Nozokomiálne nákazy
 

Viete, čo sú nozokomiálne nákazy?

Nozokomiálna alebo nemocničná nákaza je každá nákaza, ktorá vznikla v priamej súvislosti s pobytom pacienta v zdravotníckom zariadení. Často súvisí s diagnostickými alebo terapeutickými výkonmi. Pacient ju môže dostať pri kontakte so zdravotníkom či iným pacientom vždy, keď nie je dostatočne dodržaná hygiena.
Nozokomiálna nákaza sa prejavuje najskôr po troch dňoch pobytu pacienta v nemocnici alebo až vtedy, keď pacient nemocnicu opustí. Takáto nákaza dokáže vážne skomplikovať priebeh pôvodnej choroby, predĺžiť dobu hospitalizácie a tým zvýšiť aj finančné náklady na liečenie.

 

Náš príbeh

Začali sme si hovoriť pravdu o nozokomiálnych nákazách. Ako prvá sieť nemocníc na Slovensku sme sa rozhodli zmerať skutočný výskyt nozokomiálnych nákaz a začať s nimi efektívne bojovať. Vo svojich nemocniciach sme uskutočnili veľkú prevalenčnú bodovú štúdiu, zistili niekoľkonásobne vyššie číslo, aké sa oficiálne vykazuje, prijali opatrenia a po ôsmich mesiacoch výskyt nákaz odmerali znova. Medziročne sa nám podarilo znížiť počet zbytočne nakazených pacientov až o 1733.

Čo je nozokomiálna nákaza?

„Pacient príde do nemocnice so zlomenou nohou a po troch dňoch sa u neho prejavia príznaky zápalu močových ciest. Najčastejšie je to z dôvodu zavedenia permanentného močového katétra, ktoré viedlo k uľahčeniu vstupu infekcie do močových ciest, ak nebol postup zavedenia úplne správny. Toto je typický príklad nozokomiálnej alebo nemocničnej nákazy,“ vysvetľuje MUDr. Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare.
Nozokomiálna nákaza je teda každá nákaza, ktorá vznikla v priamej súvislosti s pobytom pacienta v zdravotníckom zariadení. Často súvisí s diagnostickými alebo terapeutickými výkonmi a dokáže vážne skomplikovať priebeh pôvodnej choroby či predĺžiť dobu hospitalizácie. Prejavuje sa najskôr po troch dňoch pobytu pacienta v nemocnici a najviac rizikoví sú starší ľudia a malé deti.

Slovenské paradoxy

Európske krajiny podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aktuálne hlásia výskyt nozokomiálnych nákaz na úrovni siedmich percent. Najlepšie renomované kliniky sveta dosahujú štyri percentá. Napriek tomu slovenské nemocnice podľa Úradu verejného zdravotníctva SR vlani vykázali 0,9-percentnú incidenciu výskytu tohto typu nákaz.
„Príčinou je ľudský faktor. Mnoho zdravotníkov nozokomiálnu nákazu často aj vedome nezaeviduje z obavy, že ide o ich profesionálne zlyhanie. Avšak približne 3,5-percentný výskyt týchto nákaz tvorí prirodzenú mieru pre ich endogénny pôvod a nie je ich možné nijako ovplyvniť,“ podotýka hlavná epidemiologička siete nemocníc Svet zdravia MVDr. Jana Skalová.
Skutočne číslo je však násobne vyššie ako oficiálne. V sieti Svet zdravia sa preto rozhodli zistiť skutočný stav nemocničných infekcií a v roku 2016 uskutočnili medicínsky interný audit. Jeho súčasťou bola prevalenčná bodová štúdia sledovania nozokomiálnych nákaz, ktorá spĺňala medzinárodné požiadavky. Štúdia trvala pol roka a sledovaný bol výskyt nozokomiálnych nákaz na približne 140 oddeleniach vtedajších 14 nemocníc Sveta zdravia.
„Na každom oddelení sme podľa medzinárodnej metodiky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zbierali dáta počas jedného dňa, pričom sme skontrolovali zdravotnú dokumentáciu vyše 2000 hospitalizovaných pacientov. Táto štúdia preukázala, že skutočná prevalencia výskytu nozokomiálnych nákaz bola 7,35 percenta,“ uviedol medicínsky riaditeľ Sveta zdravia MUDr. Róbert Hill. Sieťové nemocnice pritom v danom roku nahlásili 0,56-percentný výskyt týchto infekcií.

Každá nemocnica má svojho epidemiológa

Aby sieť nemocníc dokázala znížiť skutočný výskyt nozokomiálnych nákaz, od februára 2017 prijala do svojich nemocníc 14 nemocničných epidemiológov. Ich prioritnou úlohou bolo edukovať zdravotnícky personál v oblasti hygieny rúk. Práve správnym umytím a dezinfekciou rúk je totiž možné predchádzať až 60 percentám nozokomiálnych nákaz.
„Pripravili sme presné návody, kedy si má zdravotník iba umyť ruky mydlom a vodou, kedy je potrebná hygienická dezinfekcia a kedy zase chirurgická dezinfekcia rúk. Zdravotníkov sme tiež školili, v ktorých situáciách treba používať rukavice či ich upozorňovali na ozdoby na rukách,“ priblížila J. Skalová s tým, že epidemiológovia zároveň vykonávali kontrolu a aktívne hľadali príčiny vzniku nozokomiálnych nákaz.

Sleduje sa spotreba dezinfekcie

V nemocniciach sa tiež výrazne investovalo do zvýšenia dostupnosti hygienických prostriedkov. Alkoholová dezinfekcia musí byť umiestnená pri každej posteli na oddeleniach intenzívnej medicíny, na všetkých ambulanciách a vyšetrovniach a v každej izbe vybraných oddelení. Jej spotreba sa neustále sleduje a vyhodnocuje. Zatiaľ čo v roku 2016 v nemocniciach Svet zdravia spotrebovali 10,9 litrov alkoholovej dezinfekcie na 1000 lôžkodní, v roku 2017 to bolo 15,02 litra a v prvom štvrťroku 2018 už 16 litrov. ECDC pritom odporúča spotrebu na úrovni aspoň 20 litrov.
Vypracovaná stratégia prevencie infekcií siete Svet zdravia obsahuje i mnoho zásadných postupov, napríklad ako sterilne zaviesť močový katéter. Práve tento výkon patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku nozokomiálnej nákazy u pacienta. „Veľmi časté sú tiež infekcie dolných dýchacích ciest po umelej pľúcnej ventilácii. Táto nozokomiálna nákaza ale patrí medzi najmenej preventabilné, čiže tie, ktoré lekár dokáže ovplyvniť najmenej,“ podotýka J. Skalová. Vo Svete zdravia sa snažia znížiť aj počet zavedených invazívnych vstupov, ktoré nie sú nevyhnutné a pacienta tak viac chrániť.

Výskyt nákaz klesol o 1,21 percenta

Po ôsmich mesiacoch od prijatia opatrení uskutočnil v roku 2017 Svet zdravia vo svojich nemocniciach druhú prevalenčnú bodovú štúdiu. Jej výsledky potvrdili, že celkový výskyt nozokomiálnych nákaz klesol o 1,21 percenta, teda zo 7,35 percenta v roku 2016 na 6,14 percenta v roku 2017. Medziročne sa tak podarilo sieti nemocníc znížiť počet zbytočne nakazených pacientov o 1 733. Najnižšiu prevalenciu výskytu má nemocnica Sveta zdravia vo Vranove nad Topľou (5 percent).
„Pokračujeme a chceme sa ďalej zlepšovať. Náš cieľ na rok 2018 je znížiť prevalenciu výskytu nozokomiálnych nákaz na úroveň 5,8 percenta a postupne sa dostať až k hranici 5 percent,“ zdôrazňuje R. Hill. Vo Svete zdravia pridávajú ďalšie edukačné aktivity pre personál, ale aj pre pacientov.
Sledovanie nozokomiálnych nákaz plánuje Svet zdravia zverejňovať na ročnej báze. „Toto je len prvý indikátor kvality. Máme ambíciu postupne zverejňovať aj ďalšie, na základe ktorých chceme podporiť porovnávanie kvality jednotlivých nemocníc a zároveň ostatných inšpirovať k pozitívnym zmenám v našom zdravotníctve,“ dodal V. Dvorový.

AOPP: Pacient má právo sa ozvať

Ak pacient vidí, že sa v jeho prípade alebo počas hospitalizácie jeho blízkych nedodržiavajú nevyhnutné hygienické štandardy, má právo ozvať sa. Pripomína to Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP). V prípade nozokomiálnych infekcií je podľa AOPP zamedzenie zdravotných komplikácií relatívne jednoduché. „Sme radi, že samotné nemocnice vyzývajú pacientov ozvať sa, ak vidia nedodržiavanie hygienických štandardov. Hospitalizovaný pacient je totiž v životnej situácii, keď má často aj obavy ozvať sa kriticky na adresu ošetrujúceho personálu,“ vysvetľuje prezidentka AOPP Mária Lévyová.
AOPP upozorňuje, že pacient ako laik nepozná, aké štandardy by pre zamedzenie vzniku nozokomiálnych infekcií mali byť dodržiavané. „Aj preto sme podporili projekt Ruky umývam, keďže veríme, že informácie na webe využijú pacienti hospitalizovaní vo všetkých nemocniciach na Slovensku,“ podotýka M. Lévyová.
AOPP by zároveň uvítala, ak by sa otvorila aj odborná diskusia o nadštandardne nízkych oficiálnych štatistikách výskytu nozokomiálnych infekcií na Slovensku. „Môžu znamenať aj to, že tento problém nemáme dobre podchytený. Z pohľadu slovenského pacienta by preto bolo dobré, ak by sa táto téma otvorila plošne, nielen vo vybraných nemocniciach,“ dodáva M. Lévyová.