OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Nemocnica Svidník

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 16:00
  • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860614+421 (0) 547860614

Časť OAIM: +421-(0)54-7860 431
Časť JIS: +421-(0)54-7860 563
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny: +421-(0)54-7860 528

Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (vstup pre návštevy z časti pavilónu B).

O oddelení

Pracovisko zahrňuje starostlivosť o pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, resp. ide o kriticky chorých pacientov. Intenzívna starostlivosť sa poskytuje v odbore intenzívna medicína /OAIM/, v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia a neurológia.

Súčasťou tohto oddelenia je aj poskytovanie anestéziologickej starostlivosti, predoperačná ambulantná starostlivosť, ambulantná starostlivosť o pacientov, ktorí majú zavedené invazívne vstupy a sú v domácej starostlivosti, ako aj poskytovanie analgézie regionálnymi technikami.

Starostlivosť na oddelení OMIS je poskytovaná na 11 lôžkach, ktoré sú rozdelené pre jednotlivé odbory 5 lôžok pre OAIM,4 lôžka pre vnútorné lekárstvo, 1 lôžko pre neurológiu a chirurgiu.

V prípade potreby jednotlivých odborov je však možné počet týchto lôžok meniť v prospech toho odboru, ktorý ju danej chvíli najviac potrebuje.

Cieľom oddelenia je poskytnúť intenzívnu zdravotnú starostlivosť  osobe v zdravotníckom zariadení  pacientovi u ktorého hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Spektrum diagnóz s ktorými sú hospitalizovaná pacienti na OMIS sa týka zlyhávania životne dôležitých funkcií organizmu, čiže zlyhávanie srdca a krvného obehu, ťažké poruchy srdcového rytmu, zlyhávanie spontánneho dýchania ,poruchy vedomia z rôznych príčin, poruchy vnútorného prostredia pacienta.

Naši pacienti si vyžadujú trvalý monitoring týchto funkcií a mnohokrát aj zavedenie rôznych invazívnych postupov, ktoré podporia resp. nahradia tieto životné funkcie /napr. umelá pľúcna ventilácia, zavedenie dialyzačných katétrov pri zlyhávaní obličiek, zavedenie centrálnych venóznych katétrov na podávanie parenterálnej výživy , úprava srdcového rytmu elektrickým výbojom a pod./

Predoperačná ambulantná starostlivosť zabezpečuje predoperačné vyšetrenia v zmysle zhodnotenie stavu pacienta, jednotlivých laboratórnych vyšetrení, v prípade potreby navrhujeme doplnenie o ďalšie vyšetrenia potrebné k podávaniu anestézie a následne pacientovi navrhujeme predanestetickú prípravu a najvhodnejší typ anestézie vzhľadom na stav pacienta a operačný výkon ako aj možnú poanestetickú starostlivosť.

Anesteziologickú starostlivosť poskytujeme na 4 operačných sálach k operačným, diagnostickým a liečebným výkonom podľa požiadaviek operačných aj neoperačných odborov našej nemocnice. Pacientom aplikujeme rôzne typy anestézií vrátane regionálnych techník so zameraním na pooperačné tlmenie bolesti. Súčasťou týchto výkonov je aj podávanie pôrodníckej analgézie, tzv. PEDA.

Naše oddelenie je schopné na tomto úseku podať aj ambulantnú anestéziologickú starostlivosť pri krátkodobých diagnostických alebo liečebných úkonoch / napr. podávanie anestézie deťom pri CT vyšetrení, podávanie anestézie pri gastrofibroskopii a pod./

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV, RESP. PRÍBUZNÝCH

Na overenie údajov o Vašom/pacientovom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho/pacientovho praktického lekára.

Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca.

Je samozrejmosťou, že každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (tekuté mydlo, vlhčené obrúsky, masážny gél, zubná kefka, pasta, hrebeň, uterák, pyžamo, prezuvky, muži – holiace potreby).

Možnosť komunikácie príbuzných s pacientmi v intenzívnej starostlivosti: Na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti sú zväčša hospitalizovaní pacienti, ktorí vyžadujú špeciálnu formu komunikácie z dôvodu určitej diagnózy, pre ktorú sú na toto oddelení prijatí. Personál oddelenia Vás pred vstupom na oddelenie bude informovať o spôsobe komunikácie. Napr.: U ľudí v bezvedomí sa používa pasívna komunikácia- komunikácia vychádza od personálu, od príbuzných k pacientovi, bez jeho spätnej odpovede.

S pacientom je nutné komunikovať na najvyššej možnej úrovni, ktorú je schopný dosiahnuť a snažiť sa o maximálnu spätnú väzbu z jeho strany (pokiaľ to jeho zdravotný stav dovoľuje).

TELEFONICKÉ INFORMÁCIE

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom pacienta, resp. so súhlasom jeho najbližšieho príbuzného (manžel/manželka/deti). O zdravotnom stave informuje vždy osobne ošetrujúci lekár, primár alebo zástupca primára.

Službukonajúci lekár nie je povinný podávať podrobné informácie o zdravotnom stave pacienta. Nedožadujte sa informácií od sestier. Tie Vám môžu podať informácie iba v medziach svojich kompetencií.

Telefonicky Vás môžeme informovať po dohodnutej identifikácii pacient a  to príslušným heslom, ktoré bolo pacientovi pridelené pri príjme na OMIS.

UKONČENIE POBYTU NA ODDELENÍ

Z nášho pracoviska je pacient zväčša prekladaný na následnú starostlivosť na iné lôžkové oddelenie tejto, alebo inej nemocnice.

O preklade pacienta, resp, o  ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred preložením/prepustením. V prípade neodkladnej situácie môže však byť pacient preložený aj bez predchádzajúceho informovania o ukončení pobytu pacienta, ale o preložení pacienta budete v čo najkratšom čase príslušným lekárom informovaný.

Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá “Lekársku prepúšťaciu správu”, ktorú ste povinný po prepustení odovzdať praktickému lekárovi najneskôr do troch dní.

Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných, veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobí všetko preto, aby ste boli spokojní.

 

 

Personálne oddelenie

MUDr. Diničová Renáta OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Svidník primár

MUDr. Mačejovská Ingrid OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Kožík Marián OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Prusáková Simona OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Lažová Petronela OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Zavodová Andrea OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Svidník lekár

Mgr. Černická Martina OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Svidník vedúca sestra