Pracovná zdravotná služba

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 06:30 - 14:30
 • Utorok 06:30 - 14:30
 • Streda 06:30 - 14:30
 • Štvrtok 06:30 - 14:30
 • Piatok 06:30 - 14:30

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

055/229 5981 Ambulancia pracovného lekára
055/229 5895 Odberová miestnosť č.1
055/229 5809 Objednávanie pacientov
055/229 5844 Odberová miestnosť č. 2
055/229 5778 Ambulancia všeobecného lekára
055/229 5724 Ambulancia všeobecného lekára
055/229 5872 Fotopletyzmograf

O oddelení

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania, pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s dôrazom na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov.

VÁŽENÍ ZAMESTNÁVATELIA,

Ešte ste nenašli spôsob, ako zabezpečiť čo najefektívnejšie a komplexne v celom balíku pracovnú zdravotnú službu v zmysle platných zákonov č. 124/2006 Z.z. o BOZP- § 26-Pracovná zdravotná služba s účinnosťou od 1.7.2006 a 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornosť s účinnosťou od 14. júla 2006 ?

Pracovná zdravotná služba Železničného zdravotníctva s.r.o. Košice, Vám ponúka realizáciu týchto služieb dodávateľským spôsobom na základe uzavretej zmluvy.

Služby poskytuje prostredníctvom Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach a železničných lekárskych staníc v Prešove, Poprade, Humennom, Spišskej N. Vsi, Margecanoch, Starej Ľubovni, Michaľanoch, V. Kapušanoch, Čiernej nad/Tisou, Plešivci.

DEFINÍCIA

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania, pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s dôrazom na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba garantuje najlepšiu prevenciu na zníženie nákladov za odškodnenie chorôb z povolania , alebo iných ochorení súvisiacich s prácou a pracovných úrazov.

Pracovná zdravotná služba zabezpečí u všetkých zamestnávateľov dohľad:

 • nad pracovnými podmienkami
 • nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou
 • odborné poradenstvo

Pracovnú zdravotnú službu realizujeme komplexne a multidisciplinárne úmerne rizikovosti pracovného prostredia a práce.

PONÚKAME ZABEZPEČENIE

Dohľadu nad pracovnými podmienkami:

 • identifikáciu nebezpečných faktorov pracovného prostredia,
 • sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom,
 • kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík,
 • vypracovanie posudkov o riziku,
 • kategorizáciu pracovných činností a návrhy na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov.

DOHĽADU NAD ZDRAVOTNÝM STAVOM ZAMESTNANCOV V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANOU PRÁCOU

Realizujeme povinné preventívne prehliadky

 • vstupné
 • periodické
 • pri zmene pracovného zaradenia

Po prerušení práce zo zdravotných dôvodov na viac ako 6 mesiacov:

 • výstupné
 • mimoriadne
 • následné

Za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu

Preventívne prehliadky budú zohľadňovať riziká práce a pracovného prostredia

Rekondičné pobyty vo vzťahu k práci neinternátnou formou

Rehabilitačné programy

Preventívne akcie:

 • očkovanie proti chrípke
 • hepatitíde,…

ODBORNÉ PORADENSTVO V OBLASTI OCHRANY A KLADNÉHO OVPLYVŇOVANIA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

 • Organizovanie systému prvej pomoci na pracoviskách (školenia a odborný výcvik na poskytovanie prvej pomoci)
 • Výchova k zdraviu, vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov:
  – v oblasti pozitívnych a negatívnych vplyvov práce a pracovných podmienok na zdravie,
  – v oblasti preventívnych opatrení na ochranu zdravia.

POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

zamestnancovi (písomne):

 • o zdravotnom stave a spôsobilosti na prácu,
 • o nebezpečenstvách, zdravotných rizikách pri práci a o ochrane pred nimi.

zamestnávateľovi (písomne):

 • o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ev. preradenia na inú vhodnú prácu,
 • o dohľade nad pracovnými podmienkami, výsledky biologických expozičných testov.

BOZP (písomne):

 • o skupinový výsledok zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,
 • o dohľade nad pracovnými podmienkami, výsledky biologických expozičných testov.

ÚVZ, RÚVZ (písomne):

 • o príčinách nebezpečenstiev a zdravotných rizík,
 • výsledky individuálneho a kolektívneho posúdenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci.

SPOLUPRÁCA S POSKYTOVATEĽMI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI:

 • s úradom verejného zdravotníctva SR a RÚVZ,
 • so sociálnou poisťovňou,
 • so zdravotnými poisťovňami,
 • s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
 • s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,
 • s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti práce,
 • so vzdelávacími ustanovizňami.

ZABEZPEČUJEME

 • zhodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov,
 • zhodnotenie vplyvu faktorov pracovného prostredia na stav pracovných podmienok,
 • poradenstvo zamestnávateľovi, vypracovanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, vyhodnocovanie nových nariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci spolu s posudkom o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
 • školenie zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci i organizovanie systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života.

OPRÁVNENIE

Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o., získalo rozhodnutím ÚVZ SR dňa 6.10.2006 oprávnenie pod č. OPPL-6077/2006-Oj na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa §10 ods.7 písm.a) zákona č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 21 ods.9 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NÁŠ TÍM

ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE s.r.o. Ručí za poskytovanie odbornej a kvalitne vykonanej práce v rámci celého rozsahu pracovnej zdravotnej služby!

Vedúcou tímu pracovnej zdravotnej služby

 • má atestáciu I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo a špecializáciu v odbore Hygiena práce a pracovné lekárstvo so zameraním na klinické pracovné lekárstvo,
 • vlastní licenciu vydanú Slovenskou lekárskou komorou na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore pracovné lekárstvo,
 • je súdnym znalcom v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie choroby z povolania.

Členmi tímu pri vykonávaní dohľadu nad zdravím zamestnancov sú:

 • lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo prvého stupňa – získal certifikát závodnej zdravotnej služby.
 • zdravotná sestra.

S ďaľšími odborníkmi budeme operatívne spolupracovať podľa konkrétnej problematiky a potrieb.

Na činnosti Pracovnej zdravotnej služby Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. sa budú podieľať aj ďalší odborníci ambulantnej zdravotnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach.

Personálne oddelenie

MUDr. Marko Libor, CSc. Pracovná zdravotná služba, Železničná nemocnica Košice primár

Mgr. Kolouchová Beáta Pracovná zdravotná služba, Železničná nemocnica Košice sestra

Pazderáková Mária Pracovná zdravotná služba, Železničná nemocnica Košice referent