Služby

 • Lôžková starostlivosť
  • novorodenecké oddelenie
  • jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca
  • oddelenie dojčiat, batoliat a väčších detí s jednotkou intenzívnej starostlivosti

  Novorodenecké oddelenie
  Oddelenie má 15 lôžok. Po prvotnom ošetrení novorodenca po pôrode sú fyziologickí novorodenci bez závažnejších adaptačných porúch hospitalizovaní na novorodeneckom oddelení v systéme rooming-in. V observačnej časti oddelenia sú novorodenci bezprostredne po pôrode a novorodenci, ktorí nemôžu byť pri matkách /po operačných pôrodoch, iné problémy matky/. Zameriavame sa na prirodzenú výživu materským mliekom, disponujeme bankou materského mlieka. V našej banke materského mlieka uskladňujeme pasterizované materské mlieko od matiek počas pobytu na pôrodnici, ako aj po ich prepustení domov.
  Realizujeme skríningové vyšetrenia: ultrazvukové vyšetrenie mozgu a uropoetického systému, skríning vrodenej katarakty, sluchu, skríning dedičných metabolických porúch odberom suchej kvapky krvi. Intenzitu žltačky novorodencov sledujeme neinvazívnou metódou – bilirubinometriou. U novorodencov vyžadujúcich liečbu žltačky ako novinku využívame fototerapiu prístrojom neo Blue blanket, ktorý umožňuje realizáciu fototerapie v systéme rooming-in a tým ponechanie novorodenca pri matke.
  Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca
  má 13 lôžok s nadregionálnou úrovňou. Hospitalizujeme novorodencov z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica. Jedná sa o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou od 1500-2500g a ostatných patologických novorodencov, ktorí vyžadujú intenzívny monitoring životných funkcií a liečbu. U novorodencov so syndrómom dychovej tiesne využívame ventilačnú podporu CPAP, v prípade potreby umelú pľúcnu ventiláciu do prevozu na vyššie pracovisko. V liečbe žltačky novorodencov využívame aj prístroj neoBlue blanket. Pre matky ako doprevádzajúce osoby máme k dispozícii 3 izby, z nich jedna je nadštandardne vybavená, so zvýhodnenou platbou pre klientov ZP Dôvera. Ak to stav matky a novorodenca umožňuje, uplatňujeme rooming-in systém.
  Oddelenie dojčiat, batoliat a väčších detí
  disponuje 33 lôžkami, na ktorých sú hospitalizovaní pediatrickí pacienti s rôznymi ochoreniami detského veku s možnosťou doprovodu rodiča alebo inej osoby priamo na izbe. Súčasťou oddelenia sú 3 nadštandardne zariadené izby pre jedno dieťa s doprovodom, z nich jedna je so zvýhodneným poplatkom pre klientov ZP Dôvera. Jedna izba s vlastným sociálnym zariadením slúži ako izolačná izba. Súčasťou oddelenia je jedáleň, ktorá zároveň slúži ako spoločenská miestnosť s TV, základná a materská škola s kvalifikovanými učiteľmi, herňa. K príprave mliečnej stravy a príkrmov pre deti do jedného roku slúži mliečna kuchynka.
  Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú 4 lôžka s príslušným vybavením. Sú tu kontinuálne monitorované a liečené deti s ohrozenými životnými funkciami. V rámci medziodborovej spolupráce s chirurgickým oddelením hospitalizujeme deti do 3 -6 rokov s popáleninami, úrazmi hlavy.
  Oddelenie je súčasne pediatrickým kompetenčným centrom.

 • Ambulantná starostlivosť
  • Príjmová a konziliárna ambulancia
  • ÚPS

  V tejto časti oddelenia sú ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Zároveň sa tu prijímajú deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu a realizujú predoperačné vyšetrenia, konziliárne vyšetrenia, rôzne diagnostické a terapeutické zákroky /napr. odbery krvi a starostlivosť o centrálne venózne katétre u ambulantných pacientov, výmenu tracheostomických kanýl, v spolupráci s rádiodiagnostickým oddelením mikčnú cystoureterografiu, u detí s respiračnými infektami podávame inhalačnú liečbu…/
  V pracovné dni od 15:30 do 7:00, cez víkendy a sviatky 24 hodín je v priestoroch ambulancie ústavná pohotovostná služba so službukonajúcim lekárom- pediatrom.

 • Praktické informácie

  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby
  Pre doprovod dieťaťa staršieho ako tri roky je povinná platba zo zákona 3,32 eur/deň. Doprovod dieťaťa má možnosť celodenného stravovania (poplatok za celodennú stravu je 5,30 eur).