PACIENTI, POMÔŽTE NÁM V BOJI PROTI INFEKCIÁM

 • Dodržiavajte prosím tieto zásady

  • pomáhajte udržiavať prostredie vašej izby v čistote,
  • osobné veci si uložte v priestore na to určenom,
  • neodkladajte svoje veci na lôžko iných pacientov,
  • nelíhajte si na svoje lôžko s prezuvkami na nohách,
  • ak máte pocit, že prostredie vašej izby nezodpovedá štandardom čistoty, upozornite na to, prosím, vedúcu sestru oddelenia alebo manažérku dennej zmeny,
  • predmety osobnej hygieny a potreby nikdy nepoužívajte spoločne s inými pacientmi a ani ich nenechávajte v spoločných priestoroch,
  • nedotýkajte sa, prosím, pacientov, ktorí majú zavedené invazívne vstupy (močový katéter, žilové katétre), nedotýkajte sa ich obväzov alebo otvorených rán,
  • nemanipulujte s obväzovým materiálom, katétrami a s inými zdravotnými pomôckami umiestnenými na vašom tele,
  • dôsledne si umyte, prípadne vydezinfi kujte ruky po každom použití toalety, na dezinfekciu použite prostriedky, ktoré sú súčasťou vybavenia vašej izby, rešpektujte pokyny zdravotníckeho personálu a riaďte sa nimi.

 • Právo pacientov v boji proti infekciám

  Pacienti, máte právo požiadať každého člena nemocničného personálu, aby si vydezinfikoval ruky pred priamym kontaktom s vami v situáciách, akými sú:

  • podanie injekcií, infúzií, odber krvi,
  • podanie liekov a stravy,
  • pri akomkoľvek vyšetrení, akým je meranie tlaku krvi, pulzu, EKG vyšetrenie,
  • pred pomocou pri obliekaní, pri chôdzi, umývaní alebo kŕmení,
  • pred masážou, pred cvičením s pacientom,
  • pred zavedením rôznych invazívnych vstupov, akým je močový katéter, venózna linka, preväzovanie rany.

   

 • Kedy by ste si mali umývať ruky?

  • po použití toalety
  • po kontakte so zvieraťom
  • po práci v záhrade
  • po ceste v MHD
  • po návšteve obchodného centra
  • po príchode z vonkajšieho prostredia dovnútra
  • po podaní rúk s cudzím človekom
  • pred jedlom a po príprave jedál
  • po kašľaní, kýchaní a po fúkaní nosa
  • po manipulácii s odpadom
  • pred návštevou a po návšteve zdravotníckeho zariadenia

"Nevyšetrujte ma,
ak nemáte vydezinfikované ruky"

Milí pacienti, máte právo požiadať každého člena nemocničného personálu, aby si pred priamym kontaktom s Vami vydezinfikoval ruky. Aj zdravotník je človek a môže na to zabudnúť. Buďte jeho druhými očami. Nebojte sa ho upozorniť vždy, keď budete mať pocit, že hygienický štandard nebol dodržaný. Pomôžete nám tým bojovať proti šíreniu nemocničných nákaz a chrániť tak seba aj ostatných.

Čisté ruky sú základom zdravia

Ich správne a pravidelné umývanie je preto jedným z najúčinnejších opatrení proti prenosu baktérií a vzniku rôznych ochorení.

 • Ruky si umývajte mydlom aspoň 40 až 60 sekúnd. Obyčajná voda na dôkladné umytie rúk nestačí. Ideálna je kombinácia s mydlom.

 • Zvýšenú pozornosť venujte umytiu miest medzi prstami a v okolí lôžok nechtov, kde sa usádza najviac mikroorganizmov.

 • Po umytí použite čistý uterák alebo jednorazovú utierku, ktorou zároveň zastavte prívod vody, čím zabránite priamemu kontaktu rúk s kohútikom.

 • Pribaľte si do tašky antibakteriálne obrúsky alebo gél. Sú to výborní pomocníci, ktorí spoľahlivo zničia baktérie a choroboplodné zárodky v prípade, že nemáte prístup k vode.

HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ ZÁSADY
UMÝVANIA RÚK

Chráňte seba aj ostatných pred prenosom infekcie dodržiavaním hygieny rúk, osobitne
v týchto situáciách:

 • Pred jedlom

 • Po použití toalety

 • Po zakrytí úst pri kašli a po fúkaní nosa

 • Vždy, keď máte ruky viditeľne znečistené