ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE TREBIŠOV

Špecializované zariadenie Trebišov, s celkovou kapacitou 30 miest, poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu pre klientov, ktorí trpia poruchami správania, mentálnou retardáciou, schizofréniou a ďalšími diagnózami.

Špecializované zariadenie Nemocnice s poliklinikou Trebišov, n.o., ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb bolo medzi poskytovateľov sociálnych služieb zaregistrované dňa 22. januára 2015. Sociálne služby formou celoročného pobytu začalo poskytovať od 1. apríla 2015. Celková kapacita zariadenia je 30 miest. Tunajšie zariadenie sa poskytovaním sociálnych služieb špecifikuje na klientelu ťažko zvládnuteľných prijímateľov sociálnej služby, ktorí trpia poruchami správania, mentálnou retardáciou, schizofréniou, majú sklony k sebapoškodzovaniu a poškodzovaniu svojho okolia.

Špecializované zariadenie Nemocnice s poliklinikou Trebišov, n.o., sídli v priestoroch bývalého psychiatrického oddelenia. V areáli spolu s nemocnicou tvorí ucelený komplex. Je to novootvorené zariadenie, v ktorom sú umiestňovaní klienti z celého košického kraja, príp. v zariadení môžu byť umiestnení klienti aj z iných regiónov.

Samotné zariadenie sa prostredníctvom svojich zamestnancov snaží klientom poskytnúť profesionálnu pomoc, sociálne istoty a zodpovedajúcu starostlivosť. Okrem realizovania zákonom stanovených činností sa snažíme robiť všetko pre rozvoj klienta, jeho samostatnosť a integráciu do spoločenského diania. Cieľom zariadenia sociálnych služieb je vytvorenie denného programu pre klientov, ako aj podpora ich schopností s cieľom udržať čo najvyššiu kvalitu ich života.

Kontakt

Špecializované zariadenie Nemocnice s poliklinikou Trebišov, n.o.
Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Štatutár zariadenia:
MUDr. Juraj Bazár,  056/ 6660 214 – asistentka riaditeľa

Vedúca zariadenia a vedúca sestra: 
Mgr. Slávka Tomková, 056/ 6660 724, 0918 983 193, slavka.tomkova@svet.zdravia.com

Sociálna pracovníčka:
Bc.Gabriela Oberleová, e-mail: socialna.notv@gmail.com

 Miestnosť pre ošetrujúci personál:
056/ 6660 472