Portfólio služieb

Naším cieľom je neustále sa rozvíjať a komplexne riešiť legislatívne požiadavky na zamestnávateľov v oblastiach:

  • Ochrana pred požiarmi OPP

    Poskytujeme komplexný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci zo zákona č. 314/2001 Z.z. ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov.

BOZP

Prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika zabezpečujeme:
● vykonanie vstupného auditu plnenia úloh na úseku BOZP
● vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP v aktuálnom stave
● vykonávanie previerok pracovísk zamestnávateľa s identifikáciou nedostatkov
● vykonávanie školení zamestnancov v oblasti BOZP

● vypracovanie pracovných rizík pre pridelenie OOPP
● šetrenie a evidencia pracovných úrazov
● zastupovanie a príprava podkladov pri úradných kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru
● konzultačná a poradenská činnosť

OPP

Prostredníctvom technika resp. špecialistu požiarnej ochrany zabezpečuje:
● vykonanie vstupného auditu plnenia úloh na úseku OPP
● vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie OPP v aktuálnom stave
● vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
● vykonávanie školení novoprijatých zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase
● určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a stanovenie počtu členov protipožiarnych hliadok

● vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok pracoviska a protipožiarnych asistenčných hliadok
● určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
● organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
● zastupovanie a príprava podkladov pri úradných kontrolách zo strany HaZZ a ŠPD
● konzultačná a poradenská činnosť