Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Dopravná zdravotná služba Svet zdravia

Dopravná zdravotná služba Svet zdravia DZS, a.s. vznikla 1. 5. 2015, kedy prevzala prevádzku v Trebišove so šiestimi vozidlami a desiatimi vodičmi. Postupne sa rozšírila o ďalšie prevádzky – dispečingy a v súčasnosti pôsobí na 19 prevádzkach v rámci celého Slovenska, má viac ako 200 zamestnancov a na prepravu pacientov využíva 129 vozidiel s priemerným vekom do štyroch rokov. Už v roku 2016 sa spoločnosť Svet zdravia DZS, a.s. stala najväčším poskytovateľom dopravnej zdravotnej služby na Slovensku a toto dominantné postavenie si udržiava do dnes. Svojou činnosťou prispela k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb pre pacientov aj vďaka masívnej obnove vozového parku, čo naštartovalo aj ostatných poskytovateľov, aby vytvorili pri prevoze pacientov pre nich adekvátny komfort a zvýšili bezpečnosť.
V roku 2019 sme najazdili cez 7,5 milióna kilometrov a previezli sme cez 336 tisíc pacientov.
Od 1. 1. 2020 sa zásadne zmenila legislatíva týkajúca sa poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby. Dopravná zdravotná služba už nie sú len služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa stali priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovať ambulancie dopravnej zdravotnej služby možno len na základe splnenia legislatívnych podmienok uvedených v Zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vydaného povolenia Ministerstvom zdravotníctva SR. Spoločnosti Svet zdravia DZS, a.s. bol vydané rozhodnutie dňa 12.12.2019 č. S15920-2019-ONAPP, na základe ktorého môže prevádzkovať 129 ambulancií dopravnej zdravotnej služby.
Zároveň pre potreby splnenia legislatívnych podmienok bol vybudovaný centrálny dispečing v priestoroch bývalého dispečingu v Rožňave, ktorý zabezpečuje nepretržitú prevádzku 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Slúži prioritne pre potreby komunikácie s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a jednotlivými stanicami ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Centrálny dispečing spĺňa všetky legislatívne požiadavky na materiálno technické vybavenie, vrátane nahrávacieho zariadenia a prevádzku v ňom zabezpečujú vyškolení zamestnanci.
Svet zdravia DZS, a. s., zabezpečuje prevoz pacientov na medicínske výkony pre 16 nemocníc Sveta zdravia, ale aj ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dopravný výkon pacientovi podľa diagnózy hradí buď zdravotná poisťovňa, alebo on sám. Túto informáciu má pacientovi poskytnúť lekár, ktorý mu prepravu v indikovaných prípadoch predpisuje.

Prečo si vybrať prepravu Dopravnou zdravotnou službou Svet zdravia?

 • Skúsenosti získané z dlhoročného prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby v rámci celého Slovenska
 • Profesionálny tím ľudí s potrebným vzdelaním a školeniami v zmysle legislatívy a väčšina aj s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti DZS
 • 24 hodinová služba
 • Individuálny prístup k pacientom
 • Prevoz pacientov v rámci celej SR a v prípade potreby aj prevozy do a zo zahraničia,
 • prevoz pacientov bez obmedzenia vekovej kategórie a bez obmedzenia typu pacienta – chodiaci, sediaci, ležiaci, dialyzovaný pacient
 • prevoz pacientov ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne (máme zmluvy uzatvorené so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR)
 • Prevoz biologického materiálu a iného zdravotníckeho materiálu
 • Bezpečnosť a starostlivosť o pacienta – úrazové poistenie na každé jedno sedadlo vo vozidle zabezpečujúcom prepravu až na sumu 35 tis. EUR pre prípad smrti následkom úrazu alebo trvalá invalidita následkom úrazu vzniknutého pri preprave
 • Prevoz pacientov novými sanitnými vozidlami, ktoré sú plne klimatizované, s prídavným kúrením a množstvom bezpečnostných prvkov, s najnižším priemerným vekom vozidiel spomedzi poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby na Slovensku

Kontakty

Cenník

Cenník za dopravu platný od 1. 4. 2021

 • Cenník
  Pacient s príkazom na prepravu 0.10 € / km
  Sprievod (ak je uvedený v príkaze na prepravu, max 1 osoba) 0.10 € / km
  Sprievod (ak nie je uvedený v príkaze na prepravu, resp. 2. ďalšia osoba) 0.60 € / km
  Samoplatca Pracovné dni od 6:00 do 18:00 do 10 km (platí prepravu tam aj späť) 6 €
  Samoplatca Pracovné dni od 6:00 do 18:00 nad 10 km (platí prepravu tam aj späť) 0.60 € / km
  Samoplatca Pracovné dni od 18:00 do 6:00 hod. (platí prepravu tam aj späť) 2 € / km
  Samoplatca Víkendy a sviatky (platí prepravu tam aj späť) 2 € / km
  Samoplatca Príplatok za prevoz v osobitnom režime – chodiaci pacient (INF, COVID a pod.)(platí prepravu tam aj späť) 20 €
  Samoplatca Príplatok za prevoz v osobitnom režime – imobilný pacient (INF, COVID a pod.)(platí prepravu tam aj späť) 40 €
  Preprava imobilného pacienta – asistencia (ak je potrebný pomocník, resp. druhý vodič DZS pre výpomoc na naloženie/ vyloženie pacienta, resp. manipulácia vodiča s imobilným pacientom mimo naloženia / vyloženia do / z vozidla DZS – na tento poplatok sa nevzťahujú ustanovenia o oslobodení od poplatkov za dopravu)
  Pracovné dni 5.00 € / jazda
  Víkendy a sviatky 10.00 € / jazda
  Batožina (1 ks batožiny bezplatne, vozíky a ostatná batožina sú spoplatnené) 2.00 € / km

  Spoločnosť je platcom DPH. Všetky ceny sú s DPH.
  Stiahnite si cenník za dopravu alebo komplexný cenník služieb Dopravnej zdravotnej služby

 • Oslobodení pacienti od poplatkov za dopravu v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z.

  a) zaradení do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
  b) ktorým sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
  c) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  d) ktorým sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,
  e) ktorí sú nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
  f) ktorí sú dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, alebo ktorý je dieťaťom, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,
  g) ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,
  h) ktorým sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.

 • Oslobodení pacienti od poplatkov za dopravu nad rámec zákona č. 577/2004 Z.z.

  Deti do veku 6 rokov života a doprovod dieťaťa, max. 1 osoba, každá ďalšia osoba platí 0,60 € / km.