Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

 • Bez dlhej čakacej lehoty

Náš tím špecialistov

 • Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA

  Pôsobí ako primár oddelenia  a riaditeľ nemocnice. Lekársku prax začal na oddelení klinickej onkológie vo FNsP Žilina od roku 1994, kedy úspešne ukončil Jeseniovu Lekársku fakultu UK v Martine.

  Viac...
 • MUDr. Iveta Pálkovácsová

  Pôsobí ako zástupkyňa primára oddelenia radiačnej a klinickej onkológie. Na pozíciu sekundárnej lekárky nastúpila do nemocnice Rimavská Sobota v roku 1992 po úspešnom ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo.

  Viac...
 • MUDr. Eva Mrázová, MBA

  Lekársku prax začala v roku 2002 vo Fakultnej nemocnici v Nitre na oddelení radiačnej a klinickej onkológie po úspešnom ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo.

  Viac...
 • Ing. Václav Bednář

  Pôsobí v nemocnici Rimavská Sobota na pozícii fyzika – spracovateľa ožarovacích plánov od roku 2005, kedy ukončil štúdium na TU Fakulte elektrotechniky a informatiky v BA. Zároveň externe pracoval pre Ústav radiačnej ochrany.

  Viac...
 • Mgr. Mariana Sihelská

  Je vedúcou sestrou clustra oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia radiačnej a klinickej onkológie. Ošetrovateľskú prax začala ako sestra pri lôžku v nemocnici Rimavská Sobota v roku 1990 na chirurgickom oddelení a OAIM.

  Viac...
 • Mgr. Martina Kiňová

  Na oddelení pracuje ako manažérka dennej zmeny oddelenia. Ošetrovateľskú prax začala na oddelení radiačnej a klinickej onkológie a v rádioterapeutickej ambulancii v roku 1991, kedy úspešne ukončila štúdium na SZŠ v Lučenci.

  Viac...

O oddelení

Komplexná onkologická liečebno-preventívna starostlivosť s najmodernejším vybavením.

LIEČBA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ JE MULTIMODÁLNA, PODIEĽAJÚ SA NA NEJ:

 • chirurgia
 • rádioterapia
 • chemoterapia, biologická a hormonálna terapia
 • kombinácia vyššie uvedených modalít.

Pracovisko radiačnej a klinickej onkológie sa nachádza v areáli Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Na oddelení sú pacienti liečení chemoterapiou, rádioterapiou, podpornou liečbou, pacienti s komplikáciami protinádorovej liečby alebo pacienti, ktorí nemôžu liečbu absolvovať ambulantne. Oddelenie má k dispozícii 18 lôžok.

Tím našich lekárov, sestier, technikov a ostatného zdravotného personálu pracuje v zrekonštruovaných priestoroch v útulnom prostredí. Našim poslaním je liečba nádorového ochorenia. Naplnením nášho poslania je spokojný pacient.

Naša činnosť je zameraná nielen na pacientov z okresu Rimavská Sobota, ale zároveň sme schopní poskytovať kvalitnú starostlivosť všetkým pacientom, ktorí sa u nás budú chcieť liečiť. Liečba je plne hradená z prostriedkov verejného poistenia.

Zaoberáme sa liečbou všetkých typov solídnych nádorov. Liečba je založená na aktuálnych doporučených postupoch, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov v onkológii.

V liečbe plne akceptujeme multidisciplinárny tímový prístup, ktorý zahŕňa komplexnú liečbu a následnú dispenzarizáciu. Pacienti sú liečení najnovšími postupmi radiačnej a klinickej onkológie. Indikovaní pacienti sú liečení najmodernejšími preparátmi, ktoré sú na našom pracovisku plne dostupné. Našou snahou je každému pacientovi „ušiť liečbu na mieru“.

RÁDIOTERAPIA (ALEBO OŽAROVANIE)

Liečba žiarením sa používa na liečbu tzv. lokalizovaných nádorových ochorení, ktoré sa ešte nerozšírili do ďalších tkanív s pomerne vysokou úspešnosťou. Predpokladom úspešnej liečby je možnosť aplikovať dostatočne vysokú dávku žiarenia, čo je možné len na pracovisku s dobrým technickým vybavením.

Rádioterapia sa rozdeľuje na externú terapiu a brachyterapiu, ktoré je možné v indikovaných prípadoch kombinovať. Pri externej terapii je zdroj žiarenia mimo tela pacienta, pri brachyterapii sa žiarič vkladá do tesnej blízkosti alebo aj priamo do nádoru alebo jeho lôžka (po operácii).

Pri externej terapii sa ako zdroj žiarenia v súčasnosti na moderných pracoviskách využíva lineárny urýchľovač. Výhodou urýchľovača voči kobaltovému ožarovaču je vyššia energia žiarenia a tým väčší prechod do hlbšie uložených tkanív pri lepšom šetrení pokožky v ožarovanej oblasti. Ďalšou výhodou je možnosť presnejšieho ožiarenia nádoru bez väčšieho ožiarenia okolitých zdravých tkanív, čo je pre pacienta veľmi dôležité. Čím menej je zdravé tkanivo ožiarené, tým menšie sú nežiadúce účinky liečby.

Naše pracovisko je vybavené modernou technológiou. Liečbu žiarením vykonávame na lineárnom urýchľovači firmy Varian. Prvé nastavenie pacienta na liečbu a kontrolu nastavenia počas liečby vykonávame na simulátore rovnakej značky. Technológia od jedného výrobcu zabezpečuje vzájomnú kompatibilitu a nadväznosť.

Naše pracovisko je vybavené aj röntgenovým ožarovačom, ktorý sa využíva pri nenádorovej rádioterapii – hlavne pri degeneratívnych ochoreniach kostí a kĺbov. Liečbu pacienti môžu absolvovať ambulantne alebo počas hospitalizácie na oddelení.

Našim pacientom podávame informácie týkajúce sa priebehu ožarovania, dĺžky liečby ožarovaním, ako aj informácie o vyskytujúcich sa sprievodných prejavoch liečby.

Ambulancia radiačnej onkológie sídli v priestoroch pracoviska radiačnej onkológie. V ambulancii sú pacienti vyšetrení pred zahájením rádioterapie ako aj v priebehu ožarovania. Po ukončení liečby pacienti podstupujú pravidelné dispenzárne kontroly. Na tejto ambulancii sú vyšetrení rovnako aj pacienti liečení nenádorovou terapiou, pred zahájením ich liečby.

CHEMOTERAPIA (LIEČBA CYTOSTATIKAMI)

Chemoterapia je jedným zo spôsobov protinádorovej liečby, ktorý využíva lieky zo skupiny cytostatík. Ide o systémovú liečbu, ktorá ničí bunky nádorové ale i niektoré zdravé bunky. Z tohto dôvodu môže byť aplikácia chemoterapie u pacienta sprevádzaná niektorými nežiadúcimi účinkami. Našim pacientom, podstupujúcim liečbu chemoterapiou podávame informácie, týkajúce sa liečby, ako aj informácie o možných a vyskytujúcich sa nežiadúcich účinkoch liečby. Nežiadúce účinky závisia od typu podanej chemoterapie, sú spravidla prechodné, alebo zvládnuteľné následnou liečbou.

Ambulancia klinickej onkológie je umiestnená na prízemí chirurgického pavilónu. V chemostacionári je podávaná systémová cytostatická, biologická a podporná liečba. V ambulancii sú vykonávané pravidelné dispenzárne kontroly.

Pri prvej návšteve ambulancie je vhodné vziať si so sebou správu od lekára a výsledky všetkých absolvovaných vyšetrení – zobrazovacích (RTG, CT, MR, PET), výsledky histologického vyšetrenia, operačný protokol, údaje o prípadnej už absolvovanej liečbe. U zobrazovacích metód – RTG, CT, MR a PET je vhodné pred liečbou priniesť snímky na CD nosiči.

Pri hospitalizácii si treba priniesť kartičku poistenca a občiansky preukaz, doklad o práceneschopnosti, ak bol vydaný, výsledky vyšetrení a zdravotnú dokumentáciu, zoznam liekov, ktoré užívate, zdravotnícke pomôcky, ktoré používate, nočnú bielizeň, župan, domáce oblečenie a obuv a osobné hygienické potreby. Nenoste so sebou vysoký finančný obnos peňazí a cennosti (šperky a pod.).