiadavky, podnety. Vyplnený dotazník prosím vložte do schránky s označením “Dotazníky spokojnosti”. Schránka je umiestená v jedálni  Doliečovacieho a Geriatrického oddelenia.

PERSONÁL

Lekári: MUDr. Rudolf Dorko, MUDr. Ľudmila Belasová

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Pytliak Marek Doliečovacie a geriatrické oddelenie, Nemocnica Svidník primár

MUDr. Belasová Ľudmila Doliečovacie a geriatrické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Dorko Rudolf Doliečovacie a geriatrické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Mgr. Keselicová Mária Doliečovacie a geriatrické oddelenie, Nemocnica Svidník vedúca sestra