Rádiodiagnostické oddelenie

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 14:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 438

Primár 045/6709 429
Vedúci rádiologický technik 045/6709 428
CT pracovisko 045/6709 428
SONO I. 045/6709 431
SONO II. 045/6709 437
RTG I. 045/6709 432
RTG II. 045/6709 433
Recepcia RDG pracoviska 045/6709 438
Mamografické pracovisko – recepcia (budova polikliniky IV. posch.) 045/6709 438, 045/6709 122

RDG je umiestnené na prízemí nemocnice, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov.
Pracovné úseky má rozložené v miestnostiach pre CT, RDG I., RDG II., SONO I., SONO II., recepcia.
Pracovisko mamografie je umiestnené v budove polikliniky nemocnice na 4. poschodí.

O oddelení

RDG je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, poskytuje ambulantné služby a zabezpečuje vyšetrenia pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu vyšetrenia určuje príslušný ošetrujúci lekár žiadankou na vyšetrenie. Pacienti prichádzajú na vyšetrenia sami alebo sú dovážaní sanitkami, príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Do ambulantnej starostlivosti RDG oddelenia odporúča pacientov ich praktický lekár, ošetrujúci lekár, respektíve odborný lekár. Súčasťou odporučenia má byť ukončený alebo priebežný diagnostický záver, informácia o doterajšom priebehu liečby ako i lieková anamnéza.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Oddelenie v odbore rádiológia vykonáva široké spektrum diagnostických a intervenčných výkonov s využitím metód diagnostického zobrazovania. Rozsah činností oddelenia vychádza z potrieb samotnej nemocnice, ale aj z potrieb širokého spádu podľa dostupnosti výkonov. Oddelenie je vybavené modernou diagnostickou technikou s digitalizovanými výstupmi pre archivovanie obrazových dát, čo umožňuje do značnej miery znižovať zdravotné riziká ožiarenia a v neposlednom rade skvalitňuje a zrýchľuje uchovávanie a prenos dát (systém PACS).

ORDINAČNÉ HODINY

Rádiodiagnostické oddelenie poskytuje ambulantné služby počas pracovných dní v pracovnom čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. s obedňajšou prestávkou od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Pracovná pohotovosť je na pracovisku od 15:30 hod. do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

Dni pracovného pokoja a sviatky sú zabezpečené pracovnou pohotovosťou na pracovisku v čase od 7:00 hod. do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV

Na RDG vyšetrenia (SONO, CT, RTG, MAMOGRAFIA) sa môžete objednať v pracovných dňoch medzi 7:00 – 13:00 hod. na tel. čísle recepcie nemocnice 045/6709 122, prípadne osobne priamo na evidencii RDG oddelenia v budove nemocnice – blok C pravá časť.

Vo vyhradenom čase v pracovných dňoch medzi 13:00 – 15:30 hod. je k dispozícii tel. číslo recepcie RDG pracoviska 045/6709 438.

Osobné objednanie pacientov na vyšetrenie je možné na recepcii RDG pracoviska v pracovnom čase od 7:00 – 15:30 hod.

RÁDIOLÓGIA

Predtým nazývaná rádiodiagnostika, je medicínsky odbor, ktorý využíva určité spektrum ionizačného žiarenia (röntgenové žiarenie) a ďalšie fyzikálne javy (najmä ultrazvuk a magnetickú rezonanciu) na diagnostiku chorôb.

Na diagnostické zobrazovanie používame najmodernejšiu techniku priamej digitálnej skiagrafie a archivačno-komunikačný systém PACS.

Skiagrafické pracovisko je vybavené najmodernejšou digitálnou technológiou spracovania obrazu. Jedná sa o scintilačný detektor zachytávajúci ionizujúce žiarenie po prechode objektov. Moderné postprocesingové metódy naviazané na kvalitný receptor obrazu sú základným predpokladom kvalitnej obrazovej dokumentácie pri minimálnom ožiarení pacienta.

Počítačový tomograf (CT)

Poliklinika je vybavená špičkovým prístrojom Toshiba Aquilion 64, jediným CT na trhu so 64 radovým detektorom. Tento prístroj umožňuje na jedno otočenie gantry zosnímať oblasť širokú 32 mm rezmi šírky 0,5 mm za 0,5 sekundy.

SONOGRAFIA

Ultrasonografia (sonografia, ultrasonoskopia, echografia, USG) hovorovo: ultrazvuk (slangovo sono) je na ultrazvuku postavená diagnostická zobrazovacia technika, využívaná na vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov, ich veľkostí, štruktúry, patológii alebo lézií.

Vo fyzike znamená „ultrazvuk“ všetky akustické energie s frekvenciou nad možnosťou ľudského sluchu (20 000 hertzov alebo 20 kilohertzov). Typická diagnostická sonografia využíva frekvencie v rozsahu od 2 do 15 megahertzov, sto až tisíckrát vyššie ako tento limit.

Odborné vyšetrenia:

 • USG vyšetrenie brušnej dutiny
 • USG vyšetrenie krku – štítnej žľazy, slinných žliaz, lymfatických uzlín
 • USG vyšetrenie mäkkých častí – svalov, šliach, veľkých kĺbov, mäkkých tkanív
 • USG vyšetrenie periférnych ciev metódou podľa dopplera
 • cielené punkcie pod USG kontrolou na cytologické vyšetrenie
 • PEI – perkutánnu sklerotizáciu

POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF

Počítačový tomograf je diagnostický prístroj, ktorý umožňuje rádiologické vyšetrenie známe ako počítačová tomografia (CT).

Počítačová tomografia (CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela. Metóda sa využíva najmä v oblasti medicíny, kde slúži na diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb.

Naše oddelenie je vybavené prístrojom Toshiba so 64 radovým detektorom. Tento prístroj umožňuje na jedno otočenie gantry zosnímať oblasť širokú 32 mm rezmi šírky 0,5 mm za 0,5 sekundy. Zachováva vernosť a realitu zobrazenia pri priestorových i 3D rekonštrukciách s najlepším priestorovým a kontrastným rozlíšením. Optimalizované štandardné protokoly zabezpečujú redukciu ožiarenia pacienta pri zachovaní kritérií kvality obrazu a všetkých diagnostických informácií. Zaťaženie pacientov ionizačným žiarením je menšie a dáva možnosť bezpečného vyšetrovania, hlavne detských pacientov, adolescentov a žien vo fertilnom veku. Ponúkame vyšetrenia:

Štandardné vyšetrenia:

Nové dimenzie v CT diagnostike

 • CT vyšetrenie mozgu, prínosových dutín, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, malej panvy, skeletu, kĺbov

Špeciálne vyšetrenia:

 • CT virtuálna kolonografia (vyšetrenie hrubého čreva)
 • CT enteroklýza (vyšetrenie tenkého čreva)
 • CT angiografia (vyšetrenie periférnych ciev)

Terapeutické výkony pod CT navigáciou:

 • opich koreňového nervu (PRT)
 • ozónoterapia

Špeciálne aplikácie:

Kvalito-kvantitatívne zhodnotenie ciev
Virtuálna kolonografia
CT – fluoroskopia

OZÓNOTERAPIA

V roku 1995 na XXX. Nitrianskych lekárskych dňoch a na celoslovenskom rádiologickom sympóziu pre lekárov a rádiologických asistentov vo Veľkom Mederi boli MUDr. I. Dobrocký s MUDr. Slavomírom Kemkom a MUDr. T. Ursíniovou odprednášané techniky periradikulárnej terapie pod CT kontrolou. Nástupom primára MUDr. Slavomíra Kemku na rádiodiagnostické oddelenie v Žiari nad Hronom sa od roku 2006 aplikuje pomocou periradukulárnej terapie zmes kortikoidov a ozónu.

Ozónoterapia je spoločné označenie pre viaceré spôsoby alternatívnych liečebných postupov, pri ktorých sa aplikuje ozón (trojatómová molekula kyslíka O3). Ozónoterapia patrí medzi minimálne invazívne spôsoby injekčnej liečby bolesti miechových koreňov. Ide o liečbu tzv. “medicínskym ozónom”, čiže zmesou ozónu a kyslíka v presne stanovenej koncentrácii a objeme. Pri ozónoterapii sa využívajú terapeutické účinky zmesi ozónu a kyslíka v bezpečných koncentráciách 10-30 ug/ml.

Efekt ozónu na rôzne komponenty koreňovej bolesti:

Ozón je plyn, ktorý sa skladá z troch atómov Kyslíka O3. Má modrasté zafarbenie a charakteristický zápach a vyznačuje sa veľkou toxicitou a reaktivitou. Vzniká pôsobením slnečného žiarenia a pri elektrických výbojoch vysokého napätia, teda predovšetkým pri búrkach. Vo vyšších vrstvách eliminuje ultrafialové žiarenie z vesmíru. V prízemných vrstvách je ozón súčasťou mestského smogu. Tento smog poškodzuje nielen ľudské zdravie a vegetáciu, ale aj materiály okolo nás.
Naproti tomu využitie ozónu v medicíne v malých dávkach je veľmi účinné. S úspechom sa ozón využíva v stomatológii, onkológii, očnom lekárstve, gynekológii, chirurgii, psychiatrii a podobne. Medicinálny ozón je zmes kyslíka s ozónom, kde podstatnú časť tvorí kyslík. Táto zmes sa používa rôzne, buď ako plyn, ozonizovaná voda, krém alebo olej. Z väčšiny výskumov v Európe a v USA na začiatku 20. storočia vyplynulo, že ozónová liečba je veľmi bezpečná a bez vedľajších účinkov.

Ozón pôsobí na poškodenú medzistavcovú platničku aj na poškodený nervový koreň. Z jadra platničky sa uvoľňuje voda, čím sa zmenší jej objem a vyklenutie a tým aj tlak na nervový koreň.

Medzi liečivé účinky ozónu patria:

 • tlmenie bolesti
 • tlmenie zápalu
 • odstraňovanie opuchu tkaniva
 • protinádorové účinky
 • zlepšenie činnosti imunitného systému
 • likvidácia vírusov, baktérií, plesní
 • zlepšenie prekrvenia tkanív
 • zvýšená regeneračná schopnosť
 • podpora tvorby nových ciev v poškodenom tkanive
 • PRT

Periradikuloterapia – PRT

V komplexnej liečbe je PRT doplňujúcou metodikou konzervatívnej medikamentóznej terapie pri lumboischiadickom syndróme, ktorá spočíva v aplikácii medikamentov priamo do miesta patologického procesu s využitím CT prístroja.

Sú to obstreky pod CT kontrolou do blízkosti postihnutého koreňa. Metodika je šetrná a nezaťažuje chorého, jej efekt je rýchly, poskytuje pacientovi rýchlu úľavu od bolesti.

Výkon PRT sa uskutočňuje na základe indikácie neurológa a k výkonu je potrebná vypísaná žiadanka.

Absolútne kontraindikácie PRT:

 • nespolupracujúci pacient,
 • ťažký celkový stav pacienta,
 • ťarchavosť,
 • krvácavé diatézy,
 • kardiálna dekompenzácia,
 • alergia na lokálne anestetikum, liek Diprophos alebo jód,
 • antikoagulačná terapia.

Metodika PRT pod CT kontrolou

Podmienkou je zavedenie lumbálnej ihly do bezprostrednej blízkosti nervového koreňa, či intervertebrálneho kĺbu a aplikáciou dostatočného množstva terapeutickej zmesi s náležitou distribúciou. Princípom účinku je farmakologická blokáda a dekompresia.

Nie je potrebná špeciálna príprava.

Poučenie a informovaný súhlas

Pred výkonom je pacient poučený o výkone v súlade so zákonom č.576/2004 Z.z. a svoj súhlas potvrdí svojím podpisom. Súhlas sa uchováva podľa zákona č. 578/2004 Z.z..

Postup PRT

 • pacient je uložený na bruchu 15-20 minút bez pohybu,
 • vykoná sa bočný topogram vo výdychu,
 • pozíciu optimálnej úrovne označíme na koži pacienta,
 • zamerá sa vpich v axiálnej projekcii,
 • po dezinfekcii kože a zarúškovaní miesta zavádzame ihlu do cieľového priestoru,
 • CT kontrola polohy hrotu ihly v blízkosti koreňov, prípadne intervertebrálneho kĺbu,
 • volíme optimálny prístup k nervovému koreňu podľa anatomických pomerov a eventuálnych degeneratívnych, osteoproduktívnych zmien,
 • pri správnej polohe aplikujeme terapeutickú zmes: Marcain spinal 0,5 % 2 ml, Diprophos inj. 1ml 2 ampulky,
 • odstránime ihlu.

Po výkone je nevyhnutné sledovať zdravotný stav pacienta so zameraním na výskyt nežiaducich účinkov a alergických prejavov.

Odporúčania pre pacienta po výkone:

 • nesmie viesť motorové vozidlo,
 • vpich ponechať prikrytý sterilným tampónom 2 hodiny,
 • 24 hodín po výkone dodržiavať pokoj, vyvarovať sa namáhavej chôdzi a záťaži,
 • 7-10 dní telesné šetrenie,
 • po výkone môže pociťovať oslabenie hybnosti končatiny, alebo necitlivosť v oblasti príslušného miechového koreňa – odoznie do 24 hodín,
 • pri akýchkoľvek prejavoch alergickej reakcie (vyrážka, začervenanie, opuch) alebo zhoršení stavu je potrebné kontaktovať lekára – počas pracovnej doby od 7,30-16,00 hod. CT pracovisko na čísle 048/4399 261 a mimo pracovnej doby pohotovostného lekára v mieste bydliska.

MAMOGRAFIA

V žiarskej všeobecnej nemocnici funguje od začiatku novembra 2013 plne digitalizované mamografické pracovisko.

Cieľom je diagnostika na jednom mieste

To by malo zjednodušiť prístup žien z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica k špecializovanému vyšetreniu, ktoré odhalí rakovinu prsníka už v jej raných štádiách.

Za najväčšie pozitívum pre klientky je považovaná výhodná poloha v budove polikliniky v centre Žiaru a čakacie doby na úrovni mesiac a menej. Ženy už nebudú musieť čakať na vyšetrenie aj mesiace, prípadne za vyšetrením cestovať do iného mesta.

Kvalitnejší obraz vo vysokom rozlíšení

Nový digitálny mamograf dokáže vyhotoviť oveľa kvalitnejšie snímky ako prístroje, ktoré sa pri vyšetreniach používali v minulosti.

Odpadá práca s filmami, tmavou komorou, chemikáliami. Stlačenie prsníkov, ktoré každá žena znáša inak, je rovnaké, ale výsledný obraz sa získava rýchlo a lekár ho môže takmer okamžite vyhodnocovať. Výhodou je vysoké rozlíšenie jednotlivých detailov. Vykonávajú sa tu preventívne aj diagnostické vyšetrenia.

Z mamodiagnostiky sa na našom pracovisku vykonávajú tieto vyšetrenia:

 • mamografia
 • ultrasonografia prsníkov

Vykonávame tiež cytologické punkcie cýst a solídnych útvarov v prsníkoch tenkou ihlou, či core-cut biopsie.

Ultrasonografia prsníkov je doplnkovou modalitou k mamografii, hlavne u žien s tzv. denznými prsníkmi, pomáha v diferenciálnej diagnostike solídnych a cystických lézií. Je prvou voľbou u žien s implantátmi (u tejto skupiny žien je mamografické vyšetrenie relatívnou kontraindikáciou, nakoľko pri nutnom stlačení prsníka môže dôjsť k poškodeniu implantátu).

Mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníkov, ktoré je schopné odhaliť malignitu vo včasnom štádiu. Zvyčajne sa robí v dvoch projekciách – kraniokaudálnej (CC) a šikmej, či mediolatelárnej (MLO). Je to jediná metóda prevencie a skríningu karcinómu prsníka. Je to jediná metóda vhodná na diagnostiku mikrokalcifikátov a nepalpovateľných lézií u žien nad 40 rokov event. u žien s vysokým rizikom vzniku karcinómu prsníka. Od 35 rokov sa používa ako prvá diagnostická modalita. U mladších žien sa na diagnostiku ako prvá modalita využíva ultrasonografia.

Preventívne vyšetrenie prsníkov garantuje ženám zákon a zdravotné poisťovne ho plne hradia. U mladších vekových skupín sa využíva sonograf, nad štyridsať rokov mamograf. Keď však žena spozoruje nejaký problém, nahmatá si hrčku, pociťuje bolestivosť, zaznamená výtok z prsníka, mala by čo najskôr vyhľadať svojho gynekológa. Skorým diagnostikovaním šance na vyliečenie rakoviny prsníka rastú.

K mamografickému vyšetreniu odosiela ženu lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo, klinická onkológia, onkológia v chirurgii, onkológia v gynekológii alebo mamológia.

Na mamografické vyšetrenie sa môžete objednať v pracovných dňoch medzi 7:00 – 13:00 hod. na tel. čísle recepcie nemocnice 045/6709 122, prípadne osobne priamo na evidencii RDG oddelenia v budove nemocnice – blok C pravá časť.

Vo vyhradenom čase v pracovných dňoch medzi 13:00 – 15:30 hod. je k dispozícii tel. číslo recepcie RDG pracoviska 045/6709 438.

Osobné objednanie pacientov na vyšetrenie je možné na recepcii RDG pracoviska v pracovnom čase: 7:00 – 15:30 hod..

Objednávanie na vyšetrenie pacientiek je vo vyhradenom čase denne na recepciách v čase od 14:00 – 15:30 hod.

Osobné objednanie pacientiek na vyšetrenie je možné na recepciách v pracovnom čase od 7:00 – 15:30 hod.

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:00
Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:00
Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 14:00
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:00
Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:00

 

Personálne oddelenie

MUDr. Chalányi Ľudovít Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

MUDr. Ivanová Ema Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Kubovčík Bohuslav Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Kotorová Beata Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Müllerová Viera Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Imriš Slavomír Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúci rádiologický technik