• Slovenčina

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE STROPKOV

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

Nachádza sa v širšom centre mesta, v areáli spolu s Nemocnicou s poliklinikou tvorí ucelený komplex. Je to novootvorené zariadenie s kompletným vybavením.

Zariadenie má nadregionálny charakter, sú tu umiestňovaní klienti z celého prešovského regiónu. V zariadení môžu byť umiestnení klienti aj z iných regiónov (resp. z iných štátov). Je upravené tak aby v plnej miere slúžilo predovšetkým potrebám klientov.

21.JPG

UBYTOVANIE

V zariadení sú dvoj a trojposteľové izby zariadené nábytkom, ktorý plne vyhovuje potrebám klientov. V prípade záujmu je možné poskytnúť aj jednoposteľovú izbu. Každodenný individuálny a ľudský prístup ku klientom je samozrejmosťou.

16.JPG

Každá izba má svoje sociálne zariadenie – WC, umývadlo, sprchu – všetko s bezbariérovým prístupom. K dispozícií je aj sociálne zariadenie pre imobilných klientov.

Špecializované zariadenie poskytuje: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie ,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti: 

 • ergoterapia, muzikoterapia,
 • biblioterapia, arteterapia,
 • pamäťové cvičenia,
 • precvičovanie jemnej motoriky,
 • duchovná činnosť,
 • rehabilitačná činnosť.

STRAVOVANIE

Klientom je poskytovaná celodenná racionálna a diabetická strava v priestoroch jedálne, resp. podľa potreby a mobility klienta aj na izbách.

3.jpg

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Pre klientov je k dispozícií všeobecný lekár, ktorý navštevuje naše zariadenie pravidelne 1x do týždňa, vykoná „vizitu”, predpíše každému potrebné lieky a podľa potreby odporučí odborné vyšetrenie. V prípade potreby príde aj na zavolanie. Pravidelne 1x za dva týždne navštevuje zariadenie aj psychiater. V prípade odborného vyšetrenia zabezpečíme lekára a podľa potreby aj prípadný odvoz.

ĎALŠIA STAROSTLIVOSŤ

V rámci terapie sa realizujú pre klientov relaxačné aktivity s cieľom navodiť pozitívne emócie formou pasívneho vnímania čítaných textov, počúvanie hudby, čím sa odbúravajú negatívne emócie a prebúdzajú kultivované emócie.

20.JPG

Záujmová a rekreačná činnosť

Klienti sa majú možnosť venovať rôznym aktivitám podľa svojich individuálnych schopností, záujmov a potrieb, pri ktorých im pomáhajú kvalifikovaní zamestnanci zariadenia a vytvárajú im na to vhodné podmienky.  Majú možnosť sa venovať rôznym manuálnym zručnostiam, ako je tkanie, vyšívanie, háčkovanie, pletenie, zašívanie…

Rehabilitačná činnosť

Rehabilitačná činnosť je súčasťou liečebného procesu a poskytuje ju v súčinnosti s rehabilitačným oddelením Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Je zabezpečovaná kvalifikovanými pracovníkmi v priestoroch zariadenia, resp. priamo na oddelení rehabilitácie, ktoré je súčasťou komplexu.

V rámci rehabilitácie poskytujeme:

liečebnú telesnú výchovu – mäkké techniky, klasické masáže, magnetoterapiu, elektroliečbu, parafín, termozábaly, strojovú lymfodrenáž, ultrazvuk, vodoliečbu, podávanie CO2 injekcií.