Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Hygiena práce a pracovného prostredia

Dohľad nad prácou a pracovným prostredím na území celej SR vykonávajú tímy odborníkov z oblasti preventívneho pracovného lekárstva v Bratislave, Nitre, Žiari nad Hronom a Košiciach.

ba
nr
zh
ke

Portfólio služieb

● v rámci posudzovania zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vykonávame
● kategorizáciu prác na základe posúdenia zdravotného rizika vyplývajúceho zo zistených skutočností
● akreditované merania faktorov práce a pracovného prostredia
● hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, lokálnej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky (integrovanou elektromyografiou – EMG) a polohovej záťaže z hľadiska fyziológie práce

● navrhujeme ergonomické opatrenia na redukciu nadmernej fyzickej záťaže (najmä z dlhodobej, nadmernej, jednostrannej záťaže – DNJZ) vyplývajúcej z rôznych pracovných činností
● vypracovávame odbornú dokumentáciu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy
● vypracovávame odporúčanie o náplni a minimálnej frekvencii lekárskych preventívnych prehliadok pre jednotlivé pracovné činnosti na základe posúdenia zdravotných rizík

OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA

Akreditovaná činnosť

 • Prečo by ste si mali vybrať nás?

  Disponujeme laboratóriom vykonávajúcim akreditované skúšky podľa normy ISO/IEC 17025 na meranie faktorov pracovného prostredia. Pracovníci Oddelenia objektivizácie fyzikálnych faktorov sa verejne zaväzujú k dodržiavaniu dôvernosti informácií získaných alebo vytvorených počas vykonávania odborných činností.
  Osvedčenie o akreditácii č. S-306, SNAS Bratislava

 • Aké merania pre vás vykonávame?

  Faktory pracovného prostredia: 

  • hluk
  • vibrácie
  • pevný aerosól
  • parametre tepelno – vlhkostnej mikroklímy
  • osvetlenie pri práci

   
  Zabezpečujeme tiež objektivizáciu ďalších chemických a karcinogénnych faktorov, optického žiarenia, elektromagnetického poľa a pod.

 • Aké hodnotenia fyzickej záťaže vykonávame?

  Prostredníctvom tímu špecialistov vykonávame hodnotenie:

  • celkovej fyzickej záťaže,
  • lokálnej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky (integrovanou elektromyografiou – EMG),
  • polohovej záťaže z hľadiska fyziológie práce.