NUKLEÁRNA MEDICÍNA

Nemocnica Michalovce

Pracovná doba

  • Pondelok 07:30 - 14:30
  • Utorok 07:30 - 14:30
  • Streda 07:30 - 14:30
  • Štvrtok 07:30 - 14:30
  • Piatok 07:30 - 14:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 56 641 6933, +421 908 473 282

Oddelenie nukleárnej medicíny je umiestnené na prízemí pavilónu I na Duklianskej ul č. 6 v Michalovciach.

O oddelení

Oddelenie nukleárnej medicíny v Michalovciach bolo zriadené na základe rozhodnutia MZ SR v apríli 1994 ako prvé svojho druhu na Zemplíne.  Jeho cieľom je vytváranie integrálnych služieb pre onkológiu, pediatriu, endokrinológiu, neurológiu, nefrológiu, ortopédiu, traumatológiu a iné medicínske odbory .

ONM v Michalovciach je vysokošpecializované nadregionálne pracovisko, ktoré zlepšilo dostupnosť služieb v tejto medicínskej disciplíne pre klientelu rozsiahlej spádovej oblasti, za ktorými bolo potrebné klientov posielať minimálne do Košíc.

Nukleárna medicína je špecializovaným odborom medicíny, ktorého základným princípom je využitie otvorených rádionuklidových žiaričov na diagnostické, terapeutické, prognostické alebo výskumné účely, pričom otvorené rádionuklidové žiariče využíva vo forme rádiofarmák (vhodným rádionuklidom značené farmaceutické prípravky), ktoré sú zdrojom ionizačného žiarenia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Vyšetrenia sa vykonávajú pre potreby ambulantných a hospitalizovaných pacientov zo spádovej oblasti zaberajúcej okres Trebišov,  Humenné, Svidník, Sobrance, V. Kapušany, Kráľovský Chlmec, Vranov n/Topľou.

Každý pacient pred vyšetrením na gamakamere je lekárom oboznámený o postupe vyšetrenia, zároveň sa zisťujú  subjektívne ťažkosti a objektívny stav so zameraním na orgán, ktorý je predmetom scintigrafického zobrazenia.

Prevažná časť vyšetrení sa robí po jedle, môžno užiť aj lieky. V opačnom prípade je pacient upozornený na prípravu pred vyšetrením. K vyšetreniu je potrebné priniesť so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu. Všetky vyšetrenia sa realizujú formou podania  rádiofarmaka do žily. Vyšetrenia trvajú  v rozmedzí 40 – 60  minút, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie  /podľa počtu doplňujúcich  scanov/.

Vyšetrenia sa realizujú na jednohlavovej gamakamere s možnosťou celotelového zobrazenia a SPECT vyšetrenia.

VYKONÁVAME

Pľúca – perfúzna scintigrafia

Vyšetrenie slúži predovšetkým na  zobrazenie porúch prekrvenia pľúc, najmä pri embólii.

Pacient je väčšinou v ležiacej polohe na chrbte, rádiofarmakum sa podáva do žily a sleduje sa prekrvenie v celých pľúcach. Vyšetrenie začína ihneď po napichnutí žily. Trvá asi 40 minút. Pacient prinesie so sebou rtg snímku hrudníka ( stačí aj na CD disku), popis, prípadne CT nález.

Kosti – 3-fázová scintigrafia časti skeletu

Vyšetrenie slúži na zobrazenie ložísk so zvýšenou kostnou aktivitou, ktoré môžu predstavovať zápalové, degeneratívne ložiská alebo metastázy  do kostí.

Pacient môže jesť a  užiť lieky. Pred vyšetrením musí z tela a vreciek odstrániť kovové predmety a prsníkové protézy. Pacient je v ľahu na chrbte, vyšetrenie začína  napichnutím žily s okamžitou nahrávkou počas 10 minút. Nasleduje po 3-4 hodinách zobrazenie kostry v prednej a zadnej projekcii. Vyšetrenie trvá cca 45 minút.

Scintigrafia mäkkých častí kĺbov

Vyšetrenie slúži na zobrazenie chorobných ložísk v mäkkých tkanivách  ( svalstvo, kĺby).
Pacient môže jesť a užiť lieky.
Vyšetrenie začína  ihneď po napichnutí žily  a trvá cca 30 minút. Poloha pacienta  je podľa miesta vyšetrovanej oblasti.
Pacient prinesie so sebou nálezy vykonaných vyšetrení.

Obličky – dynamická scintigrafia obličiek

Vyšetrenie slúži na orientačné posúdenie veľkosti, tvaru, lokalizácie, pohyblivosti a funkcie obličiek.
Pacient je  najedený, pred vyšetrením – 30–60 minút –  vypije 500-1000 ml tekutín.
Vyšetruje sa v ľahu na chrbte, začína okamžite po podaní rádiofarmaka do žily, trvá cca 40 minút.

Lekár posúdi, či počas nahrávky bude realizovaný furosemidový test cca v 16.-18. minúte.
Pacient prinesie so sebou nálezy vykonaných vyšetrení, predovšetkým USG, príslušné laboratórne výsledky.

Dynamická scintigrafia s kaptoprilovým testom

Vyšetrenie slúži na dôkaz tzv. renovaskulárnej hypertenzie, t.j. dôkaz, že vysoký krvný tlak je spôsobený ochorením obličkových ciev. Pri zúžení obličkovej tepny po podaní kaptoprilu  dôjde k  prechodnému „ zhoršeniu“ funkcie obličiek.

Vyšetrenie sa realizuje dvojfázovo. Ako prvé sa vykonáva vyšetrenie s podaním kaptoprilu po 60 minútach. Počas vyšetrenia sa monitoruje TK a tepová frekvencia. Ak je kaptoprilový test negatívny, pravdepodobnosť renovaskulárnej hypertenzie je minimálna.

Pri patologickom náleze sa do 7 dní opakuje vyšetrenie bez podania kaptoprilu za účelom porovnania oboch vyšetrení.

Pacient je v ľahu na chrbte, v oboch prípadoch vyšetrenie začína okamžite po podaní rádiofarmaka, trvá cca 40 minút bez podania kaptoprilu, s podaním kaptoprilu cca 100 minút.

Pri kaptoprilovom teste je nutná konzultácia s indikujúcim lekárom. Je potrebné pred vyšetrením vysadiť na 3 dni kaptopril, na 5-7 dní ostatné AC E inhibítory, na 3 dni diuretiká, na 24 hod. Ca-antagonistov, v deň vyetrenia aj ostatné antihypertenzíva. Odosielajúci lekár musí zvážiť uvedenú prípravu a eventuálne zariadiť hospitalizáciu pacienta.

Ak je TK veľmi vysoký, renín-angiotenzínový systém nemôže byť aktivovaný a znižuje sa senzitivita vyšetrenia.

Nepriama rádionuklidová uroflownetria

Vyšetrenie slúži na zistenie vezikoureterálneho refluxu a  močového rezidua. Realizuje sa po ukončení dynamickej scintigrafie obličiek.  Je nutná spolupráca pacienta, nakoľko po ukončení scintigrafie obličiek pacient  sa zavodní , keď oznámi nutkanie na močenie, okamžite sa pripraví nahrávanie mikcie / močenia/, t.j. pacient je v sediacej polohe. Nahrávka trvá 2 minúty. Celé vyš. vrátane zavodnenia pacienta trvá cca 60  min.

Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky

Vyšetrenie slúži na posúdenie funkcie obličky ako pri dynamickej  scintigrafii obličiek.
Pacient je najedený a zavodnený.

Nahrávka začne okamžite od napichnutia žily s detektorom kamery v prednej projekcii.
Vyšetrenie trvá cca 35 minút.

Statická scintigrafia obličiek / + event. SPECT/

Vyšetrenie slúži na posúdenie veľkosti, tvaru, uloženia a zobrazenie funkčného tkaniva obličiek.

Pacient je najedený, môže užiť lieky.

Rádiofarmakum sa aplikuje do žily. Nahrávka je 2-4 hodiny po podaní látky. Vyšetrenie sa realizuje v ľahu na chrbte a trvá  cca   30 min. podľa počtu projekcií.

Žalúdočno – črevný trakt – dynamická scintigrafia slinných žliaz

Vyšetrenie slúži na posúdenie funkcie slinných žliaz.

Pacient je najedený, donesie so sebou citrón.
Pacient je v ľahu na chrbte, nahrávka začína okamžite po napichnutí žily, zhruba v polovici nahrávania sa podá citrónová šťava. Vyšetrenie trvá cca 60 min.

Rádionuklidové vyš. krvných strát GIT – om značenými autológnymi erytrocytmi

Vyšetrenie slúži na lokalizáciu krvácania najmä z dolnej časti tráviacej rúry. Podmienkou  je, aby v čase vyšetrenia bola meléna.

Vyšetrenie začína po napichnutí žily s podaním pacientových značených Er. Pacient je nalačno, v ľahu na chrbte, vyšetrenie trvá cca 60 .min. Podľa potreby sa vykonávajú doplnkové scany  po 60 min., eventuálne aj na druhý deň.

Diagnostika Meckelovho divertikla

Meckelov divertikel je pomerne  častou vrodenou chybou, ktorá môže spôsobovať  krvácanie alebo zápal. Môže sa zobraziť pri scintigrafickom vyšetrení.
Pacient je nalačno, v ľahu na chrbte, vyšetrenie začína okmažite po napichnutí žily, trvá 60 minút.

Dynamická hepatobiliárna scintigrafia

Pacient je nalačno, donesie so sebou 100 g horkej čokolády / v prípade že nie je po operácii žlčníka.

V deň vyšetrenia  nesmie užiť anticholinergiká, choleretiká, ópiové preparáty. Vyšetrenie trvá minimálne 45 minút, sleduje sa postup rádiofarmaka od pečeňových buniek, intrahepatálnych žlčových ciest, žlčníka, extrahepatálnych žlčových ciest až do črevných kľučiek. Podľa potreby sa doplnkové snímky robia  aj na druhý deň.

Statická scintigrafia pečene a sleziny

Pacient bez prípravy je v ľahu na chrbte, vyšetrenie začína 15 min. po podaní rádiofarmaka do žily. Trvá cca 45 min., podľa potreby sa dopĺňa SPECT vyšetrenie. Podané rádiofarmakum sa vychytáva bunkami pečene, súčasne sa zobrazuje aj slezina.

Scintigrafické vyšetrenie implantátov tkaniva sleziny

Vyšetrenie slúži na zistenie vitality implantátov sleziny po poúurazovej  splenektómii. Pacient bez prípravy je v ľahu na chrbte, vyšetrenie začína 45 minút po podaní rádiofarmaka, trvá približne 30 minút.

 

 

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Málincová Monika NUKLEÁRNA MEDICÍNA, Nemocnica Michalovce primár

doc. Korsak Yuriy NUKLEÁRNA MEDICÍNA, Nemocnica Michalovce lekár

Jarmila Kostrejová NUKLEÁRNA MEDICÍNA, Nemocnica Michalovce sestra

Sopko Vladislav NUKLEÁRNA MEDICÍNA, Nemocnica Michalovce vedúci rádiologický technik

Bc. Uriga Lukáš NUKLEÁRNA MEDICÍNA, Nemocnica Michalovce rádiologický technik

Agáta Ondrušová NUKLEÁRNA MEDICÍNA, Nemocnica Michalovce rádiologický technik