POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

Poskytujeme:

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  2. sociálne poradenstvo
  3. sociálna rehabilitácia
  4. ubytovanie
  5. stravovanie
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  7. osobné vybavenie.

Zabezpečuje:

  1. pracovná terapia
  2. záujmová činnosť