MEDICÍNSKA OBLASŤ

Manažujeme výkon lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) vo vzťahu k práci aj prostredníctvom firemnej zóny portálu ProCare. LPP zabezpečujeme v rámci širokej siete zdravotníckych zariadení siete ProCare a Svetu Zdravia, resp. v zariadeniach našich zmluvných partnerov na území SR.

bb

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU

Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a.s.
Ul. Tibora Andrašovana 46
974 01 Banská Bystrica

bs

NEMOCNICA

Všeobecná nemocnica Banská Štiavnica
 
Bratská 17
969 01 Banská Štiavnica
 

ds

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

 

Veľkoblahovská č. 23
929 01 Dunajská Streda

ga
he

NEMOCNICA

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 

Nemocničná 7
066 01 Humenné

ke

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

 

Masarykova 9,
040 01 Košice

 


POLIKLINIKA

ProCare KVP Košice
 
Jána Pavla II. č.5
040 23  Košice

pe

NEMOCNICA

Nemocnica na okraji mesta, n.o.

 

Nová nemocnica 511
95801 Partizánske

rs

NEMOCNICA

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

 

Šrobárova 1
979 12 Rimavská Sobota

sp

NEMOCNICA

Vranovská nemocnica, a.s. – prevádzka Stropkov

 

Akademika Pavlova 321/10
09101 Stropkov

to
zh

NEMOCNICA

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom

 

Ul. Sládkovičova 11,
965 37 Žiar nad Hronom


POLIKLINIKA

ProCare Žiar nad Hronom
 
Priemyselná ulica 12
965 63 Žiar nad Hronom
Areál firmy ZSNP a.s.
 

nr

POLIKLINIKA

ProCare Nitra

 

Fatranská 5 
949 01 Nitra

po

POLIKLINIKA

ProCare Prešov
 
Jurkovičova 19
080 01 Prešov

zv

POLIKLINIKA

ProCare Zvolen

 

J. Jiskru č. 8,
960 01 Zvolen

Lekárske preventívne prehliadky

Firemná zóna portálu ProCare

Firemná zóna portálu ProCare je komplexná online aplikácia slúžiaca na evidenciu a riadenie lekárskych prehliadok, vrátane evidencie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby pre našich zazmluvnených klientov. Samozrejmosťou je zabezpečenie ochrany dát a prístupu k aplikácii (šifrovanie cez https protokol).

Aké výhody aplikácia poskytuje?

Aplikácia poskytuje klientovi prostredníctvom štandardného pripojenia na internet:
● prehľad faktorov práce a pracovného prostredia vyskytujúcich sa v spoločnosti klienta,
● informácie o zamestnancoch, ktorí sa podrobujú posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu (osobné dáta zamestnanca, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený s uvedením kategórií prác osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia, vyšpecifikované práce súvisiace s pracovným zaradením /práca podľa osobitných predpisov/),
● informácie o platnosti zdravotnej spôsobilosti zamestnanca,
● možnosť udržiavania zoznamu zamestnancov zo strany klienta vždy aktuálnu – spravovanie (vkladanie, editovanie, mazanie) udajov o zamestnancoch v systéme,
● možnosť generovania a následnej tlače „Posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu“,
● prehľad naplánovaných a absolvovaných lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov
● možnosť generovať požiadavku na lekársku prehliadku vo vzťahu k práci,

● možnosť vytvárať databázu zamestnancov, ktorým konči platnosť zdravotnej spôsobilosti, ako aj zoznamy naplánovaných a uskutočnených lekárskych preventívnych prehliadok,
● prehľad a spravovanie dokumentácie PZS (hygienický audit, kategorizácia prác a LPP, objektivizácia – protokol, vyhodnotenie a pod.). Spravovanie dokumentácie je možné pre obe zmluvné strany a sú uložené a archivované na serveroch spoločnosti ProCare. Hlavnou výhodou je, že ich má klient kedykoľvek k dispozícii.
● možnosť spravovania individuálnych dokumentov zamestnancov – v aplikácií je možné viesť u jednotlivých zamestnancov individuálne dokumenty, napr. naskenovaný „Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu“,
● možnosť exportu údajov do formátu, s ktorým je možné ďalej pracovať (tabuľkový editor, import do iného systému),
● možnosť “multiloginu”, ak obsluha portálu spravuje viacero firiem, t.j. pri prihlásení s jedným kontom, si môže obsluha vybrať, s ktorou firmou chce momentálne pracovať.