Voľné pracovné pozície
 

Voľné pracovné pozície

Vyberte si z voľných pracovných pozícií v našej sieti nemocníc a polikliník.
Už ste si vybrali? Prečítajte si, ako u nás prebieha výberový proces alebo si nechajte poradiť, ako sa pripraviť na pohovor či ako správne napísať CV.

 

Pracovná pozícia:

Absolventi:

Zariadenie:

Mesto:

AKO SPRÁVNE NAPÍSAŤ ŽIVOTOPIS

 • Ako správne napísať životopis

  Životopis je vaším prvým kontaktom s potenciálnym zamestnávateľom; jeho vzhľad, štruktúra, obsah a úprava o vás napovedia viac, ako je na prvý pohľad zjavné.
  Je dôležité, aby ste si požiadavky na kandidáta – inzerát, na ktorý sa chystáte reagovať, – dôkladne preštudovali. Venujte dostatočný čas príprave a formálnej úprave.
  Zdôraznite pracovné skúsenosti a prax, ktoré s daným postom úzko súvisia a ktoré vám umožnia získať konkurenčnú výhodu.

 • Čo má životopis obsahovať?

  Zvýraznené kontaktné údaje:

  • Meno a priezvisko, titul
  • Adresa bydliska
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa

  Odporúčame vytvoriť a používať e-mailovú adresu, ktorá obsahuje vaše meno a priezvisko.
  Emailové adresy: monsterdoctor666@…..lillly9669@…. Eva_peter_novakovci@…. nepôsobia dôveryhodne a profesionálne
  Vzdelanie v poradí zhora nadol:

  • Posledné najvyššie dosiahnuté vzdelanie – názov  školy, časové obdobie, odbor, spôsob ukončenia štúdia (maturitná skúška, štátna skúška atď.).
  • Vzdelanie o stupeň nižšie (postačí do úrovne strednej školy).

  Pracovné skúsenosti:

  • Postupujte od súčasného zamestnania po najstaršie.
  • Uvádzajte názov zamestnávateľa, obdobie a post, na ktorom ste pracovali.
  • Je vhodné uviesť krátky popis postu a v niekoľkých odrážkach opísať vašu náplň práce  najdôležitejšie projekty, právomoc a pod.

  Odporúčame vyplniť každé časové obdobie, zvýšite tým svoju dôveryhodnosť. Nevynechávajte žiadny časový úsek. Ani v prípade materskej/rodičovskej dovolenky či evidencie na ÚPSVaR.
  Kurzy a školenia:

  • Postupujte od najnovších k najstarším spolu s časovým obdobím.
  • Ďalšie vzdelávanie je signálom, že máte aktívny záujem o zvyšovanie vašich  znalostí a kvalifikácie, poukazuje na to, že sa chcete ďalej rozvíjať.
  • Ak disponujete aj certifikátom, diplomom, osvedčením vhodným na daný post, určite to v profesijnom životopise uveďte.
  • Je vhodné uviesť primeraný počet kurzov, školení a certifikátov v štruktúrovanej forme tak, aby sa nestratil ďalší dôležitý a podstatný obsah.

  Ďalšie schopnosti, znalosti:

  • Jazykové znalosti – uveďte úroveň ovládania cudzieho jazyka.

  Ak je cudzí jazyk podmienkou pri danom poste, pravdepodobne sa bude úroveň znalosti overovať.

  • Vodičský preukaz – skupina, približný počet najazdených kilometrov.
  • Ovládanie PC – uveďte všetky programy, ktoré ovládate, spolu s úrovňou.

  Záujmy:
  Vaše záujmy o vás veľa napovedia, venujte preto pozornosť tomu, aké záujmy uvediete. Vyhnite sa frázam a všeobecným záujmom, na ktoré nebudete vedieť pri otázke vecne a dôveryhodne reagovať.
  Referencie:
  Uveďte kontakty na osoby, ktoré môžu o vás podať referencie. Potenciálny zamestnávateľ môže tieto osoby osloviť a získať ďalšie zaujímavé informácie o vašej práci a skúsenostiach.

 • Naše odporúčania pre Vás

  • Životopis by mal mať 1 – 2 strany formátu A4.
  • Dbajte na formálnu a grafickú úpravu – rovnaký typ, veľkosť písma a rovnaký formát.
  • Ak chcete použiť aj vašu fotografiu, odporúčame formát zhodný s  fotografiou na občiansky preukaz/pas. Umiestnite ju do pravého horného rohu. Fotografia má mať formálny ráz. Fotografie zo súkromného života, napríklad  v kuchyni, v sporom odeve, na bicykli či s deťmi a pod., nie sú vhodné na zverejnenie v profesijnom životopise.
  • Uveďte aktivity, ktoré ste absolvovali počas štúdia – práca, študijný pobyt atď.
  • V životopise vždy uvádzajte pravdivé informácie.

 • Pár základných bodov pre prípravu životopisu

  • Prehľadnosť/štruktúrovanosť
  • Zrozumiteľnosť
  • Neutrálny vzhľad a úprava
  • Pravdivosť

Výberový proces v sieti nemocníc Svet zdravia a sieti polikliník ProCare

 • Výberový proces do nemocnice Svet zdravia a do polikliniky Pro Care

  Naše voľné pracovné miesta pravidelne zverejňujeme na našich webových stránkach a na pracovných  portáloch Profesia a Job Angels. Životopis uchádzača evidujeme na úseku ľudských zdrojov priamo v entite.
  Špecialista pre nábor a výber – HR koordinátor zváži, či uchádzač spĺňa všetky kritériá na daný post. V prípade, že ich aktuálne nespĺňate, poskytne vám spätnú väzbu a informuje vás o skutočnosti, že sme váš profil zaradili do databázy uchádzačov. S našimi databázami aktívne pracujeme v rámci celej našej siete.
  Ak kritériá spĺňate, následne sa s vami skontaktuje a osobne sa s vami stretne. V závislosti od otvoreného postu sa s vami stretne námestník pre oblasť ošetrovateľstva, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť alebo riaditeľ nemocnice/polikliniky.
  Pri osobnom stretnutí vám priblížime pracovné miesto, predstavíme vám oddelenie/ambulanciu, priameho nadriadeného, vysvetlíme platovú štruktúru a odpovieme vám na otázky.

 • Výberový proces do centrály spoločnosti

  Voľné miesta pravidelne zverejňujeme na našich webových stránkach a na pracovných portáloch. Posúdime váš životopis podľa požiadaviek na dané miesto. Uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám, vyrozumieme telefonicky a pozývame ich na osobné stretnutie.
  Osobné stretnutia prebiehajú väčšinou v dvoch kolách
  1. kolo osobného pohovoru prebieha za účasti nášho kolegu z oddelenia ľudských zdrojov, prípadne s potenciálnym nadriadeným. V prípade potreby absolvujete test alebo praktické overenie znalostí a skúseností (simulácia procesu, riešenie úloh v MS Excel, jazykové testovanie atď.).
  2. kolo osobného pohovoru prebieha za účasti vášho budúceho priameho nadriadeného, prípadne riaditeľa úseku.
  Pri niektorých postoch využívame metódu assessment centra, kde kandidáti absolvujú skupinové a individuálne úlohy, na základe ktorých vyberáme úspešného kandidáta. Cieľom je zistiť o vás a o vašich predpokladoch čo najviac a v konečnom rozhodovaní vhodne vybrať najlepšieho kandidáta.
  Spätnú väzbu poskytujeme všetkým kandidátom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  Aj neúspešní kandidáti sú naďalej vedení v databáze uchádzačov a často sa stane. že ich s odstupom času oslovia, aby sa zapojili do výberového konania aj na iný profilu vyhovujúci post.

 • Odporúčania, ako sa pripraviť na pohovor
  • Vyhľadajte si základné informácie o spoločnosti (história, organizačná štruktúra, aktuality, tlačové správy, informácie o produktoch/službách atď.). Prejavíte tým seriózny záujem o zamestnávateľa.
  • Dôležitá je dochvíľnosť. Pripravte si  časovú rezervu v prípade možných komplikácií (napr. dopravná nehoda, vzdialené parkovisko a. i.).
  • Ak viete, že to včas nestihnete, informujte telefonicky kontaktnú osobu a ospravedlňte sa za meškanie.
  • Prvý dojem, ktorý zanecháte, je veľmi dôležitý. Začína sa už vaším príchodom a vstupom do miestnosti.
  • Odporúčame neutrálnu vizáž a formálny odev.
  • Je pozitívne, ak je uchádzač primerane aktívny, ale zároveň načúva.
  • Pripravte si otázky, ktoré vás zaujímajú. Napríklad:
   • Z akého dôvodu je miesto otvorené?
   • Aká je podrobná náplň práce?
   • Ako prebieha adaptačný proces nového zamestnanca?
   • Aká je odmeňovacia štruktúra?
   • Aké sú ciele tohto postu?
   • Aká je štruktúra oddelenia?
   • Aký kariérny rast je možný vo vašej spoločnosti?
   • Aké sú ďalšie pracovné podmienky?
   • Kedy je predpokladaný nástup?
   • Aké je miesto výkonu práce? Kto je priamym nadriadeným?

  Osobný pohovor väčšinou prebieha formou osobného rozhovoru, ktorého súčasťou sú tiež otázky, ako napríklad:

  • Čo viete o našej spoločnosti/ nemocnici/poliklinike?
  • Aký je hlavný dôvod, že hľadáte zmenu?
  • Čím vás zaujal post u nás?
  • Ako si predstavujete svoje pôsobenie na tomto pracovnom poste?
  • Skúste nám opísať posledný projekt/pracovnú úlohu, ktoré sa vám v poslednom čase podarili? Ako ste ich riešili? Ako ste postupovali?

  Skúste si premyslieť odpoveď na otázku ohľadom vami očakávanej mzdy na ponúkané miesto. Neodpovedajte protiotázkou. Je dobré, ak sa viete reálne ohodnotiť. Finálne ponúkaná výška mzdy je pri niektorých postoch komunikovaná iba vybraným kandidátom formou akceptačného listu.
  Ak sme neodpovedali na vaše otázky, sme vám k dispozícii, stačí vyplniť kontaktný formulár

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanie

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.
Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na dpo@procare.skalebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).
Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na www.svetzdravia.com
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť skupiny Svet zdravia alebo skupiny ProCare, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom môže ísť o nasledovné spoločnosti (ďalej len „Prevádzkovateľ“):
Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť skupiny Svet zdravia alebo skupiny ProCare, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom môže ísť o nasledovné spoločnosti (ďalej len „Prevádzkovateľ“):

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie, môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese dpo@procare.sk

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, titul, podpis, korešpondenčná adresa, pohlavie, údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách.
Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:
a) na Vašu žiadosť na účel realizácie výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.
Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou Vašej účasti vo výberovom konaní na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate. Bez týchto údajov by sme neboli schopní Vás ako uchádzača do procesu výberu zaradiť.
b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú
– ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
– ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
– administrácia informácií súvisiacich s výberový konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate,
– určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.
c) na základe Vášho súhlasu
– na účel Vašej evidencie v zozname záujemcov o zamestnanie v Skupine Svet zdravia a/alebo Skupine ProCare a aktívne predkladanie pracovných ponúk.
Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme boli schopní evidovať Váš záujem o zamestnanie v spoločnosti Skupiny Svet zdravia a/alebo Skupiny ProCare a mohli Vás aktívne osloviť s vhodnou ponukou. Váš slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte odoslaním formulára na tejto stránke nižšie môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iným spoločnostiam Skupiny Svet zdravia alebo Skupiny ProCare, poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.
Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V Skupine Svet zdravia a Skupine ProCare sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.
Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na
ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.
Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Odoslaním formulára vyjadrujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu mnou uvedených údajov v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách na obdobie 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu, spoločnosťou Svet zdravia, a.s., so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 35 960 884 za účelom evidencie môjho záujmu o zamestnanie v spoločnostiach Skupiny Svet zdravia alebo Skupiny ProCare a oslovovania s vhodnými pracovnými ponukami.
Súhlasím s tým, aby spoločnosť Svet zdravia, a.s. poskytla moje osobné údaje ktorejkoľvek zo spoločností skupiny ProCare a skupiny Svet zdravia, ak tieto budú disponovať voľným pracovným miestom, za účelom umožnenia im priamo ma osloviť s vhodnou pracovnou ponukou.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou do sídla spoločnosti Svet zdravia, a.s. Zároveň vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas dávam:
Oboznámil som sa s informáciami o spracúvaní osobných údajov a súhlasím s nimi(Required)