Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 

Rádiodiagnostické oddelenie
Žiar nad Hronom

RDG je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, poskytuje ambulantné služby a zabezpečuje vyšetrenia pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice.

 
 

Prečo si vybrať rádiodiagnostické oddelenie
v Žiari nad Hronom

 • Profesionálny prístup odborného personálu

 • Kvalitné prístrojové vybavenie

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

Výkony intervenčnej rádiológie

5139f Vertebroplastika

Ďalšia zaujímavá metóda intervenčnej, nevaskulárnej rádiológie je perkutánna vertebroplastika.

Je to liečebná stabilizačná metóda, pri ktorej je perkutánnou cestou (cez kožu) telo stavca vyplnené PMMA cementom. Efekt výkonu je hlavne analgetický a stabilizačný. V určitých indikáciách sa pri liečbe uplatňuje i výrazný cytotoxický a terminálny efekt aplikovaného cementu.

 1. Indikácie – hlavnou indikáciou sú lézie, ktoré zvyšujú krehkosť stavca – najčastejšie symptomatické fraktúry tiel stavcov pri osteoporóze a neoplastickom postihnutí, ktoré nereagujú na medikamentóznu liečbu. Najväčšie percento pacientov je s osteoporotickými fraktúrami tiel stavcov. Pri neoplastickom postihnutí najčastejšie zhubné nádory sú metastázy, lymfómy a myelómy. Treťou najčastejšou indikáciou je tzv. hemangiomatózne postihnutie tela stavca. Vzácnou indikáciou je osteonekróza tela stavca (morbus Kummell).
 2. Výhody – je liečba bolesti, stabilizácia tela stavca, bolesť spravidla ustupuje do 3 dní. Ide o paliatívnu terapiu, ktorá dokáže na čas vrátiť do aktívneho života až 50% pacientov, ktorých hlavnou ťažkosťou bola bolesť. U hemangiomov výhody analgetického efektu, zníženie kompresie na korene a miechu, preventívna stabilizácia tela stavca, zastavenie rastu cievneho nádoru. U pacientov s postihnutím tela stavca a intenzívnou bolesťou je vertebroplastika indikovaná i keď nie sú známky rádiologickej agresivity. Analgetický efekt sa dostaví u 70 – 90 % pacientov. Neurologické príznaky s jasnou rádiologickou agresivitou sú indikáciou na výkon na prvom mieste.
 3. Zobrazovacie metódy – k posúdeniu patologických zmien sa využíva rtg snímka v dvoch projekciách, MR vyšetrenie, event. scintigrafia. CT prináša informáciu o štruktúre kosti, prípadný tlak ka miechu a durálny vak. K hodnoteniu stupňa osteoporózy slúži osteodenzitometrické vyšetrenie, prevádza sa u všetkých pacientoch pred vertebroplastikou.
 4. Vlastný výkon – výkon sa vykonáva na multifukčnom rádiologickom prístroji, angiografickom prístroji, event. CT pracovisku s prítomnosťou C – ramena. Je prevádzaná za sterilných podmienok , v lokálnej anestézii podkožia a paravertebrálnych svalov. Vhodná je analgosedácia midazolamom a fentanylom.

Potrebné je poznať výsledky krvných koagulačných testov, prípadne alergie a závery odborných konzílií.

 1. Komplikácie – ide hlavne o únik cementu, a to do epidurálneho cievneho pletenca a do paravertebrálnych žíl, do platničky, do spinálneho kanálu s možnosťou kompresie nervových štruktúr. Únik je väčšinou malý, bez klinického významu. Ďalšou komplikáciou je infekcia, najmä u pacientov s malígnymi tumormi, u ktorých prebehla event. prebieha chemoterapia s potlačením imunitného systému.
 2. Zhodnotenie metódy – vertebroplastika ponúka pacientom predovšetkým rýchlu liečbu bolesti, ale dokáže aj telo stavca stabilizovať a výrazne spomaliť až zastaviť rast hemangiomu či metastatického procesu. Hlavný efekt je teda analgetický a výrazne sa zvyšuje fyzická aktivita pacientov. Komplikácie sú veľmi zriedkavé a klinicky bezvýznamné. Pri splnení indikačných kritérií je úspešnosť tejto metódy veľmi vysoká. Pacient po výkone zostáva na lôžku do druhého dňa, chodiť začína ráno a v ten deň je aj možné prepustenie do ambulantnej starostlivosti. Kontrola sa vykonáva za 6 mesiacov na MR event. CT pracovisku. Kyfoplastika je v porovnaní s vertebroplastikou podstatne drahšia (5x). Priemerné zvýšenie výšky tela stavca je vyššie.

5148a Perkutánna transhepatálna cholangiogiafia

5148b PTC a PTD perkutánna transhepatálna drenáž

5148c PTC a PTD a implantácia stentu

5154 Balóniková dilatácia v oblasti ezofágu alebo iného gastrointestinálneho traktu

5154a Implantácia stentu do ezofágu alebo inej časti gastrointestinálneho traktu

5147b Embolizácia v oblasti abdomenu

Diagnostické služby

Objednajte sa

Na RDG vyšetrenia (SONO, CT, RTG) sa môžete objednať v pracovných dňoch medzi 7:00 – 13:00 hod. na tel. čísle recepcie nemocnice 045/6709 122, prípadne osobne priamo na evidencii RDG oddelenia v budove nemocnice – blok C pravá časť.

Vo vyhradenom čase v pracovných dňoch medzi 13:00 – 15:30 hod. je k dispozícii tel. číslo recepcie RDG pracoviska 045/6709 438.

Osobné objednanie pacientov na vyšetrenie je možné na recepcii RDG pracoviska v pracovnom čase od 7:00 – 15:30 hod.

Na mamografické vyšetrenie sa môžete objednať v pracovných dňoch medzi 7:00 – 13:00 hod. na tel. čísle recepcie nemocnice 045/6709 122, prípadne osobne priamo na evidencii RDG oddelenia v budove nemocnice – blok C pravá časť.

Osobné objednanie pacientov na vyšetrenie je možné na recepcii RDG pracoviska v pracovnom čase: 7:00 – 15:30 hod..

Tím lekárov a špecialistov rádiodiagnostického oddelenia

 • MUDr. Ľudovít Chalányi, MBA

  primár

  Viac...
 • Slavomír Imriš

  vedúci rádiologický technik

  Viac...
 • MUDr. Beata Kotorová

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Bohuslav Kubovčík

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Nikola Kruppová

  lekár

  Viac...

Kontakt

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Utorok 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Streda 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Štvrtok 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Piatok 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00

+421 (0) 45 6709 438

Primár 045/6709 429
Vedúci rádiologický technik 045/6709 428
CT pracovisko 045/6709 428
SONO I. 045/6709 431
SONO II. 045/6709 437
RTG I. 045/6709 432
RTG II. 045/6709 433
Recepcia RDG pracoviska 045/6709 438
Mamografické pracovisko – recepcia (budova polikliniky IV. posch.) 045/6709 438, 045/6709 122

RDG je umiestnené na prízemí nemocnice, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov.
Pracovné úseky má rozložené v miestnostiach pre CT, RDG I., RDG II., SONO I., SONO II., recepcia.
Pracovisko mamografie je umiestnené v budove polikliniky nemocnice na 4. poschodí.

Nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

Pokyny pre pacientov

PRED VYŠETRENÍM

Všetky vyšetrenia je možné realizovať na báze žiadanky od obvodného, alebo odborného lekára. Pred vyšetrením je potrebná evidencia v okienku evidencia RDG. Následne je potrebné čakať na vyzvanie k realizácii výkonu. Výsledok vyšetrenia, obrazová dokumentácia, je zhotovená hneď po vyšetrení, do 10 min., indikujúcemu lekárovi zasielaná systémom PACS, príp. CD, DVD.

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ

Na RDG vyšetrenia (SONO, CT, RTG, MAMOGRAFIA) sa môžete objednať v pracovných dňoch medzi 7:00 – 13:00 hod. na tel. čísle recepcie nemocnice 045/6709 122, prípadne osobne priamo na evidencii RDG oddelenia v budove nemocnice – blok C pravá časť.

Vo vyhradenom čase v pracovných dňoch medzi 13:00 – 15:30 hod. je k dispozícii tel. číslo recepcie RDG pracoviska 045/6709 438.

Osobné objednanie pacientov na vyšetrenie je možné na recepcii RDG pracoviska v pracovnom čase od 7:00 – 15:30 hod.

Bez objednania, priebežne sú vykonávané:

výkony RTG

na všetkých pracoviskách úrazy, život ohrozujúce stavy, pacienti z lôžkových oddelení nemocnice

Do ambulantnej starostlivosti RDG oddelenia odporúča pacientov ich praktický lekár, ošetrujúci lekár, respektíve odborný lekár. Súčasťou odporučenia má byť ukončený alebo priebežný diagnostický záver, informácia o doterajšom priebehu liečby ako i lieková anamnéza.

U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu vyšetrenia určuje príslušný ošetrujúci lekár žiadankou na vyšetrenie. Pacienti prichádzajú na vyšetrenia sami alebo sú dovážaní sanitkami, príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Výsledky

USG

Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú k dispozícií hneď po vyšetrení.

MAMOGRAFIA

Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dňa, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi v priebehu týždňa.

RTG

Obrazová dokumentácia je zasielaná indikujúcemu lekárovi systémom PACS, príp. na CD, DVD nosiči, písomná správa je do 24 hod. v centrálnej evidencii RDG oddelenia, alebo zasielame poštou indikujúcemu lekárovi.

CT

Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dvoch dní, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi v priebehu týždňa.

Príprava pacientov na vyšetrenie

USG vyšetrenie brušných orgánov

Striktne nalačno, uropoetického traktu – s naplneným močovým mechúrom.

CT vyšetrenie

Pri CT vyšetrení, ktoré podlieha príprave ambulantného pacienta, je dôležité vysvetlenie prípravy, ktorú pacient musí užiť pred vyšetrením. Indikujúci lekár plne zodpovedá za prípravu pacienta pred vyšetrením.

USG

Ultrasonografia (sonografia, ultrasonoskopia, echografia, USG) hovorovo: ultrazvuk (slangovo sono) je na ultrazvuku postavená diagnostická zobrazovacia technika, využívaná na vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov, ich veľkostí, štruktúry, patológii alebo lézií.

Vo fyzike znamená „ultrazvuk“ všetky akustické energie s frekvenciou nad možnosťou ľudského sluchu (20 000 hertzov alebo 20 kilohertzov). Typická diagnostická sonografia využíva frekvencie v rozsahu od 2 do 15 megahertzov, sto až tisíckrát vyššie ako tento limit.

Odborné vyšetrenia:

 • USG vyšetrenie brušnej dutiny
 • USG vyšetrenie krku – štítnej žľazy, slinných žliaz, lymfatických uzlín
 • USG vyšetrenie mäkkých častí – svalov, šliach, veľkých kĺbov, mäkkých tkanív
 • USG vyšetrenie periférnych ciev metódou podľa dopplera
 • cielené punkcie pod USG kontrolou na cytologické vyšetrenie
 • PEI – perkutánnu sklerotizáciu

RTG

Predtým nazývaná rádiodiagnostika, je medicínsky odbor, ktorý využíva určité spektrum ionizačného žiarenia (röntgenové žiarenie) a ďalšie fyzikálne javy (najmä ultrazvuk a magnetickú rezonanciu) na diagnostiku chorôb.

Na diagnostické zobrazovanie používame najmodernejšiu techniku priamej digitálnej skiagrafie a archivačno-komunikačný systém PACS.

Skiagrafické pracovisko je vybavené najmodernejšou digitálnou technológiou spracovania obrazu. Jedná sa o scintilačný detektor zachytávajúci ionizujúce žiarenie po prechode objektov. Moderné postprocesingové metódy naviazané na kvalitný receptor obrazu sú základným predpokladom kvalitnej obrazovej dokumentácie pri minimálnom ožiarení pacienta

Mamografia

V žiarskej všeobecnej nemocnici funguje od začiatku novembra 2013 plne digitalizované mamografické pracovisko. Cieľom je diagnostika na jednom mieste. To by malo zjednodušiť prístup žien z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica k špecializovanému vyšetreniu, ktoré odhalí rakovinu prsníka už v jej raných štádiách.

Za najväčšie pozitívum pre klientky je považovaná výhodná poloha v budove polikliniky v centre Žiaru nad Hronom.

Z mamodiagnostiky sa na našom pracovisku vykonávajú tieto vyšetrenia:

 • mamografia
 • ultrasonografia prsníkov

Vykonávame tiež cytologické punkcie cýst a solídnych útvarov v prsníkoch tenkou ihlou, či core-cut biopsie.

Ultrasonografia prsníkov je doplnkovou modalitou k mamografii, hlavne u žien s tzv. denznými prsníkmi, pomáha v diferenciálnej diagnostike solídnych a cystických lézií. Je prvou voľbou u žien s implantátmi (u tejto skupiny žien je mamografické vyšetrenie relatívnou kontraindikáciou, nakoľko pri nutnom stlačení prsníka môže dôjsť k poškodeniu implantátu).

Mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníkov, ktoré je schopné odhaliť malignitu vo včasnom štádiu. Zvyčajne sa robí v dvoch projekciách – kraniokaudálnej (CC) a šikmej, či mediolatelárnej (MLO). Je to jediná metóda prevencie a skríningu karcinómu prsníka. Je to jediná metóda vhodná na diagnostiku mikrokalcifikátov a nepalpovateľných lézií u žien nad 40 rokov event. u žien s vysokým rizikom vzniku karcinómu prsníka. Od 35 rokov sa používa ako prvá diagnostická modalita. U mladších žien sa na diagnostiku ako prvá modalita využíva ultrasonografia.

Preventívne vyšetrenie prsníkov garantuje ženám zákon a zdravotné poisťovne ho plne hradia. U mladších vekových skupín sa využíva sonograf, nad štyridsať rokov mamograf. Keď však žena spozoruje nejaký problém, nahmatá si hrčku, pociťuje bolestivosť, zaznamená výtok z prsníka, mala by čo najskôr vyhľadať svojho gynekológa. Skorým diagnostikovaním šance na vyliečenie rakoviny prsníka rastú.

K mamografickému vyšetreniu odosiela ženu lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo, klinická onkológia, onkológia v chirurgii, onkológia v gynekológii alebo mamológia.

Na mamografické vyšetrenie sa môžete objednať v pracovných dňoch medzi 7:00 – 13:00 hod. na tel. čísle recepcie nemocnice 045/6709 122, prípadne osobne priamo na evidencii RDG oddelenia v budove nemocnice – blok C pravá časť.

Vo vyhradenom čase v pracovných dňoch medzi 13:00 – 15:30 hod. je k dispozícii tel. číslo recepcie RDG pracoviska 045/6709 438.

Osobné objednanie pacientov na vyšetrenie je možné na recepcii RDG pracoviska v pracovnom čase: 7:00 – 15:30 hod..

Osobné objednanie pacientiek na vyšetrenie je možné na recepciách v pracovnom čase od 7:00 – 15:30 hod.

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Utorok 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Streda 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Štvrtok 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Piatok 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00

CT

Počítačový tomograf je diagnostický prístroj, ktorý umožňuje rádiologické vyšetrenie známe ako počítačová tomografia (CT).

Počítačová tomografia (CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela. Metóda sa využíva najmä v oblasti medicíny, kde slúži na diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb.

Naše oddelenie je vybavené prístrojom Toshiba so 64 radovým detektorom. Tento prístroj umožňuje na jedno otočenie gantry zosnímať oblasť širokú 32 mm rezmi šírky 0,5 mm za 0,5 sekundy. Zachováva vernosť a realitu zobrazenia pri priestorových i 3D rekonštrukciách s najlepším priestorovým a kontrastným rozlíšením. Optimalizované štandardné protokoly zabezpečujú redukciu ožiarenia pacienta pri zachovaní kritérií kvality obrazu a všetkých diagnostických informácií. Zaťaženie pacientov ionizačným žiarením je menšie a dáva možnosť bezpečného vyšetrovania, hlavne detských pacientov, adolescentov a žien vo fertilnom veku.

Ponúkame vyšetrenia:

 • nové dimenzie v CT diagnostike
 • CT vyšetrenie mozgu, prínosových dutín, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, malej panvy, skeletu, kĺbov
 • špeciálne vyšetrenia:
 • CT virtuálna kolonografia (vyšetrenie hrubého čreva)
 • CT enteroklýza (vyšetrenie tenkého čreva)
 • CT angiografia (vyšetrenie periférnych ciev)
 • terapeutické výkony pod CT navigáciou:
 • opich koreňového nervu (PRT)
 • ozónoterapia

Špeciálne aplikácie:

 • kvalitatívno – kvantitatívne zhodnotenie ciev
 • virtuálna kolonografia
 • CT – fluoroskopia

Ozónoterapia

Ozónoterapia je spoločné označenie pre viaceré spôsoby alternatívnych liečebných postupov, pri ktorých sa aplikuje ozón (trojatómová molekula kyslíka O3). Ozónoterapia patrí medzi minimálne invazívne spôsoby injekčnej liečby bolesti miechových koreňov. Ide o liečbu tzv. “medicínskym ozónom”, čiže zmesou ozónu a kyslíka v presne stanovenej koncentrácii a objeme. Pri ozónoterapii sa využívajú terapeutické účinky zmesi ozónu a kyslíka v bezpečných koncentráciách 10-30 ug/ml.

Efekt ozónu na rôzne komponenty koreňovej bolesti

Ozón je plyn, ktorý sa skladá z troch atómov Kyslíka O3. Má modrasté zafarbenie a charakteristický zápach a vyznačuje sa veľkou toxicitou a reaktivitou. Vzniká pôsobením slnečného žiarenia a pri elektrických výbojoch vysokého napätia, teda predovšetkým pri búrkach. Vo vyšších vrstvách eliminuje ultrafialové žiarenie z vesmíru. V prízemných vrstvách je ozón súčasťou mestského smogu. Tento smog poškodzuje nielen ľudské zdravie a vegetáciu, ale aj materiály okolo nás. Naproti tomu využitie ozónu v medicíne v malých dávkach je veľmi účinné. S úspechom sa ozón využíva v stomatológii, onkológii, očnom lekárstve, gynekológii, chirurgii, psychiatrii a podobne. Medicinálny ozón je zmes kyslíka s ozónom, kde podstatnú časť tvorí kyslík. Táto zmes sa používa rôzne, buď ako plyn, ozonizovaná voda, krém alebo olej. Z väčšiny výskumov v Európe a v USA na začiatku 20. storočia vyplynulo, že ozónová liečba je veľmi bezpečná a bez vedľajších účinkov.

Ozón pôsobí na poškodenú medzistavcovú platničku aj na poškodený nervový koreň. Z jadra platničky sa uvoľňuje voda, čím sa zmenší jej objem a vyklenutie a tým aj tlak na nervový koreň.

Medzi liečivé účinky ozónu patria:

 • tlmenie bolesti,
 • tlmenie zápalu,
 • odstraňovanie opuchu tkaniva,
 • protinádorové účinky,
 • zlepšenie činnosti imunitného systému,
 • likvidácia vírusov, baktérií, plesní,
 • zlepšenie prekrvenia tkanív,
 • zvýšená regeneračná schopnosť,
 • podpora tvorby nových ciev v poškodenom tkanive.

Periradikuloterapia – PRT

V komplexnej liečbe je PRT doplňujúcou metodikou konzervatívnej medikamentóznej terapie pri lumboischiadickom syndróme, ktorá spočíva v aplikácii medikamentov priamo do miesta patologického procesu s využitím CT prístroja.

Sú to obstreky pod CT kontrolou do blízkosti postihnutého koreňa. Metodika je šetrná a nezaťažuje chorého, jej efekt je rýchly, poskytuje pacientovi rýchlu úľavu od bolesti.

Výkon PRT sa uskutočňuje na základe indikácie neurológa a k výkonu je potrebná vypísaná žiadanka.

Absolútne kontraindikácie PRT:

 • nespolupracujúci pacient,
 • ťažký celkový stav pacienta,
 • ťarchavosť,
 • krvácavé diatézy,
 • kardiálna dekompenzácia,
 • alergia na lokálne anestetikum, liek Diprophos alebo jód,
 • antikoagulačná terapia.

Metodika PRT pod CT kontrolou

Podmienkou je zavedenie lumbálnej ihly do bezprostrednej blízkosti nervového koreňa, či intervertebrálneho kĺbu a aplikáciou dostatočného množstva terapeutickej zmesi s náležitou distribúciou. Princípom účinku je farmakologická blokáda a dekompresia.

Nie je potrebná špeciálna príprava.

Pred výkonom je pacient poučený o výkone v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. a svoj súhlas potvrdí svojím podpisom. Súhlas sa uchováva podľa zákona č. 578/2004 Z.z..

Postup PRT

 • pacient je uložený na bruchu 15-20 minút bez pohybu,
 • vykoná sa bočný topogram vo výdychu,
 • pozíciu optimálnej úrovne označíme na koži pacienta,
 • zamerá sa vpich v axiálnej projekcii,
 • po dezinfekcii kože a zarúškovaní miesta zavádzame ihlu do cieľového priestoru,
 • CT kontrola polohy hrotu ihly v blízkosti koreňov, prípadne intervertebrálneho kĺbu,
 • volíme optimálny prístup k nervovému koreňu podľa anatomických pomerov a eventuálnych degeneratívnych, osteoproduktívnych zmien,
 • pri správnej polohe aplikujeme terapeutickú zmes: Marcain spinal 0,5 % 2 ml, Diprophos inj. 1ml 2 ampulky,
 • odstránime ihlu.

Po výkone je nevyhnutné sledovať zdravotný stav pacienta so zameraním na výskyt nežiaducich účinkov a alergických prejavov.

Odporúčania pre pacienta po výkone:

 • nesmie viesť motorové vozidlo,
 • vpich ponechať prikrytý sterilným tampónom 2 hodiny,
 • 24 hodín po výkone dodržiavať pokoj, vyvarovať sa namáhavej chôdzi a záťaži,
 • 7-10 dní telesné šetrenie,
 • po výkone môže pociťovať oslabenie hybnosti končatiny, alebo necitlivosť v oblasti príslušného miechového koreňa – odoznie do 24 hodín,
 • pri akýchkoľvek prejavoch alergickej reakcie (vyrážka, začervenanie, opuch) alebo zhoršení stavu je potrebné kontaktovať lekára – počas pracovnej doby od 7,30-16,00 hod. CT pracovisko na čísle 048/4399 261 a mimo pracovnej doby pohotovostného lekára v mieste bydliska.