Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 

Pracovná zdravotná služba

Zdravie zamestnancov na prvom mieste
Zabezpečujeme komplexný systém pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov na území celej Slovenskej republiky. Zamestnávateľovi poskytujeme odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ako aj výkon zdravotného dohľadu.
Naše portfólio zahŕňa dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu prostredníctvom výkonu lekárskych preventívnych prehliadok a poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a prevenciu vzniku chorôb z povolania.

 
 

Prínos pracovnej zdravotnej služby

Vhodne zvolená stratégia zabezpečenia zdravia zamestnancov prispieva k zvýšenej produktivite práce, kvalite výrobkov, pracovnej motivácii a kvalite života jednotlivca.

 • Aký prínos má PZS pre vás ako pre zamestnávateľa?

  • prispieva k zníženiu alebo odstráneniu rizikových faktorov práce a pracovného prostredia
  • posilňuje prevenciu pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci
  • nízke náklady na odškodňovanie profesionálnych chorôb
  • nízka práceneschopnosť
  • znižuje fluktuáciu zamestnancov a nízke pracovné výkony zo zdravotných dôvodov
  • zvyšujeme produktivitu a efektívnosť práce
  • vyššie predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast
  • podporuje účasť zamestnancov na aktivitách orientovaných na zdravie a osobný rozvoj zamestnancov
  • prezentácia podniku – dobrý manažment (zdravé pracoviská)

 • Aký prínos má PZS pre vašich zamestnancov?

  • dobrý pocit pri práci vo firme
  • zvýšenie morálnej motivácie práce vo firme
  • prevencia poškodenia zdravia z práce
  • dlhodobejšie udržanie si práceschopnosti
  • zvyšovanie rovnosti v zdraví
  • dlhší vek dožitia bez invalidizácie
  • vyšší počet dôchodcov v dobrom zdraví

 • Aké aktivity zabezpečujeme?

  • eventy – Dni zdravia
  • projekt Zdravá firma
  • tematické prednášky, školenia v súvislosti s ochranou zdravia zamestnancov
  • kompenzačné cvičenia priamo na pracovisku klienta zamerané na znižovanie rizika vyplývajúceho z nadmernej fyzickej záťaže.
  • školenia 1. pomoci
  • vykonávanie očkovania

 • Čo je firemná zóna portálu ProCare a aké výhody vám poskytne?

  Firemná zóna portálu ProCare je komplexná on-line aplikácia slúžiaca na evidenciu a riadenie lekárskych prehliadok, vrátane evidencie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby pre našich zazmluvnených klientov. Samozrejmosťou je zabezpečenie ochrany dát a prístupu k aplikácii (šifrovanie cez https protokol).
  Aké výhody vám aplikácia poskytne?

Služby

Portfólio služieb určených firemným klientom môžeme rozdeliť do niekoľkých oblastí

 • Hygiena práce

  Tímy odborníkov z oblasti preventívneho pracovného lekárstva vykonávajú dohľad nad prácou a pracovným prostredím. Disponujeme laboratóriom s akreditovanými skúškami na meranie faktorov pracovného prostredia.

  Viac...
 • Medicínska oblasť

  Zabezpečujeme a manažujeme výkon lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) vo vzťahu k práci v rámci širokej siete zdravotníckych zariadení siete ProCare a Svetu Zdravia, resp. v zariadeniach našich zmluvných partnerov na území SR.

  Viac...
 • Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia

  Disponujeme laboratóriom vykonávajúcim akreditované skúšky podľa normy ISO/IEC 17025 na meranie faktorov pracovného prostredia ako sú hluk, vibrácie, osvetlenie a ďalšie.

  Viac...
 • Dni zdravia

  Primárnym cieľom je pripraviť pre vašich zamestnancov podujatie, ktoré im pomôže zvýšiť zdravotnú kondíciu, prehĺbi ich vzťah k firme a motivuje k vyšším pracovným výkonom.

  Viac...
 • Epidemický plán

  Plán protiepidemických opatrení, ktorý definuje presné postupy a zodpovednosti v období pred a počas epidéme, sa stáva jedným z najdôležitejších dokumentov a stratégií pre každú firmu bez ohľadu na veľkosť alebo sféru pôsobenia.

  Viac...

Kontaktný formulár

Spracovanie osobných údajov(Required)

Covid 19 – užitočné informácie na stiahnutie

Partneri