Rádiologické oddelenie

Nemocnica Svidník

Pracovná doba

  • Pondelok 07:00 - 14:00
  • Utorok 07:00 - 14:00
  • Streda 07:00 - 14:00
  • Štvrtok 07:00 - 14:00
  • Piatok 07:00 - 14:00

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421-(0)54-7860 342, 266

Pracovisko sa nachádza na prízemí (B pavilón).

O oddelení

Rádiológia je medicínsky odbor, v rámci ktorého využívame na našom pracovisku diagnostiku používaním prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Základným prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia  činnosť. Diagnostické obrazy získavame rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií, zvlášť ionizujúceho žiarenia (mimo metód nukleárnej medicíny), neionizujúceho žiarenia (termografia),  mechanickej energie  (ultrazvuk).

Súčasťou odboru sú aj intervenčné terapeutické výkony, s použitím rádiologických prostriedkov zdravotníckej techniky.
Cieľom odboru je zabezpečiť včasnú diagnostiku ochorení a vysokú odbornú úroveň rádiologickej diagnostiky pomocou využitia vyššie uvedených zobrazovacích metód.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Rádiologické oddelenie poskytuje rádiologické služby pre lôžkové oddelenia nemocnice Svidník, a.s. a pre obvodné a odborné ambulancie v štátnom  aj privátnom sektore v celom okrese  aj mimo okresu  na vysokej odbornej úrovni.
Práca  na oddelení sa sústreďuje na zobrazovaciu diagnostiku ochorení  v dospelom  veku, ale taktiež aj u detských pacientov.

V súčasnosti  poskytuje rádiologické oddelenie diagnostické služby  na dvoch skiagrafických zariadeniach. Oddelenie je vybavené novým 16 – vrstvovým počítačovým tomografom značky SIEMENS, pojazdným tzv. C  ramenom, ktoré sa používa na operačných sálach, zubným panoramatickým rtg  zariadením /OPG/.  Ďalšími zobrazovacími metódami  sú ultrasonografická  a denzitometrická diagnostika .

Na všetkých týchto zariadeniach poskytuje oddelenie širokú  škálu vyšetrení.

  • RTG vyšetrenie: komplexné  rádiodiagnostické skiagrafické vyšetrenia, i.v. urografie
  • Ultrazvukové vyšetrenia: krku, štítnej žľazy, prsníkov a axíl, venózneho systému, periférnych ciev, mäkkých častí, parenchýmových orgánov dutiny brušnej
  • CT vyšetrenia:  mozgu, krku, prínosných dutín a štruktúr vnútorného ucha, pľúc vrátane pľúcnej angiografie, brucha, chrbtice, skeletu, HRCT – vysokorozlišovacie CT pľúc,CT enterografie, CT irigografie

Pracovisko prešlo reštrukturalizáciou a modernizáciou, na skiagrafickom pracovisku  je zavedená nepriama digitalizácia. Je  súčasťou komplexného nemocničného informačného systému, čo umožnilo novú spoluprácu s oddeleniami našej nemocnice, s možnosťou pripojenia pomocou telerádiologického centra  aj s inými nemocnicami v rámci Slovenska.

Ultrazvukové a CT vyšetrenia robíme na objednanie, v prípade akútnych stavov okamžite. Bežné rtg vyšetrenia sa vykonávajú bez objednania. Výsledky z USG vyšetrení sú k dispozícii po vyšetrení, z RTG vyšetrení  do 2  hodín, z CT vyšetrení do 24 hodín, s možnosťou individuálnej dohody. Dokumentácia bezplatne na CD nosiči sa vydáva na požiadanie odosielajúceho lekára/ uviesť na žiadanke/. Vydanie dokumentácie na žiadosť pacienta je spoplatnené.

Mimo tejto pracovnej doby je na RDG oddelení zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba.

PERSONÁL

Primárka: MUDr. Adriana Sabanošová
Lekári: MUDr. Marián Baja, MUDr. Ivana Zelizňaková

Vedúci rádiologický technik: Vladimír Stramba, dplRaA

Personálne oddelenie

MUDr. Sabanošová Adriana Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník primár

MUDr. Veronika Raková Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Baja Marián Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Zelizňáková Ivana Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Labancová Mária Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Barilla Jozef Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník vedúci rádiologický technik