Rádiodiagnostické oddelenie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 397

O oddelení

Rádiodiagnostické oddelenie existuje ako samostatné od roku 1982, dovtedy pracovali v NsP Spišská Nová Ves tri skiagrafické a dve skiaskopické pracoviská, špecializované vyšetrenia realizovali dvaja lekári-externisti, dva dni v týždni.

VÝKONY

 • komplexné rádiodiagnostické skiagrafické vyšetrenia, vrátane špecializovaných aj kontrastných /napr.vylučovacie urogranie/
 • skiaskopické vyšetrenia – natívne aj kontrastné:ezofagografie, gastroduodenografie, dvojkontrastné vyšetrenia tenkého čreva, dvojkontrastné irigografie, mikčné cystopyeloureterografie, fistulografie, lokalizácie kontrastných cudzích telies
 • peroperačné skiaskopické a skiagrafické vyšetrenia
 • mamografické vyšetrenia preventívne a diagnostické. Mamografické vyšetrenia sa hodnotia duálne, v prípade diagnostických potrieb realizované okamžité doplnkové USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenia mozgu, krčných štruktúr, hrudníka, brucha, malej panvy, vyšetrenia skeletu vrátane 3D rekonštrukcií, PND a štruktúr vnútorného ucha, punkcie /hlavne patologických útvarov, pod CT kontrolou, na pracovisku sa v spolupráci s neurologickým oddelením vykonáva periradikulárna ozónoterapia. V blízkej dobe plánované zavedenie CT angiografie, virtuálnej kolonoskopie, neuroperfúzie v plnom rozsahu a v prípade požiadaviek aj denzitometrie.
 • USG vyšetrenia brušných orgánov, orgánov malej panvy, mäkkých častí, vyšetrenia venózneho a arteriálneho systému, vyšetrenia štítnej žľazy a prsníkov /oba vrátane elastografie/. Všetky vyšetrenia je možné doplniť o určenie perfúzie. Na požiadanie je možné vykonávať pukcie pod USG kontrolou.
 • diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou.

MAGNETICKÁ REZONANCIA

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves spustila nové moderné pracovisko magnetickej rezonancie (MR).  Pracovisko  vykonáva všetky vyšetrenia MR vrátane kontrastných. Výnimkou budú vyšetrenia prsníka a srdca.

Hlavné indikácie sú neurologické, ortopedické, chirurgické, traumatologické, onkologické a ostatné. Na  pracovisku pracuje denne lekár a 2 rádiologickí technici.

NA VYŠETRENIE SA MOŽNO OBJEDNAŤ

 • osobne s vyplnenou žiadankou na pracovisku MR, NsP SNV Jánskeho 1 /suterén/
 • lekár špecialista môže objednať pacienta na vyšetrenie aj telefonicky na čísle: 053/4199400 /interná klapka 400/
 • zaslaním vyplnenej žiadanky poštou: MR pracovisko, NsP Spišská Nová Ves, Jánskeho 1, 052 01  Spišská Nová Ves.
 • zaslaním vyplnenej a naskenovanej žiadanky na e-mail: mr.snv@svetzdravia.com a v texte správy uviesť  Vaše telefónne číslo
 • priamo na stránke cez formulár: OBJEDNAŤ SA, postupovať podľa predlohy a pridať naskenovanú žiadanku

Pred vyšetrením má klient vyplniť dotazník (môže ho vyplniť aj doma). Bezprostredne pred vyšetrením na pracovisku MR overí s rádiologickým technikom skutočnosti uvedené v dotazníku a následne bude poučený o spôsobe vyšetrenia a podpíše informovaný súhlas s vyšetrením MR 1,5T. K vyšetreniu je potrebné doložiť všetku dostupnú písomnú a obrazovú dokumentáciu, súvisiacu s požadovaným vyšetrením.

Vďaka novému pracovisku sa výrazne rozšíria diagnostické možnosti nemocnice najmä v oblastiach ochorení kĺbov, centrálneho nervového systému, ciev a srdca. Ambíciou nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves je ponúknuť na Slovensku bezkonkurenčne krátke čakacie lehoty, ktoré by sa mali rátať iba na dni.

Hlavnou súčasťou nového pracoviska je špičková 16-kanálová magnetická rezonancia GE Healthcare Optima MR360 Advance.

KĽÚČOVÉ FAKTY O MAGNETICKEJ REZONANCII GE OPTIMA MR360

 • jadro magnetickej rezonancie tvorí magnet, cievky a vyhodnocovacia stanica so softvérom
 • až o 27% vyššie priestorové rozlíšenie a detailnejšie zhodnotenie snímok
 • znížený režim hlučnosti o 10Db bez vplyvu na kvalitu snímok – vyšší komfort pre pacienta
 • Optima MR360 Advance ponúka rad vysoko kvalitných 8/16 kanálových cievok, pomocou ktorých sa bude môcť vyšetrovať celé telo, vrátane mozgu, krčnej chrbtice, ramien, kolien, brucha, panvy, končatín, ciev a srdca. Komplex komfortu pre pacienta a obsluhu dotvára v stole vstavaná cievka, ktorej jednotlivé oblasti za aktivujú po pripojení špecializovanej cievky a to bez potreby polohovania pacienta
 • Optima MR360 Advance systém je doplnený o dvojhlavový injektor pre vykonávanie vyšetrení pod kontrastom (aplikovanie kontrastnej látky)
 • až o 34% zníženie spotreby elektrickej energie oproti iným technológiám, zníženie nárokov spotreby vody pre chladenie
 • Hmotnosť samotného magnetu – 5532 kg
 • Celková hmotnosť aj elektronickým modulom a pacientskym stolom – 6553 kg

Oddelenie prešlo reštrukturalizáciou a modernizáciou, zavedená je digitalizácia, časť skiagrafie a skiaskopie nepriamou digitalizáciou a časť skiagrafie a mamografia priamo digitalizovanými prístrojmi.

Bežné rtg vyšetrenia a mamografie sa vykonávajú bez objednania /s výnimkou mamografií limitovaných fyziologickými okolnosťami/. Vyšetrenia s potrebnou prípravou sa vykonávajú na objednanie – čakacie doby na rtg vyšetrenia a CT vyšetrenia sú prakticky nulové, dané len potrebnou prípravou, čakacie doby na USG vyšetrenia v prípade plánovaných sú do 2,5 mesiaca, v prípade diagnostických do 2 týždňov. Na skrátení čakacích dôb sa bude podieľať zavedenie vyšetrení na ďalšom USG pracovisku.

NOVÝ SOFTWAROVÝ BALÍK CT PRACOVISKA

Po zakúpení balíka softwarového vybavenia na pracovisko počítačovej tomografie /virtuálna kolonoskopia, angiografia, denzitometria/ sa významne zlepšila možnosť vyšetrenia hrubého čreva, artérií a pribudla nová modalita – vyšetrenie denzity kostí.

Virtuálna kolonoskopia je neinvazívne vyšetrenie hrubého čreva počítačovou tomografiou. Po príprave pacienta sa naplní vzduchom vyprázdnené črevo, zrealizuje sa samotné vyšetrenie trvania cca 20 sekúnd a na pracovnej stanici sa pomocou softwaru vyhodnotí nález. Jedinečnosťou softwaru je nielen 2D, 3D zobrazenie lumen, ale hlavne posúdenie prekrvenia steny čreva, na základe ktorého sa určuje povaha a šírenie patol. procesu. Týmto postprocesingom sa dokážu zachytiť lézie od plošných, minimálne prominujúcich až po väčšie tumorózne masy, u ktorých charakterizuje intra- a extraluminálne pomery, patologickú vaskularizáciu steny, možné zväčšenie zberných lymfatických uzlín, postihnutie iných orgánov zachytenej dutiny brušnej. Toto komplexné zhodnotenie umožní optimalizovať terapeutické postupy. Vyšetrenie je v prevažnej väčšine pacientom veľmi dobre tolerované, realizované je ambulantne.

Angiografické vyšetrenie je vyšetrenie artérií pomocou kontrastnej látky aplikovanej obvykle cez kubitálnu vénu, pomocou vzorkovacieho objemu umiestnenom v oblasti záujmu sa optimalizuje čas zobrazovania, po zobrazení sa na pracovnej stanici pomocou softwaru realizuje postprocesingové zobrazenie v 3 rovinách, 3D zobrazenie povrchu, extra a intraluminálna segmentácia zvolenej oblasti s presným určením hrúbky intimy, kalkulácie stenózy, subtrakcie kostných štruktúr, v oblasti intrakraniálnych artérií ich optimalizácia. Vyšetrenie je realizované ambulantne po zabezpečení antialergickej prípravy a venózneho prístupu.

Denzitometria kostí počítačovou tomografiou /QCT bone densitometry, BMD test/ je neinvazívna metóda merania hustoty kostí, resp. objemu kalcia a minerálov v kostnom, trabekulárnom tkanive. Realizuje sa bez akejkoľvek prípravy pacienta, s minimálnou radiačnou záťažou, vyhodnocovanie na pracovnej stanici je automatické.

snv1.png  snv2.png

ORDINAČNÉ HODINY

RTG pracoviská

Pondelok – piatok:

07:00 – 07:30    kalibrácia pracovísk /pracoviská striedavo/
07:30 – 13.30    SNÍMKOVANIE
13:30 – 14:00    hygiena pracoviska /pracoviská striedavo./
14:00 – 07:00    SNÍMKOVANIE – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA /prednostne pracovisko RTG II/

Sobota, nedeľa, sviatok:

07:00 – 07:00    SNÍMKOVANIE – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA /prednostne pracovisko RTG II/

Mamografické pracovisko

Pondelok – piatok:

07:00 – 07:30    kalibrácia pracoviska
07:30 – 08:00    fantómová kontrola pracoviska
08:00 – 13:30    SNÍMKOVANIE
13:30 – 14:00    hygiena pracoviska

Sobota, nedeľa, sviatok – len urgentné vyšetrenia

CT pracovisko

Pondelok až piatok:

07:00 – 07:30    kalibrácia pracoviska
07:30 – 13:30    VYŠETRENIA
13:30 – 14:00    hygiena pracoviska
14:00 – 07:00    VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Sobota, nedeľa, sviatok:

07:00 – 07:00    VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

USG pracovisko I.

07:00 – 07:30    hygiena pracoviska
07:30 – 08:00    príprava vyšetrení
08:00 – 14:00    VYŠETRENIA
14:00 – 07:00    VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Sobota, nedeľa, sviatok:

07:00 – 07:00    VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV /PLÁNOVANÉ VYŠETRENIA/

 • bežné RTG vyšetrenia sa neobjednávajú.
 • špecializované RTG vyšetrenia, najmä skiaskopické je možné objednať telefonicky /hlavne ordinujúci lekár, resp. sestra lekára/, uprednostňujeme osobné objednanie pre vysvetlenie prípravy.
 • CT vyšetrenia vykonávané bez prípravy sa spravidla neobjednávajú. Vyšetrenia, pri ktorých je nutná príprava sa musia objednať osobne – zároveň sa klientovi poskytujú prípravky na prípravu.
 • USG vyšetrenia je možné objednať telefonicky, uprednostňujeme osobné objednanie pre vysvetlenie prípadnej prípravy. USG vyšetrenia môže na Vaše požiadanie telefonicky objednať ordinujúci lekár alebo sestra v ambulancii. Môžu nám poskytnúť všetky údaje potrebné k správnemu  poskytnutiu termínu pre Vaše vyšetrenie. Telefonické objednanie samotným klientom  akceptujeme iba pri presnom prečítaní všetkých potrebných údajov zo žiadanky. Inak nemôžeme zaručiť vykonanie vyšetrenia v oznámenom čase.
Telefonické objednávky

RTG a USG vyšetrenia, +421 (0) 53 4199 270, 7:30-14:00
CT vyšetrenia, +421 (0) 53 4199 495, nepretržite

VÝDAJ VÝSLEDKOV A DOKUMENTÁCIE

 • RTG vyšetrenia:
  • pacienti vyšetrení do 10:00 – výsledok do 10:30
  • pacienti vyšetrení do 12:00 – výsledok do 12:30
  • ostatní priebežne do 30 min. po vyšetrení
 • mamografie – do 1 hod. po vyšetrení
 • CT vyšetrenia – do 3 hodín po vyšetrení, možno individuálne dohodnúť
 • USG vyšetrenia – do 10 min. po vyšetrení
 • urgentné vyšetrenia – ihneď po vyšetrení
 • dokumentácia sa bezodplatne vydáva na požiadanie odosielajúceho lekára – potrebné uviesť na žiadanke. Vydanie dokumentácie /lCD/ na žiadosť pacienta je spoplatnené.

Na stiahnutie

Personálne obsadenie

MUDr. Wolfová Zuzana Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Macejko Peter Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Pacindová Nora Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Kraus Miroslav Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Gurková Alica Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Štefaňáková Jana Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Bc. Rosa Marián Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúci rádiologický technik