OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) svidníckej nemocnice zabezpečuje  starostlivosť o kriticky chorých pacientov u ktorých hrozí zlyhanie, alebo zlyháva funkcia jedného, alebo viacerých organových systémov. OAMIS poskytuje starostlivosť na úsekoch: resuscitačná, intenzívna, anestetická a ambulantná starostlivosť. Súčasťou tohto oddelenia je aj poskytovanie anestéziologickej starostlivosti – centrálneho typu – spinálna, alebo epidurálna anestézia, predoperačná a pooperačná ambulantná starostlivosť na končatinách, ktorú je možné ovplyvniť aj periférnymi blokádami, CT vyšetrenia u detí v anestézi, ambulantná starostlivosť o pacientov, ktorí majú zavedené invazívne vstupy a sú v domácej starostlivosti, ako aj poskytovanie analgézie regionálnymi technikami.

 
 

Prečo si vybrať OAMIS vo Svidníku

 • Ambulantná, lôžková starostlivosť a anestéziologické služby

  Starostlivosť OAMIS oddelenia vo Svidníku zahŕňa starostlivosť o pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť s trvalým monitoringom životne dôležitých funkcií, poskytuje anestéziologickú starostlivosť, predoperačnú ambulantnú starostlivosť, ambulantnú starostlivosť o pacientov, ktorí majú zavedené invazívne vstupy a sú v domácej starostlivosti a pooperačné tlmenie bolestí.

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

  OAMIS oddelenie nemocnice Svet Zdravia vo Svidníku poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť pacientom lôžkového oddelenia a nepretržite zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o kriticky chorých pacientov, ktorým zlyhávajú životne dôležité orgány a ktorí si vyžadujú trvalý monitoring životne dôležitých funkcií organizmu.

 • Skúsený profesionálny tím špecialistov

  Profesionálny a skúsený personál oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny poskytuje široké spektrum zdravotnej starostlivosti o pacientov. V prípade potreby špeciálnej komunikácie napr. pre pacientov v bezvedomí, zabezpečujú komunikáciu na najvyššej možnej úrovni a ak spätná väzba nie je možná, komunikácia vychádza od personálu, od príbuzných k pacientovi, bez jeho spätnej odpovede.

 • Moderné prístrojové vybavenie

  Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) vo Svidníku poskytuje lôžkovú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť v kompletne zrekonštruovaných priestoroch.  OAMIS disponuje moderným prístrojovým zariadením, zabezpečujúcim kompletnú zdravotnú starostlivosť pacientom v kritickom stave alebo predoperačnú a pooperačnú starostlivosť.

 • Medziodborová spolupráca

  Zabezpečenie predoperačného anestéziologického vyšetrenia si vyžaduje spoluprácu ďalších odborov, pre zhodnotenia celkového stavu pacienta, pred plánovaným operačným výkonom. Rovnako kritický stav pacienta si neraz vyžaduje spoluprácu s ďalšími odbormi. Odborný personál a lekári OAMIS vo Svidníku túto komunikáciu a spoluprácu zabezpečujú v celom rozsahu.

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS)

Lôžková časť OAMIS

zahŕňa starostlivosť o pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, resp. ide o kriticky chorých pacientov. Intenzívna starostlivosť sa poskytuje v odbore intenzívna medicína (OAIM), v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia a neurológia. Starostlivosť na oddelení OAMIS je poskytovaná na 11 lôžkach, ktoré sú rozdelené pre jednotlivé odbory 5 lôžok pre OAIM, 4 lôžka pre vnútorné lekárstvo, 1 lôžko pre neurológiu a chirurgiu. V prípade potreby jednotlivých odborov je však možné počet týchto lôžok meniť v prospech toho odboru, ktorý ju danej chvíli najviac potrebuje.

Cieľom oddelenia je poskytnúť intenzívnu zdravotnú starostlivosť pacientovi, u ktorého hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov.

Predoperačná ambulantná starostlivosť

Súčasťou tohto oddelenia je aj poskytovanie anestéziologickej starostlivosti, predoperačná ambulantná starostlivosť, ambulantná starostlivosť o pacientov, ktorí majú zavedené invazívne vstupy a sú v domácej starostlivosti, ako aj poskytovanie analgézie regionálnymi technikami.

Liečebné možnosti/výkony OAMIS

Spektrum diagnóz, s ktorými sú hospitalizovaná pacienti na OAMIS, sa týka zlyhávania životne dôležitých funkcií organizmu:

 • zlyhávanie srdca a krvného obehu,
 • ťažké poruchy srdcového rytmu,
 • zlyhávanie spontánneho dýchania,
 • poruchy vedomia z rôznych príčin,
 • poruchy vnútorného prostredia pacienta.

Naši pacienti si vyžadujú trvalý monitoring týchto funkcií a mnohokrát aj zavedenie rôznych invazívnych postupov, ktoré podporia resp. nahradia tieto životné funkcie – napr. umelá pľúcna ventilácia, zavedenie dialyzačných katétrov pri zlyhávaní obličiek, zavedenie centrálnych venóznych katétrov na podávanie parenterálnej výživy, úprava srdcového rytmu elektrickým výbojom a pod.

Predoperačná ambulantná starostlivosť

Zabezpečuje predoperačné vyšetrenia v zmysle zhodnotenie stavu pacienta, jednotlivých laboratórnych vyšetrení, v prípade potreby navrhujeme doplnenie o ďalšie vyšetrenia potrebné k podávaniu anestézie a následne pacientovi navrhujeme predanestetickú prípravu a najvhodnejší typ anestézie vzhľadom na stav pacienta a operačný výkon ako aj možnú poanestetickú starostlivosť.

Anestéziologická starostlivosť

Poskytujeme na 4 operačných sálach k operačným, diagnostickým a liečebným výkonom podľa požiadaviek operačných odborov a na 3 pracoviskách mimo operačných sál pre potreby neoperačných odborov našej nemocnice (CT vyšetrenia u detí v anestézii, gastrofibroskopické a kolonoskopické vyšetrenia v analgosedácii, zavedenie PEGov a pod.). Pacientom aplikujeme rôzne typy anestézií podľa typu operačného výkonu a potreby tlmenia pooperačnej bolesti.

Okrem celkovej anestézie vo veľkej miere využívame pri operačných výkonoch techniky regionálnej anestézie či už centrálneho typu – spinálna, alebo epidurálna anestézia, ako aj techniky periférnych blokád.

V prípade, že sa dá už vopred predpokladať  intenzívnejšia dlhodobá pooperačná bolesť, je odporúčanou voľbou pre pacienta aj epidurálna analgézia, t.j zavedenie katétra cez tenkú ihlu do epidurálneho priestoru v chrbticovom kanáli, cez ktorý sa podávajú lieky na zmierenie bolesti. Pooperačnú bolesť na končatinách je možné ovplyvniť aj periférnymi blokádami. Po lokalizovaní periférneho nervu alebo pletenca sa k nemu cez špeciálnu ihlu aplikuje lokálne anestetikum a tým sa zabezpečí znecitlivenie danej končatiny a tlmenie pooperačnej bolesti.

Všetky výkony realizuje  lekár anestéziológ so špeciálnou prípravou, spolu s anestéziologickou sestrou.

Naše oddelenie je schopné na tomto úseku podať aj ambulantnú anestéziologickú starostlivosť pri krátkodobých diagnostických alebo liečebných úkonoch.

Aktuality

Vianočný stromček spolupatričnosti

Adventné obdobie je asi tým najkrajším obdobím v roku, kedy majú ľudia k sebe o čosi viac bližšie, sú súdržnejší, vyjadrujú svoju solidaritu, príslušnosť k sebe navzájom, jedným slovom spolupatričnosť.

VIAC...

Sv. Mikuláš, čo do čižmičiek v nemocnici Svidník dáš?

Hoci sa sviatok sv. Mikuláša spája predovšetkým s deťmi, v nemocnici Svidník Mikuláš urobil výnimku a obdaroval všetkých pacientov a personál.

VIAC...

Maturanti prišli darovať krv

Hovorí sa, že stužkovú slávnosť zažiješ iba raz za život. Maturanti gymnázia duklianskych hrdinov zo Svidníka a maturanti gymnázia zo Stropkova mali možnosť zažiť netradičnú stužkovú aj na Hematologicko – transfúziologickom pracovisku nemocnice Svidník a to ako darcovia krvi.

VIAC...

Ukončenie pobytu na Oddelení anesteziólogie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Z nášho pracoviska je pacient zväčša prekladaný na následnú starostlivosť na iné lôžkové oddelenie tejto alebo inej nemocnice.

O preklade pacienta, resp, o ukončení hospitalizácie budete včas informovaní ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred preložením/prepustením. V prípade neodkladnej situácie môže však byť pacient preložený aj bez predchádzajúceho informovania o ukončení pobytu pacienta, ale o preložení pacienta budete v čo najkratšom čase príslušným lekárom informovaní.

Možnosť komunikácie príbuzných s pacientmi v intenzívnej starostlivosti

Na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti sú zväčša hospitalizovaní pacienti, ktorí vyžadujú špeciálnu formu komunikácie z dôvodu určitej diagnózy, pre ktorú sú na toto oddelení prijatí. Personál oddelenia Vás pred vstupom na oddelenie bude informovať o spôsobe komunikácie. Napr.: U ľudí v bezvedomí sa používa pasívna komunikácia- komunikácia vychádza od personálu, od príbuzných k pacientovi, bez jeho spätnej odpovede.

S pacientom je nutné komunikovať na najvyššej možnej úrovni, ktorú je schopný dosiahnuť a snažiť sa o maximálnu spätnú väzbu z jeho strany (pokiaľ to jeho zdravotný stav dovoľuje).

Informácie o stave pacienta na oddelení OAMIS

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom pacienta, resp. so súhlasom jeho najbližšieho príbuzného (manžel/manželka/deti). O zdravotnom stave informuje vždy osobne ošetrujúci lekár, primár alebo zástupca primára. Službukonajúci lekár nie je povinný podávať podrobné informácie o zdravotnom stave pacienta. Nedožadujte sa informácií od sestier. Tie môžu podať informácie iba v medziach svojich kompetencií.

Telefonicky môžeme informovať po dohodnutej identifikácii pacienta a to príslušným heslom, ktoré bolo pacientovi pridelené pri príjme na OAMIS.

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Renáta Diničová

  primár

  Viac...
 • MUDr. Marián Kožík

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Andrea Zavodová

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Petronela Lažová

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Ingrid Mačejovská

  lekár

  Viac...
 • Mgr. Anton Babuščák

  vedúca sestra

  Viac...
 • Ľudmila Panová

  manažérka dennej zmeny

  Viac...

Kontakty

Svet zdravia Svidník
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860614, +421 (0) 547860614

Časť OAIM: +421-(0)54-7860 431
Časť JIS: +421-(0)54-7860 563
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny: +421-(0)54-7860 528

Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (vstup pre návštevy z časti pavilónu B).

NÁVŠTEVNÉ HODINY

 • Pondelok 15:00 – 17:00
 • Utorok 15:00 – 17:00
 • Streda 15:00 – 17:00
 • Štvrtok 15:00 – 17:00
 • Piatok 15:00 – 17:00
 • Sobota 14:00 – 16:00
 • Nedeľa 14:00 – 16:00

V čase od 17:00- 20:00 návšteva možná so súhlasom lekára.