OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) svidníckej nemocnice zabezpečuje  starostlivosť o kriticky chorých pacientov u ktorých hrozí zlyhanie, alebo zlyháva funkcia jedného, alebo viacerých organových systémov. OAMIS poskytuje starostlivosť na úsekoch: resuscitačná, intenzívna, anestetická a ambulantná starostlivosť

 
 

Benefity

 • Ambulantná, lôžková starostlivosť a anestéziologické služby

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • Skúsený profesionálny tím špecialistov

 • Moderné prístrojové vybavenie

 • Medziodborová spolupráca

O oddelení

Lôžková časť pracoviska zahrňuje starostlivosť o pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, resp. ide o kriticky chorých pacientov. Intenzívna starostlivosť sa poskytuje v odbore intenzívna medicína (OAIM), v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia a neurológia.

Starostlivosť na oddelení OAMIS je poskytovaná na 11 lôžkach, ktoré sú rozdelené pre jednotlivé odbory 5 lôžok pre OAIM, 4 lôžka pre vnútorné lekárstvo, 1 lôžko pre neurológiu a chirurgiu.

V prípade potreby jednotlivých odborov je však možné počet týchto lôžok meniť v prospech toho odboru, ktorý ju danej chvíli najviac potrebuje.

Cieľom oddelenia je poskytnúť intenzívnu zdravotnú starostlivosť pacientovi, u ktorého hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov.

Súčasťou tohto oddelenia je aj poskytovanie anestéziologickej starostlivosti, predoperačná ambulantná starostlivosť, ambulantná starostlivosť o pacientov, ktorí majú zavedené invazívne vstupy a sú v domácej starostlivosti, ako aj poskytovanie analgézie regionálnymi technikami.

Liečebné možnosti/Výkony

Spektrum diagnóz, s ktorými sú hospitalizovaná pacienti na OAMIS, sa týka zlyhávania životne dôležitých funkcií organizmu, čiže zlyhávanie srdca a krvného obehu, ťažké poruchy srdcového rytmu, zlyhávanie spontánneho dýchania, poruchy vedomia z rôznych príčin, poruchy vnútorného prostredia pacienta.

Naši pacienti si vyžadujú trvalý monitoring týchto funkcií a mnohokrát aj zavedenie rôznych invazívnych postupov, ktoré podporia resp. nahradia tieto životné funkcie – napr. umelá pľúcna ventilácia, zavedenie dialyzačných katétrov pri zlyhávaní obličiek, zavedenie centrálnych venóznych katétrov na podávanie parenterálnej výživy, úprava srdcového rytmu elektrickým výbojom a pod.

Predoperačná ambulantná starostlivosť

Zabezpečuje predoperačné vyšetrenia v zmysle zhodnotenie stavu pacienta, jednotlivých laboratórnych vyšetrení, v prípade potreby navrhujeme doplnenie o ďalšie vyšetrenia potrebné k podávaniu anestézie a následne pacientovi navrhujeme predanestetickú prípravu a najvhodnejší typ anestézie vzhľadom na stav pacienta a operačný výkon ako aj možnú poanestetickú starostlivosť.

Anestéziologickú starostlivosť

Poskytujeme na 4 operačných sálach k operačným, diagnostickým a liečebným výkonom podľa požiadaviek operačných odborov a na 3 pracoviskách mimo operačných sál pre potreby neoperačných odborov našej nemocnice (CT vyšetrenia u detí v anestézii, gastrofibroskopické a kolonoskopické vyšetrenia v analgosedácii, zavedenie PEGov a pod.). Pacientom aplikujeme rôzne typy anestézií podľa typu operačného výkonu a potreby tlmenia pooperačnej bolesti.

Okrem celkovej anestézie vo veľkej miere využívame pri operačných výkonoch techniky regionálnej anestézie či už centrálneho typu – spinálna, alebo epidurálna anestézia, ako aj techniky periférnych blokád.

V prípade, že sa dá už vopred predpokladať  intenzívnejšia dlhodobá pooperačná bolesť, je odporúčanou voľbou pre pacienta aj epidurálna analgézia, t.j zavedenie katétra cez tenkú ihlu do epidurálneho priestoru v chrbticovom kanáli, cez ktorý sa podávajú lieky na zmierenie bolesti.

Pooperačnú bolesť na končatinách je možné ovplyvniť aj periférnymi blokádami. Po lokalizovaní periférneho nervu alebo pletenca sa k nemu cez špeciálnu ihlu aplikuje lokálne anestetikum a tým sa zabezpečí znecitlivenie danej končatiny a tlmenie pooperačnej bolesti.

Všetky výkony realizuje  lekár anestéziológ so špeciálnou prípravou, spolu s anestéziologickou sestrou.

Naše oddelenie je schopné na tomto úseku podať aj ambulantnú anestéziologickú starostlivosť pri krátkodobých diagnostických alebo liečebných úkonoch.

Ukončenie pobytu na Oddelení anesteziólogie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Z nášho pracoviska je pacient zväčša prekladaný na následnú starostlivosť na iné lôžkové oddelenie tejto alebo inej nemocnice.

O preklade pacienta, resp, o ukončení hospitalizácie budete včas informovaní ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred preložením/prepustením. V prípade neodkladnej situácie môže však byť pacient preložený aj bez predchádzajúceho informovania o ukončení pobytu pacienta, ale o preložení pacienta budete v čo najkratšom čase príslušným lekárom informovaní.

Možnosť komunikácie príbuzných s pacientmi v intenzívnej starostlivosti

Na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti sú zväčša hospitalizovaní pacienti, ktorí vyžadujú špeciálnu formu komunikácie z dôvodu určitej diagnózy, pre ktorú sú na toto oddelení prijatí. Personál oddelenia Vás pred vstupom na oddelenie bude informovať o spôsobe komunikácie. Napr.: U ľudí v bezvedomí sa používa pasívna komunikácia- komunikácia vychádza od personálu, od príbuzných k pacientovi, bez jeho spätnej odpovede.

S pacientom je nutné komunikovať na najvyššej možnej úrovni, ktorú je schopný dosiahnuť a snažiť sa o maximálnu spätnú väzbu z jeho strany (pokiaľ to jeho zdravotný stav dovoľuje).

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Renáta Diničová

  primár

  Viac...
 • MUDr. Marián Kožík

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Andrea Zavodová

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Petronela Lažová

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Ingrid Mačejovská

  lekár

  Viac...
 • Mgr. Anton Babuščák

  vedúca sestra

  Viac...
 • Ľudmila Panová

  manažérka dennej zmeny

  Viac...

Kontakty

Svet zdravia Svidník
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860614, +421 (0) 547860614

Časť OAIM: +421-(0)54-7860 431
Časť JIS: +421-(0)54-7860 563
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny: +421-(0)54-7860 528

Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (vstup pre návštevy z časti pavilónu B).

NÁVŠTEVNÉ HODINY

 • Pondelok 15:00 – 17:00
 • Utorok 15:00 – 17:00
 • Streda 15:00 – 17:00
 • Štvrtok 15:00 – 17:00
 • Piatok 15:00 – 17:00
 • Sobota 14:00 – 16:00
 • Nedeľa 14:00 – 16:00

V čase od 17:00- 20:00 návšteva možná so súhlasom lekára.

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom pacienta, resp. so súhlasom jeho najbližšieho príbuzného (manžel/manželka/deti). O zdravotnom stave informuje vždy osobne ošetrujúci lekár, primár alebo zástupca primára.

Službukonajúci lekár nie je povinný podávať podrobné informácie o zdravotnom stave pacienta. Nedožadujte sa informácií od sestier. Tie Vám môžu podať informácie iba v medziach svojich kompetencií.

Telefonicky Vás môžeme informovať po dohodnutej identifikácii pacienta a to príslušným heslom, ktoré bolo pacientovi pridelené pri príjme na OMIS.