Blog, Svet Zdravia, Humenné    24.08.2015

Predaj nehnuteľného majetku

 

 

                    Prešovské zdravotníctvo, a. s. ,  Nemocničná 7, 066 01 Humenné

 

 

  vyhlasuje ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku za podmienok stanovených v tomto oznámení:  

 

 

       I.            Predmet predaja 

Nehnuteľnosti zapísané na LV 2033, vedenom Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom , nachádzajúce sa v k. ú. Humenné 

Stavba  administratívna budova ( riaditeľstvo) súpisné číslo 2048, postavená na pozemku registra CKN parcelné číslo 3636/2 a pozemok registra C KN parcelné číslo 3636/2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 428 m²

Stavba   slobodáreň ( výmenníková stanica k administratívnej budove )   súpisné číslo 1439, postavená na pozemku registra CKN parcelné číslo 3638/4 a pozemok registra C KN parcelné číslo 3638/4 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m²,

Pozemok registra CKN parcelné číslo 3636/1 o výmere  949 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

 

   II.            Zásady obsahu kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá :

a)  ponúknutá kúpna cena, splatnosť kúpnej ceny do 20 pracovných dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy,

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady   nákladov spojených s prevodom nehnuteľností/ náklady za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, úhrada správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. /,  

c)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a   ostatných nákladov,

d) záväzok kupujúceho podať návrh na vklad  vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti  až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b), t. j. po pripísaní kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

    

III.             Spôsob a lehota podávania  ponúk


Ponuka  sa podáva v písomnej forme. 

Ponuka  musí obsahovať: 

·         návrh kúpnej zmluvy vypracovaný v slovenskom  jazyku (Príloha č. 1)  doplnený o návrhy zmien požadované záujemcom

·         výpis z obchodného, resp. živnostenského registra navrhovateľa nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu,

·         účel využitia prevádzaných nehnuteľností –  predmetu kúpy,

·         oprávnená kontaktná osoba, telefón, e-mail,

·         u  fyzickej osoby  súhlas v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v platnom znení (Príloha č.2),

·         ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v súlade s výpisom z obchodného registra resp. splnomocnenou osobou( splnomocnenie musí byť priložené k ponuke )

·         presnú identifikáciu záujemca (podľa výpisu z obchodného registra,  resp. živnostenského  registra v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ) s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania ponuky bez zmien, takto: 

 

           kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, bankové spojenie – číslo účtu), alebo                                        

           kupujúci  – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri

obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno    a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, funkcia, zapísaný v živnostenskom registri:……. č……., alebo                                       

           kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri

obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu   z OR, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka … 

 

Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne  v termíne do 30.09.2015 do  12.00 hod. v zapečatenej obálke  s výrazným označením: 

„ Predaj majetku  – Neotvárať !“

 

Na adresu : Prešovské zdravotníctvo, a. s.

                   JUDr. Želizňáková

                   Nemocničná 7

                   066 01 Humenné

                 

Záujemca je povinný na zadnej strane zapečatenej obálky uviesť svoju úplnú adresu.

 

IV.             Vyhodnotenie ponúk

 

Kritériom pre výber najvýhodnejšej ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy je výška kúpnej ceny a jej splatnosť,  plánovaný spôsob využitia kupovaného majetku, ako aj ďalšie podmienky alebo požiadavky záujemcu.

Do súťaže bude zahrnutá iba tá ponuka, ktorej obsah zodpovedá uverejneným podmienkam ponukového konania a bola predložená v lehote, do ktorej možno ponuku podávať. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.

Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk vyberie vyhlasovateľ v termíne do 15.10.2015 najvýhodnejšie ponuky a zaradí ich do užšieho výberu. Navrhovateľom, ktorých ponuky neboli vybraté do užšieho výberu, vyhlasovateľ v tomto termíne oznámi, že ich ponuky boli odmietnuté.

 

Užší výber:

 

Na základe zaradenia do užšieho výberu, vyhlasovateľ pozve na osobné rokovanie z vybraných účastníkov ponukového konania s najvýhodnejšími ponukami v termíne určenom v oznámení o zaradení do užšieho výberu.

Po osobnom rokovaní môžu títo účastníci predkladať vyhlasovateľovi do užšieho výberu zmenené a doplnené ponuky. Nezúčastnenie sa na osobnom rokovaní s vyhlasovateľom nezbavuje tohto účastníka práva podať ponuku do užšieho výberu.

Vyhodnotenie užšieho výberu  bude písomne oznámené zúčastneným záujemcom v termíne do 31.10.2015 na adresu uvedenú v ponuke. V tejto lehote vyhlasovateľ vyberie a oznámi prijatie najvhodnejšej z predložených ponúk v užšom výbere alebo nevyberie žiadnu, a upovedomí záujemcov, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky sa odmietli.

 

   V.            Práva vyhradené vyhlasovateľom

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky ponukového konania alebo konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu až do uplynutia lehoty pre výber najlepšieho návrhu.  V prípade zmeny alebo zrušenia ponukového konania budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať záujemcu na doplnenie a vykonanie opravy.

 

Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmeny navrhovanej kúpnej zmluvy uvedenej v prílohe č. 1 .

 

VI.            Obhliadka predmetu predaja

 

Obhliadka objektov na mieste samom bude záujemcom umožnená  v čase pred podaním ponuky po telefonickom dohovore  s JUDr. Gabrielou Želizňákovou, tel. kontakt -421 905 406 251.

 

 

V Humennom, dňa  17.08.2015                                               

 

                                                                                      

                                                                                          Prešovské zdravotníctvo, a. s.

                                                                                      

                                                                                            Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

                                                                                           predseda predstavenstva

 

                                                                                           Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA

                                                                                           člen predstavenstva

 

 

 

Príloha :

Príloha č. 1: Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 2: Text prehlásenia o ochrane osobných údajov

 

Príloha č.1

 

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.)

v znení neskorších predpisov

 

Čl. I

 

Predávajúci:                             

 

Obchodné meno:                        Prešovské zdravotníctvo, a. s

Sídlo:                                          Nemocničná 7, 066 01 Humenné

IČO:                                           46 758 054

Zastúpenie:                                 Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. predseda predstavenstva

                                                    Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA, člen predstavenstva

Registrácia:                                Obchodný register OS Prešov, oddiel: Sa, vložka   číslo:10448/P

(ďalej ako ,,predávajúci“)

                                          

a

 

Kupujúci:      
                                                            

Obchodné meno:                        .

Sídlo:                                         

Zastúpenie:                                

Registrácia

 (ďalej ako ,,kupujúci“)

(ďalej aj ,,zmluvné strany“)

 

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto kúpnu zmluvu:

 

Čl. II.

 

1/         Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV …….., vedenom ………………………………………………., …………………………., pre obec a katastrálne územie ……………………, ako parcely registra ,,C“ a to:

 

 

 

(ďalej ako „nehnuteľnosti“)

 

2/         Predmetom  tejto kúpnej zmluvy je prevod vyššie uvedených nehnuteľností v celosti do vylúčeného vlastníctva kupujúceho.

 

3/         Predávajúci predáva a prevádza nehnuteľnosti uvedené v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy so všetkými zákonnými príslušenstvami, právami a povinnosťami s ňou spojenými kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu  …………….€ (slovom …………………….euro), a kupujúci kupuje za túto kúpnu cenu  uvedené nehnuteľností  do svojho výlučného vlastníctva v celosti a v stave, v akom stoja a ležia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Čl. III.

 

1/         Dohodnutá kúpna cena …………………… .€ bude zaplatená po podpise tejto kúpnej zmluvy na účet predávajúceho vedený v ……………..,   číslo účtu  ………….           najneskôr do 20 pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy.

2/         Po podpise tejto kúpnej zmluvy predávajúci odovzdá 1 notársky neosvedčené vyhotovenie tejto kúpnej zmluvy kupujúcemu. Po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, predávajúci kupujúcemu odovzdá tri originály (z toho 2 originály s notársky osvedčenými podpismi) vyhotovenia tejto kúpnej zmluvy spolu s návrhom na vklad do katastra. Jeden originál zostane v dispozícii predávajúceho.

3/         Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu podľa bodu 1 tohto článku, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Čl. IV.

 

1/         Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, záväzky ani vecné bremená, s výnimkou tých, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva a kupujúci zároveň vyhlasuje, že stav nadobúdaných nehnuteľností  je mu známy a v stave ku dňu podpísania zmluvy bez výhrad prevádzané nehnuteľnosti kupuje do výlučného vlastníctva.

 

Čl. V

 

1/         Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do katastra a náklady s tým súvisiace znáša kupujúci.

 

2/         V prípade, že by v rámci vkladového konania bolo konanie prerušené, zastavené alebo z akýchkoľvek iných dôvodov by nebolo vydané rozhodnutie o povolení vkladu tejto zmluvy, zaväzujú sa zmluvné strany poskytnúť vzájomnú súčinnosť tak, aby vkladové konanie mohlo úspešne prebehnúť a vklad zmluvy bol povolený.

 

3/         Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

 

4/         Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

5/         Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.

Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.

 

Čl. VI.

 

1/         Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

 

2/         Kupujúci nadobudne vlastnícke právo dňom právoplatného povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na Okresnom  úrade v ……, Katastrálnym odborom …………………….

 

 

Čl. VII.

 

1/         Pokiaľ bude nutné pre platnosť alebo účinnosť tejto kúpnej zmluvy, alebo niektorého z ustanovení tejto kúpnej zmluvy túto kúpnu zmluvu príslušným spôsobom doplniť alebo zmeniť alebo v prípade odmietnutia príslušného Okresného úradu …., Katastrálneho odboru …………. povolenia vkladu nehnuteľností uvedených v tejto kúpnej zmluve z akýchkoľvek jej dôvodov, jej vád, zaväzujú sa zmluvné strany uzavrieť novú bezchybnú zmluvu s tými istými cenovými podmienkami, prípadne iným spôsobom odstrániť vadu alebo neúplnosť tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú za týmto účelom poskytnúť si potrebnú súčinnosť a spolupôsobenie, najmä pri vyhotovení dodatkov, doplnkov alebo zmien  tejto kúpnej zmluvy  alebo uzavretím novej zmluvy bez vád a bez zbytočného odkladu po výzve jednej zo zmluvných strán.

 

Čl. VIII.

 

1/         Všetka komunikácia, oznámenia alebo iné prehlásenia medzi zmluvnými stranami budú uskutočnené písomne a budú doručené prostredníctvom pošty ako doporučená zásielka alebo osobne. Pokiaľ komunikácia, oznámenie alebo prehlásenie bude uskutočnené poštou alebo osobne, bude sa za dátum doručenia považovať deň, kedy adresát potvrdí prijatie zásielky poštovému doručovateľovi alebo doručujúcej osobe.

 

2/         Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že pošta odosielateľovi vráti zásielku alebo inú písomnosť ako nedoručiteľnú z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa zásielka za doručenú 3. deň po jej odoslaní.

 

3/         Pokiaľ predávajúci neoznámi kupujúcemu písomnou formou inak, všetku komunikáciu, oznámenia alebo prehlásenia určené pre predávajúceho je nutné smerovať na adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

 

4/         Pokiaľ kupujúci neoznámi predávajúcemu písomnou formou inak, všetku komunikáciu, oznámenia alebo prehlásenia určené pre Kupujúceho je nutné smerovať na adresu Kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

 

Čl. IX.

 

1/         Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že sú oprávnené s jej predmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

 

2/         Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva vyjadruje ich vôľu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

 

 

 

                      dňa                                                      

 

Predávajúci:                                                                                     Kupujúci:


Príloha č.2

 

 

__________________________________________________________________________

Titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu

 

 

 

 

P r e h l á s e n i e

 

 

 

Podľa zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam  spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné  súhlas na spracovanie (poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie) mojich osobných údajov (v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu) komisii na vyhodnotenie ponúk, v kúpnej zmluve a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

 

 

 

 

 

V ………………………………. dňa ……………………….

 

 

 

………………………………………………..

Podpis

 

 

 

 

 Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 23.02.2018

Schôdza spolku lekárov

22. februára 2018 sa konala vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov SLS v Michalovciach. Program pripravilo tentokrát urologické oddelenie pod vedením primára MUDr. Juraja Drába.

Aktuality 23.02.2018

Termíny PFP na pôrod

Termíny prípravy rodičky a manžela /partnera, inej blízkej osoby/ na pôrod v mesiaci marec.

Aktuality 22.02.2018

Pozvánka na diskusné fórum

Srdečne Vás pozývame na diskusné fórum na tému funkcie tukového tkaniva - tukové tkanivo ako endokrinný orgán.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO