Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Pracovná zdravotná služba
ProCare Trnavské Mýto

Činnosť pracovnej zdravotnej služby spočíva predovšetkým v cielených odborných poradenských službách pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci.
Prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou:

 • vykonávame zdravotný dohľad, t. j. odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie
 • zabezpečujeme posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Pracovná zdravotná služba v ProCare Trnavské Mýto vykonáva preventívne a ochranné služby podľa § 26 Zákona. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi; súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosomatických rizík a ochranou pred nimi.
Pracovná zdravotná služba vznikla ako súčasť Železničnej nemocnice a Polikliniky NOVAPHARM, s.r.o. (ProCare Trnavské Mýto) po splnení podmienok, získaním licencie č. OPPL- 5519/2006-Oj na vykonávanie činnosti udelenej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 2006 v zmysle zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah služieb

 • Dohľad nad pracovnými podmienkami

  Úlohy, rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby určuje vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. z 23. júna 2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.

  • identifikácia faktorov pracovného prostredia, ktoré môžu vzhľadom na svoje vlastnosti ohrozovať zdravie zamestnancov,
  • zisťovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia (frekvenciu, dĺžku a intenzitu ich pôsobenia),
  • hodnotenie zdravotných rizík zo zistenej expozície zdraviu škodlivým faktorom pracovného prostredia,
  • poskytovanie  poradenstva zamestnávateľovi a zástupcom zamestnancov a návrhov opatrení zameraných na ochranu a podporu zdravia zamestnancov pri úpravách pracovného prostredia, pri ergonomickom riešení a usporiadaní pracovísk a pracovných miest zo zdravotného hľadiska vzhľadom na vykonávané práce podľa príslušných legislatívnych úprav a súčasných odborných a vedeckých poznatkov,
  • kooperácia a konzultačná pomoc pri riešení mimoriadnych ohrození zdravia na pracovisku,
  • školiaca a edukačná činnosť o vplyve práce a pracovného prostredia na zdravie.
  • poradenstvo k zabezpečeniu rekondičných pobytov podľa Zákona 132/2010 a ich zabezpečenie formou rehabilitácie vo vlastných zdravotníckych zariadeniach.
 • Dohľad nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou

  Úlohy, rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby určuje vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. z 23. júna 2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z

  Pracovná zdravotná služba vykonáva u zamestnancov a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby,  sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a vydáva posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu:

  • pred ich zaradením na výkon práce,
  • pri zmene pracovného zaradenia, ktoré môžu ohroziť ich zdravie alebo zdravie iných osôb,
  • v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok vrátane biologického monitorovania expozície,
  • ak nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu ich zdravia, alebo opodstatnenosť ich preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej rehabilitácie,
  • pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok,
  • pri výskyte špecifických zmien alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu, s možnosťou vývoja poškodenia zdravia z práce alebo kontraindikácie na vykonávanie práce,
  • pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu v súvislosti s prácou, počas vymedzeného času vykonávania danej práce,
  • pri skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo spôsobiť v neskoršom období jeho zhoršenie,
  • sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu v určených intervaloch po skončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými faktormi, ktorých pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období,
  • imunizáciu, ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná očkovacia látka,
  • analyzovanie pracovnej úrazovosti, pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a návrhy opatrení na ich elimináciu.
 • Akreditované kurzy prvej pomoci pre firmy a zamestnancov

  Úlohy, rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby určuje vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. z 23. júna 2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.

  Zabezpečujeme kurzy prvej pomoci pre firmy, pričom vo výučbe venujeme zvýšenú pozornosť špecifickým rizikám pracovných činností konkrétnych zamestnancov. Obsah kurzy je prispôsobený konkrétnej cieľovej skupine. Účastníci tak okrem všeobecných informácií o poskytovaní prvej pomoci získajú aj vedomosti a zručnosti v riešení situácie ohrozenia zdravia a života, s ktorými sa z pohľadu ich profesie môže stretnúť najčastejšie.
  Napr.

  • Kurz prvej pomoci pre zamestancov stavebných firiem
  • Kurz prvej pomoci so zameraním na úrazy elektrickým prúdom
  • Kurz prvej pomoci pre zamestancov hotelov a reštaurácií
  • Kurz prvej pomoci  – nehody v cestných a železničných tuneloch
  • Kurz prvej pomoci pre lesných robotníkov

   
  Iné typy vzdelávania v poskytovaní prvej pomoci
  Zabezpečujeme iné typy vzdelávania v poskytovaní prvej pomoci formou prednášok, školení v rôznom časovom rozsahu a konkrétnym obsahom podľa požiadaviek zamestnávateľa, nácviky riešenia konkrétnych situácií vyžadujúcich poskytnutie prvej pomoci, taktické cvičenia záchranných prác v areáloch výrobných objektov.

 • Psychologické vyšetrenia

  Úlohy, rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby určuje vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. z 23. júna 2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.

  Pracovná zdravotná služba  spoločnosti NOVAPHARM, s.r.o. v Bratislave  poskytuje pre fyzické i právnické osoby širokú škálu  psychologických  služieb.
  Pre fyzické osoby poskytujeme poradenské a psychoterapeutické služby pri riešení osobných, rodinných či pracovných situácií formou konzultácií v  poradenskom či psychoterapeutickom procese.  Diagnostickou činnosťou poskytujeme informácie klientovi o jeho silných a slabých stránkach.
  Pre právnické osoby ponúkame nasledovné služby:
  Psychologické služby:

  • pri prijímaní, výbere a optimalizácii rozmiestňovania pracovníkov,
  • psychologické vyšetrenie ako súčasť preventívnej lekárskej prehliadky v súvislosti,
  • s výkonom práce    a pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu u prác zaradených do  3. a 4. kategórie, resp. pri rizikových  prácach,
  • posúdení  psychickej pracovnej spôsobilosti  pri  zmenenej  pracovnej výkonnosti,  zvýšenej  pracovnej úrazovosti,
  • psychologické pracovné poradenstvo pre zamestnancov,
  • psychologické poradenstvo, konzultácie, analýzy v oblasti bezpečnosti práce,
  • analýzy pracovnej motivácie a spokojnosti pracovníkov,
  • lektorskú  činnosť.

   
  Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
  Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel v  zmysle  Zákona  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Jedná o  skupiny vodičských oprávnení skupiny  C, C+E, D, D+E a podskupiny C1,C1+E, D1, D1+E.
  Psychologické vyšetrenie je povinné u:
  a) žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia

  • skupiny        C, C+E, D, D+E
  • podskupiny  C1+E, D1, D1+E, C1

   
  b) iných osôb, ktorým takáto povinnosť vyplýva zo zákona
  Každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky je povinnosť  absolvovať psychologické vyšetrenie u vodičov   motorových vozidiel

  • skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1,C1+E, D1, D1+E
  • vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

   
  Psychologické vyšetrenie sa musí  absolvovať  najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky.

 • Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

  Úlohy, rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby určuje vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. z 23. júna 2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.

  Spoločnosť NOVAPHARM, s.r.o. je oprávnená na základe poverenia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vykonávať posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z.  o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.
  Pracovné činnosti na železničnej dráhe sa podľa požiadaviek zaraďujú do zmyslových skupín 1 až 4.

  • Do zmyslovej skupiny 1 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby vedú hnacie dráhové vozidlá na železničnej dráhe.
  • Do zmyslovej skupiny 2 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby priamo riadia alebo kontrolujú dopravnú službu, pripravujú (zabezpečujú) vlakovú cestu, zúčastňujú sa posunu alebo sa inak bezprostredne podieľajú na doprave alebo na pohybe dráhového vozidla. Ďalej osoba, ktorá vykonáva priamy dozor na pracovné činnosti, pre ktoré je predpísaná skupina zmyslová skupina 1 alebo 2, a tie osoby, ktoré pri výkone svojej pracovnej činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebujú správny farbocit. Osoba, ktorá vykonáva práce pri posune dráhového vozidla, musí mať zmyslovú skupinu 2 bez korekčných okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Osoba, ktorá sa pri výkone práce musí riadiť návestnými znakmi návestidiel, tieto obsluhuje alebo ich udržuje, musí spĺňať požiadavky zmyslovej skupiny 2.
  • Do zmyslovej skupiny 3 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých osoba musí vstupovať bez dozoru do priestoru koľajiska a trate, neriadi ani nekontroluje dopravu a na výkon svojej pracovnej činnosti nepotrebuje správny farbocit.
  • Do zmyslovej skupiny 4 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri výkone ktorých osoba nemá priamy vplyv na riadenie dopravy a v priestore koľajiska a trate sa pohybuje pod dozorom alebo pracuje pod dozorom.

Náš tím

Pracovná zdravotná služba ProCare Trnavské Mýto sa opiera o vysoko erudovanú a kvalitnú základňu vlastných lekárov a zariadení širokej palety medicínskych odborov zvyšujúcich kvalitu jej výstupov v oblasti prevencie poškodenia zdravia z práce. Spoločnosť disponuje širokým kolektívom interných pracovníkov verejného zdravotníctva v rámci celej Slovenskej republiky.
Pre zabezpečenie výkonu má pracovná zdravotná služba vytvorení tím odborníkov zložený v zmysle vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Ostatné informácie

 • Súvisiaca legislatíva

  Právo na ochranu zdravia pri práci je dané každému zamestnancovi v najvyššej právnej norme, a to ústavou Slovenskej republiky, ktorá vo svojom článku 36 hovorí, že zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky.

  Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení zmien a doplnkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci stanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci, taktiež definuje pojem prevencie a stanovuje jej všeobecné zásady. Na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu.
  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Uvedené  zákony sú platné v znení ďalších zmien a doplnkov:
  Zákon č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Zákon č. 132/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Ostatná súvisiaca legislatíva
  Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.
  Nariadenie vlády  SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
  Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.
  Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
  Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.
  Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007 Z. z.
  Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení NV SR č. 301/2007 Z. z.
  Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
  Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
  Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
  Nariadenie vlády SR č.  253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu.
  Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.
  Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení NV SR č. 217/2008 Z. z.
  Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
  Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
  Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.
  Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.
  Odborné usmernenie MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č.  10525/2010-OL.
  Vyhláška MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.
  Vyhláška MZ SR č. 148/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu.
  Vyhláška MZ SR č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania.
  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zmysle neskorších predpisov.
  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zmysle neskorších predpisov.

 • Povinnosti zamestnávateľa

  Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov:

  • zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom
  • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
  • zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov
  • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav
  • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada
  • zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi
  • zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík, nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie preventívnych a ochranných služieb dodávateľským spôsobom s jednou fyzickou osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami.
 • Prínos pracovnej zdravotnej služby

  Aké sú pre pozitíva zo zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov?
  Priamy benefit: úspora z odstránenia, alebo zníženia :

  • nízkych pracovných výkonov zo zdravotných dôvodov
  • zdravotných rizík poškodenia zdravia pri práci
  • pracovných úrazov/chorôb z povolania

   
  Nepriamy benefit:

  • zvýšenie kvality a produktivity práce
  • výhodnejšia pozícia na trhu
  • vyššie predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast

   
  Nepeňažitý benefit:

  • zníženie fluktuácie
  • zvýšenie morálnej motivácie práce vo firme
  • dobrý pocit pri práci vo firme
  • antistresový účinok
  • efektívnejšia komunikácia pri zvyšovaní kvantity a kvality vykonávanej práce

   
  Benefit pre zamestnanca:

  • vyšší a kvalitnejší pracovný výkon – vyšší zárobok vášho zamestnanca
  • zvýšenie pracovného potenciálu vašich zamestnancov
  • prevencia poškodenia zdravia z práce
  • dlhodobejšie udržanie si práceschopnosti

Kontakt

ProCare Trnavské Mýto
Šancová 110 (Žltý blok 5.p)831 04 Bratislava
e-mail: callcentrum@novapharm.sk
Obchodný manažér PZS
Mgr. Peter Jankech
Tel.: 02/3914 3404,  +421 911 118 711
e-mail: jankech.peter@novapharm.sk
Fakturačné údaje:
NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23-25
851 01 Bratislava
IČO: 35 768 568
DIČ: 2021464940
IČ DPH: SK7020000669