Informácie pre pacientov

Preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi; súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosomatických rizík a ochranou pred nimi.
Na vstupnú/výstupnú či preventívnu prehliadku objednáva klienta len zamestnávateľ – cez kontaktnú osobu. V prípade, že sa klient nemôže dostaviť na vyšetrenie, kontaktuje svojho zamestnávateľa, ktorý dohodne náhradný termín.
V poliklinike ProCare Prešov je klient objednaný na konkrétny termín a približný čas, zdrží sa podľa náročnosti a množstva plánovaných vyšetrení.
V prípade plánovaných odberov krvi je vhodné prísť ráno nalačno.

Prínos pre zamestnávateľa

 • predchádza chorobám z povolania
 • prispieva k zníženiu alebo odstráneniu rizikových faktorov práce a pracovného prostredia
 • posilňuje prevenciu pracovných úrazov a iných poškodení zdravia pri práci
 • znižuje náklady na odškodňovanie profesionálnych chorôb
 • znižuje práceneschopnosť
 • znižuje fluktuáciu zamestnancov a nízke pracovné výkony zo zdravotných dôvodov
 • zvyšuje produktivitu a efektívnosť práce
 • zvyšuje predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast
 • podporuje účasť zamestnancov na aktivitách orientovaných na zdravie a osobný rozvoj zamestnancov
 • prezentuje pozitívne podnik – dobrý manažment – zdravé pracoviská

Prínos pre zamestnanca

 • zvýšenie morálnej motivácie práce vo firme
 • prevencia poškodenia zdravia z práce
 • dlhodobejšie udržanie si práceschopnosti
 • zvyšovanie rovnosti v zdraví
 • dlhší vek dožitia bez invalidizácie
 • odchod do dôchodku v lepšom zdravotnom stave