Služby

 • Základné informácie


   
  Cieľom nového oddelenia urgentnej a intenzívnej starostlivosti novej generácie v Spišskej Novej Vsi je zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu akútnej zdravotnej starostlivosti v spišskom regióne a vytvoriť ukážkový model pre celé Slovensko
  Na oddelení pracujú tímy dvoch nových príbuzných oddelení:

  • Oddelenie urgentnej medicíny
  • Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) s 18 intenzívnymi lôžkami

  Na Slovensku tento inovatívny koncept zavádza okrem nových priestorov prevádzkové procesy minimalizujúce časovú stratu pri záchrane života.  Vďaka týmto zmenám by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom, infarktom alebo s porážkou na prežitie a na celkové uzdravenie.

 • Príjem pacientov

  Pacientov na novom oddelení urgentnej medicíny ošetria prednostne podľa závažnosti ich stavu. To sa docieli zavedením takzvanej triáže počas vstupného príjmu. Ide o proces, ktorý stanovuje prioritu vyšetrenia pacienta na základe závažnosti jeho stavu, nameraných hodnôt fyziologických funkcií a údajov získaných od pacienta.
  Triáž sa skladá z piatich stupňov. Ku každému stupňu závažnosti bude priradený maximálny čas, dokedy má byť pacient definitívne ošetrený. Najakútnejšie stavy musia byť vyriešené okamžite alebo najneskôr do 10 minút. Menej akútne stavy v rozmedzí jednej až dvoch hodín. Poradie pacientov teda neurčuje čas príchodu na ošetrenie.
  triage2.png

 • Oddelenie urgentnej medicíny

  Oddelenie urgentnej medicíny svojou vnútornou organizáciou maximálne eliminuje časové straty pri logistike pacienta.
  Najurgentnejších pacientov (stupeň 1) dovezie vozidlo rýchlej záchrannej pomoci cez vyhradený vysokoprahový vstup. Pre ostatných je vyhradený nízkoprahový vstup s recepciou s vyvolávacím systémom a s triážou.
  Na oddelení sa nachádzajú dve jednotky úrazovej starostlivosti (crash room), vyšetrovne a 6 expektačných lôžok. Samozrejmosťou je kompletná rádiodiagnostika (CT, ultrazvuk a röntgen).
  Na rozdiel od štandardného ošetrenia u lekárov z jednotlivých špecializácií sú pacienti v opatere novovybudovaného tímu urgentnej medicíny. Vďaka ich multiodborovému zameraniu dokážu komplexne pristúpiť k diagnóze pacienta a efektívnejšie podať akútnu terapiu.

 • OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

  Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) je samostatným základným a interdisplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré je organizačným zoskupení bývalého oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení chirurgie, neurológie a vnútorného lekárstva.

  Hlavnou náplňou činnosti oddelenia je poskytovanie diagnostickej, liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti pacientom so závažným poškodením zdravia indikovaným na ústavnú zdravotnú starostlivosť v spomínaných odboroch a poskytovanie anestéziologickej starostlivosti v spolupráci s operačnými, neoperačnými a diagnosticko-vyšetrovacími zložkami nemocnice.
  OAMIS SA SKLADÁ Z TÝCHTO ÚSEKOV

  • Lôžková časť OAMIS

  S 18 lôžkami zahŕňa úsek intenzívnej medicíny zabezpečujúci diagnostiku a liečbu najťažšie chorých pacientov so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými funkciami jedného alebo viacerých orgánov a úsek intenzívnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje intenzívnu starostlivosť pacientom nemocnice v odboroch chirurgia, neurológia a vnútorné lekárstvo. Pri prevádzke oddelenia sa dodržiava prísny hygienicko-epidemiologický režim zameraný na predchádzanie a kontrolu nemocničných nákaz.

  • Úsek anestéziológie

  Zastrešuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy poskytnutím primeraného spôsobu anestézie alebo tlmenia bolesti. Anestéziologická starostlivosť sa začína predoperačným anestéziologickým vyšetrením, ktorého obsahom je komplexné zhodnotenie zdravotného stavu pacienta, vykonanie a doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný  anestéziologický a operačný výkon, vysvetlenie plánovaného postupu chorému a získanie jeho informovaného súhlasu.
  Vlastná príprava a podanie anestézie (celkovej, regionálnej, prípadne ich kombinácie) a starostlivosť o chorého v priebehu anestézie a v bezprostrednom pooperačnom období  sa vykonáva tak, aby anestézia a liečebný alebo diagnostický výkon boli pre chorého čo najbezpečnejšie, eliminovali sa riziká s ním spojené, zabránilo sa alebo sa minimalizoval výskyt možných komplikácií a vytvorili sa podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Súčasťou anestézie je aj liečba bezprostrednej pooperačnej bolesti, ktorá je jednou z podmienok rýchleho zotavovania sa chorého po výkone.
  Anestéziologický úsek zabezpečuje aj pôrodnú epidurálnu analgéziu (PEDA), ktorej účelom je tlmenie pôrodných bolestí počas prirodzeného pôrodu.

  • Anestéziologická ambulancia

  Je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov operovaných, resp. vyšetrovaných v nemocnici alebo odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc. Cieľom vyšetrenia na anestéziologickej ambulancii je minimalizovať riziko výskytu komplikácii v spojitosti s anestéziou a vytvorenie optimálnych podmienok pre priebeh výkonu.

  • Algeziologická ambulancia

  Zameriava sa na liečbu akútnej a chronickej bolesti. V liečbe sa využívajú aj niektoré anestéziologické postupy, napr. techniky regionálnej anestézie Súčasťou ambulancie je izba s 2 lôžkami slúžiacimi ako denný stacionár pacientov ambulancie bolesti.
  LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY
  Lôžková časť oddelenia poskytuje liečebné postupy intenzívnej medicíny a ošetrovateľskú starostlivosť pre kriticky chorých pacientov so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými funkciami jedného alebo viacerých orgánov, čo zvyčajne vyžaduje podporu alebo náhradu zlyhanej funkcie liekmi alebo sofistikovanými prístrojmi.
  Do spektra poskytovaných liečebných metód patrí umelá pľúcna ventilácia sofistikovanými pľúcnymi servoventilátormi, fibrobronchoskopia, punkčná dilatačná tracheostómia, hrudná drenáž, podpora zlyhávajúceho obehu krvi s monitorovaním srdcového výdaja, hemodialýza, ktorá nahradzuje zlyhávajúce obličky, postupy enterálnej a parenterálnej výživy, perkutánna endoskopická gastrostómia, rozšírené monitorovanie životných funkcií, vrátane invazívnych monitorovacích postupov a rehabilitačné postupy prispôsobené pacientom zotavujúcich sa zo závažného ochorenia.
  Prístrojová technika sa priebežne inovuje a do liečby zavádzame moderné diagnostické a liečebné metódy.
  Poloha oddelenia v nemocnici
  PERSONÁL
  Lekári – anestéziológovia-intenzivisti, chirurgovia, internisti a neurológovia a sestry – špecialistky sa starajú o pacientov na lôžkovej časti oddelenia.
  Na anestéziologickom úseku oddelenia lekári – anestéziológovia a sestry – špecialistky vykonávajú  celkové anestézie a vybrané druhy regionálnej anestézie podľa povahy operačného výkonu.
  NÁVŠTEVNÉ HODINY
  Pondelok: 14:00 – 16:00
  Utorok: 14:00 – 16:00
  Streda: 14:00 – 16:00
  Štvrtok: 14:00 – 16:00
  Piatok: 14:00 – 16:00
  Sobota: 14:00 – 16:00
  Nedeľa: 14:00 – 16:00
  Návštevné hodiny v prípade potreby prispôsobujeme zdravotnému stavu pacienta.
  KONTAKT
  Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
  Jánskeho 1,
  052 01 Spišská Nová Ves
  Lôžková časť OAMIS sa nachádza na prízemí nemocnice a tvorí jeden celok s Oddelením urgentnej medicíny. Vstup pre návštevníkov je zo zadného vchodu do budovy nemocnice (podľa značenia).
  Ambulantná časť oddelenia (Anestéziologická ambulancia a Ambulancia bolesti s denným stacionárom) sa nachádzajú na 2. poschodí Pavilónu B nemocnice, vstup pre pacientov je cez hlavný vchod nemocnice okolo Recepcie doľava cez žlté schodisko.
  Primár: MUDr. Boris Mavrodiev
  Vedúca sestra: Mgr. Katarína Zahradníková
  TELEFONICKÝ KONTAKT
  OAMIS – lôžková časť
  +421 (0)53 4199 430
  +421 (0)53 4199 469
  +421 (0)53 4199 263
  +421 (0)53 4199 508
  Primár oddelenia
  +421 (0) 53 4199 439
  Vedúca sestra
  +421 (0) 53 4199 443
  Ambulancia
  +421 (0) 53 4199 442