O nás

 

Na 37 lôžkach poskytuje pracovisko psychiatrickú odbornú zdravotnú starostlivosť pacientom od 18 rokov, z  regiónov Svidník, Stropkov a Giraltovce. Pacienti z iných spádových území môžu byť prijatí so súhlasom primára liečebne, resp. ním poverenej osoby.

Oddelenie je štandardného typu so spoločnými hygienickými zaradeniami. O prijatí pacienta na oddelenie rozhoduje primár alebo jeho poverený pracovník, v pohotovostnej službe službukonajúci lekár. V psychiatrickej liečebni sa nebudú liečiť akútne stavy pri duševných ochoreniach, delirantné stavy pri závislosti od alkoholu a ani toxické psychózy (vyvolané drogami). Do liečebne sa tiež nebudú prijímať ani pacienti v režime súdom nariadenej ochrannej psychiatrickej a protitoxikomanickej liečby.

Liečebné možnosti/výkony

Psychiatrická liečebňa sa zaoberá diagnostikou, liečbou a doliečovaním duševných porúch. Psychiatrická doliečovacia starostlivosť vychádza zo zásad bio-psycho- sociálneho chápania duševných porúch a porúch správania.

Vzhľadom na chronický charakter pracoviska sa bude klásť veľký dôraz na spoluprácu s fyzioterapeutickým oddelením nemocnice. Okrem liečebnej rehabilitácie bude tím liečebných terapeutov využívať ďalšie progresívne metódy:

  • arteterapia (využitie výtvarných techník s cieľom sebauvedomenia uvoľnením emócií, ktoré sú u týchto pacientov často potlačené),
  • muzikoterapia (využitie rytmických hudobných nástrojov a prepojenie s inými terapeutickými technikami),
  • psychomotorická terapia (využitie pohybových techník uvoľňujúcich svalové a celkové telesné napätie, zlepšenie celkovej koordinácie pohybov),
  • dramatoterapia (využitie pohybových techník, divadelných etúd – psychodrámy s cieľom prejaviť a uvoľniť potlačené emócie),
  • biblioterapia (využitie textov aktívnou, respektíve pasívnou formou s cieľom prispieť k uvedomeniu si vlastného problému),
  • ergoterapia (podpora a rozvoj jemnej a hrubej motoriky a rozvíjanie pracovných návykov), autogénny tréning (relaxačné telesné techniky prostredníctvom liečebného terapeuta),
  • psychoedukácia pacientov a aj fototerapia (liečba expozíciou svetla u depresívnych pacientov). Všetky uvedené techniky bude vykonávať liečebný pedagóg.

Celá práca psychiatrickej liečebne je organizovaná tak, aby sa každému klientovi venovala potrebná komplexná zdravotnícka starostlivosť. Po prijatí klienta budú vykonané vstupné internistické a RHB vyšetrenia. V prípade, že po základných somatických vyšetreniach sa zistí, že klient potrebuje ďalšie odborné vyšetrenie, toto bude následne riešené v spolupráci s príslušným somatickým oddelením. Klientom poskytujeme súbežne psychoterapeutickú a  ošetrovateľskú starostlivosť. Psychoterapeutická starostlivosť pozostáva z dvoch základných činností: psychodiagnostiky a psychoterapie. Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na holistický prístup ku klientom, pri zachovávaní a podpore zdravia, ako aj pri prevencii.

Všade tam, kde to bude možné, sa budú postupne zavádzať prvky liečebnej komunity, t.j. takého liečebného postupu, pri ktorom sa vyžaduje spolupráca všetkých členov zdravotníckeho kolektívu a súčasne aj aktívna spolupráca pacientov.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Pacientov na liečenie pozývame kontinuálne podľa voľnej lôžkovej kapacity, t. č. bez čakacích lehôt. Pacienti sú do psychiatrickej liečebne prijímaní na základe odporúčania obvodného psychiatra spádovej oblasti, alebo sú po predchádzajúcom dohovore s primárom, alebo povereným lekárom psychiarickej  liečebne preložení z akútneho psychiatrického oddelenia Prešov, Bardejov, alebo iných psychiatrických oddelení. Pacienti z iných oddelení sú prijímaní po predchádzajúcom dohovore a konziliárnom vyšetrení medzi primármi oddelení.

Na stiahnutie