Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Nemocnica Spišská Nová Ves

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 17:00
  • Utorok 14:00 - 17:00
  • Streda 14:00 - 17:00
  • Štvrtok 14:00 - 17:00
  • Piatok 14:00 - 17:00
  • Sobota 13:00 - 16:00
  • Nedeľa 13:00 - 16:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 538

Lôžková časť OAMIS sa nachádza na prízemí nemocnice a tvorí jeden celok s Oddelením urgentnej medicíny. Vstup pre návštevníkov je zo zadného vchodu do budovy nemocnice (podľa značenia).

OAMIS - lôžková časť: +421 (0)53 4199 538, 545, 542
Primár oddelenia: +421 (0) 53 4199 539
Vedúca sestra: +421 (0) 53 4199 540
Ambulancia: +421 (0) 53 4199 430
JIS chirurgická: +421 (0) 53 4199 545
JIS interná: +421 (0) 53 4199 542
JIS neurologická: +421 (0) 53 4199 546

O oddelení

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) je samostatným základným a interdisplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré je organizačným zoskupení bývalého oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení chirurgie, neurológie a vnútorného lekárstva.

Hlavnou náplňou činnosti oddelenia je poskytovanie diagnostickej, liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti pacientom so závažným poškodením zdravia indikovaným na ústavnú zdravotnú starostlivosť v spomínaných odboroch a poskytovanie anestéziologickej starostlivosti v spolupráci s operačnými, neoperačnými a diagnosticko-vyšetrovacími zložkami nemocnice.

OAMIS SA SKLADÁ Z TÝCHTO ÚSEKOV:

  • Lôžková časť OAMIS

S 18 lôžkami zahŕňa úsek intenzívnej medicíny zabezpečujúci diagnostiku a liečbu najťažšie chorých pacientov so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými funkciami jedného alebo viacerých orgánov a úsek intenzívnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje intenzívnu starostlivosť pacientom nemocnice v odboroch chirurgia, neurológia a vnútorné lekárstvo. Pri prevádzke oddelenia sa dodržiava prísny hygienicko-epidemiologický režim zameraný na predchádzanie a kontrolu nemocničných nákaz.

  • Úsek anestéziológie

Zastrešuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy poskytnutím primeraného spôsobu anestézie alebo tlmenia bolesti. Anestéziologická starostlivosť sa začína predoperačným anestéziologickým vyšetrením, ktorého obsahom je komplexné zhodnotenie zdravotného stavu pacienta, vykonanie a doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný  anestéziologický a operačný výkon, vysvetlenie plánovaného postupu chorému a získanie jeho informovaného súhlasu.

Vlastná príprava a podanie anestézie (celkovej, regionálnej, prípadne ich kombinácie) a starostlivosť o chorého v priebehu anestézie a v bezprostrednom pooperačnom období  sa vykonáva tak, aby anestézia a liečebný alebo diagnostický výkon boli pre chorého čo najbezpečnejšie, eliminovali sa riziká s ním spojené, zabránilo sa alebo sa minimalizoval výskyt možných komplikácií a vytvorili sa podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Súčasťou anestézie je aj liečba bezprostrednej pooperačnej bolesti, ktorá je jednou z podmienok rýchleho zotavovania sa chorého po výkone.

Anestéziologický úsek zabezpečuje aj pôrodnú epidurálnu analgéziu (PEDA), ktorej účelom je tlmenie pôrodných bolestí počas prirodzeného pôrodu.

  • Anestéziologická ambulancia

Je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov operovaných, resp. vyšetrovaných v nemocnici alebo odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc. Cieľom vyšetrenia na anestéziologickej ambulancii je minimalizovať riziko výskytu komplikácii v spojitosti s anestéziou a vytvorenie optimálnych podmienok pre priebeh výkonu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Lôžková časť oddelenia poskytuje liečebné postupy intenzívnej medicíny a ošetrovateľskú starostlivosť pre kriticky chorých pacientov so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými funkciami jedného alebo viacerých orgánov, čo zvyčajne vyžaduje podporu alebo náhradu zlyhanej funkcie liekmi alebo sofistikovanými prístrojmi.

Do spektra poskytovaných liečebných metód patrí umelá pľúcna ventilácia sofistikovanými pľúcnymi servoventilátormi, fibrobronchoskopia, punkčná dilatačná tracheostómia, hrudná drenáž, podpora zlyhávajúceho obehu krvi s monitorovaním srdcového výdaja, hemodialýza, ktorá nahradzuje zlyhávajúce obličky, postupy enterálnej a parenterálnej výživy, perkutánna endoskopická gastrostómia, rozšírené monitorovanie životných funkcií, vrátane invazívnych monitorovacích postupov a rehabilitačné postupy prispôsobené pacientom zotavujúcich sa zo závažného ochorenia.

Prístrojová technika sa priebežne inovuje a do liečby zavádzame moderné diagnostické a liečebné metódy.
Poloha oddelenia v nemocnici

PERSONÁL

Lekári – anestéziológovia-intenzivisti, chirurgovia, internisti a neurológovia a sestry – špecialistky sa starajú o pacientov na lôžkovej časti oddelenia.

Na anestéziologickom úseku oddelenia lekári – anestéziológovia a sestry – špecialistky vykonávajú  celkové anestézie a vybrané druhy regionálnej anestézie podľa povahy operačného výkonu.

 

Personálne oddelenie

MUDr. Husová Jana OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

Shpilka Vasyl OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves zástupca primára

Gasynets Vasyl OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Kostelník Vladimír Emanuel OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Bocsik Marcel OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Strážiková Zuzana OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Koval Ivan OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Ostapuk Yaroslav OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

PhDr. Marcela Vranová OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra