O NÁS

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o. je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb s celkovou kapacitou 80 klientov špecializovaného zariadenia. Sociálne služby v našom zariadení sú poskytované formou celoročného pobytu.

Ponúkame profesionálnu pomoc pre tých, ktorí sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na odbornú pomoc iných fyzických osôb.

Špecializované zariadenie sa nachádza v širšom centre mesta Stropkov. V areáli spolu s nemocnicou tvorí ucelený komplex. Je to novootvorené zariadenie s komplexným vybavením. Zariadenie má nadregionálny charakter, sú tu umiestňovaní klienti z celého prešovského regiónu. V zariadení môžu byť umiestnení klienti aj z iných regiónov. Celé zariadenie je upravené tak, aby v plnej miere slúžilo predovšetkým potrebám klientov.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

Zariadenie ponúka dvoj a trojposteľové izby zariadené nábytkom, ktorý plne vyhovuje potrebám klientov. V prípade záujmu je možné poskytnúť aj jednoposteľovú izbu. Každá izba má svoje sociálne zariadenie – wc, umývadlo, sprchu, všetko s bezbariérovým prístupom.

Klientom je poskytovaná celodenná racionálna, dietická a diabetologická strava v priestoroch jedálne, resp. podľa potreby a mobility klienta aj na izbách.

Sociálnej služby v zariadení poskytujeme podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov našich klientov. Pre každého prijímateľa sociálnej služby zostavujeme individuálny plán, ktorý priebežne vyhodnocujeme. Klienti sa majú možnosť venovať rôznym aktivitám podľa svojich individuálnych schopností, záujmov a potrieb, pri ktorých im pomáhajú kvalifikovaní zamestnanci zariadenia a vytvárajú im na to vhodné podmienky. K ďalším činnostiam, ktorým sa venujeme pri práci s klientom patrí ergoterapia, muzikoterpia, biblioterpia, arteterapia, pamäťové cvičenia, precvičovanie jemnej motoriky, rehabilitačná činnosť. Klienti majú možnosť venovať sa rôznym manuálnym zručnostiam ako tkanie, vyšívanie, háčkovanie, pletenie, maľovanie… Pre klientov je veľmi dôležitá aj duchovná činnosť, preto je pre nich priamo v zariadení slúžená sv. omša a pre mobilných klientov v kaplnke.

Pre klientov je k dispozícií všeobecný lekár, ktorý navštevuje naše zariadenie pravidelne 1x do týždňa, vykoná „vizitu”, predpíše každému potrebné lieky a podľa potreby odporučí odborné vyšetrenie. V prípade potreby príde aj na zavolanie. Pravidelne 1x za dva týždne navštevuje zariadenie aj psychiater. V prípade odborného vyšetrenia zabezpečíme lekára a podľa potreby aj prípadný odvoz.

Snahou nášho ústretového, trpezlivého a príjemného personálu s profesionálnym prístupom je aktívne podporovať a pomáhať klientom.

Našim heslom je: “Klienti do zariadenia neprišli dožiť, ale žiť!”