Novorodenecké oddelenie

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6036

Novorodenecké oddelenie - primár: +421 (0) 57 770 6277
Novorodenecké oddelenie – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6036
Novorodenecké oddelenie – intenzívka: +421 (0) 57 770 6333
Novorodenecké oddelenie - rooming: +421 (0) 57 770 6365
Emailová adresa: marta.platkova@svetzdravia.com, maria.vasilova@svetzdravia.com

Oddelenie sa nachádza na prvom poschodí pavilónu C Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s., úsek fyziologických novorodencov v pavilóne B.

O oddelení

Novorodenecké oddelenie poskytuje starostlivosť o fyziologického  a patologického novorodenca od pôrodu po jeho prepustenie z oddelenia. Samostatné Novorodenecké oddelenie v Humennom vzniklo 1.11.1993, ale starostlivosť o novorodenca bola poskytovaná v rámci práce detského oddelenia od jeho založenia. Jedným z prvých lekárov, ktorí sa starali o novorodenca, bola MUDr. Marta Haffnerová, neskôr MUDr. Ivan Mocák.

Špecializovaná starostlivosť o nedonosených novorodencov je v Humennom poskytovaná od 28.12.1982 na úseku nedonosených detí, patologických novorodencov a jednotke intenzívnej starostlivosti, ktoré vznikli ako súčasť detského oddelenia. Táto časť oddelenia pracovala pod vedením MUDr. Márie Vasilovej, ktorá sa stala najprv ordinárkou a neskôr, po osamostatnení oddelenia 1.11.1993, primárkou novorodeneckého oddelenia. Staničnou sestrou bola Otília Horňáková, vrchnou sestrou Zita Jedináková (v rámci detského oddelenia). Prvou vedúcou sestrou samostatného oddelenia sa stala Otília Horňáková, staničnou sestrou pre JIS a JRIS Katarína Bučeková a pre fyziologických novorodencov Helena Szabová. V súčasnosti je Novorodenecké oddelenie Nemocnice Svet zdravia Humenné a.s. podľa Koncepcie neonatológie zaradené do úrovne III.

ODDELENIE SA SKLADÁ Z:

 • úseku fyziologických novorodencov: 15 lôžok
 • jednotky intenzívnej starostlivosti  o novorodencov – JISN: 15 lôžok
 • jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov – JRSN: 7 inkubátorov
 • banky ženského mlieka
 • hospitalizujeme  matky  pri JISN a  JRSN na 7 lôžkach
 • realizujeme transport  novorodencov systémom „ na seba „
 • súčasťou  oddelenia je ambulancia pre deti s perinatálnym rizikom(riziková ambulancia)

Od 26.11.2006 sme nositeľmi štatútu Baby Friendly Hospital  Initiative ( Nemocnice priateľskej deťom)

Od roku 2009 spolupracujeme s Nadáciou Križovatka a sprostredkovávame požičiavanie apnoe monitorov – monitorov dychu malých detí. Máme vytvorenú Spoločnosť na pomoc novorodencom Bocianik, na ktorú je možné posielať finančné príspevky, vrátane 2% z dane.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zdravotná starostlivosť o novorodenca je poskytovaná v zmysle Koncepcie neonatológie z roku 2006. Staráme sa o novorodenca od pôrodu po jeho prepustenie z oddelenia. V časti fyziologických novorodencov pracujeme systémom rooming in, čo znamená, že novorodenec je pri svojej matke celých 24 hodín. Snažíme sa, aby každý novorodenec bol dojčený a podporujeme rozvoj laktácie u matky. Novorodencovi poskytujeme komplexnú starostlivosť, vykonávame všetky predpísané skríningové vyšetrenia, vrátane vyšetrenia sluchu, vrodenej katarakty, sonografické vyšetrenia mozgu a obličiek, deti sú sledované aj monitormi dychu priamo na lôžku. V prípadoch intenzívnejšej novorodeneckej žltačky  máme možnosti rôznych typov fototerapie.

Súčasťou oddelenia je intenzívna starostlivosť o nezrelých a patologických novorodencov, spádovou oblasťou pre týchto novorodencov je okres Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov n/T. V rámci JISN a JRSN sa staráme o novorodencov narodených po 29. týždni gravidity a s pôrodnou hmotnosťou nad 1250g. Sme schopní poskytnúť umelú a podpornú pľúcnu ventiláciu, v indikovaných prípadoch podať surfaktant, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o základné životné prejavy. Týmto novorodencom poskytujeme nepretržitú špecializovanú starostlivosť, vykonávame skríningové vyšetrenia, máme dostupných všetkých potrebných lekárov špecialistov a spoločné vyšetrovacie zložky 24 hodín denne. Na oddelení disponujeme prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje rádiologické a ultrazvukové vyšetrenia priamo na oddelení, pri inkubátoroch a postieľkach detí. Pretože pobyt týchto detí je dlhší, prijímame na túto časť oddelenia k dieťaťu aj jeho matku, ktorú zacvičíme do starostlivosti o svoje dieťa.

Súčasťou oddelenia je prevozová služba, sme schopní zabezpečiť špeciálny prevoz chorého novorodenca zo spádovej oblasti aj s možnosťou podpornej i umelej pľúcnej ventilácie. Na oddelení máme banku ženského mlieka na preklenutie obdobia, kedy vlastná matka nemá dostatok mlieka pre svoje dieťa.

Pre prepustených rizikových novorodencov poskytujeme aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť s ordinačnými hodinami denne od 11,00 hod do 15,00 hod, vrátane sonografického sledovania, ktoré vykonávane u objednaných detí v utorok a vo štvrtok od 11,30 hod do 14,00 hod.  Od roku 2006 sme centrom na imunoprofylaxiu Synagisom u najrizikovejších detí ako prevencia a  vírusového ochorenia dýchacích ciest RSV.

Od 26.11.2006 sme nositeľmi štatútu Baby Friendly Hospital  Initiative ( Nemocnice priateľskej deťom)

Od roku 2009 spolupracujeme s Nadáciou Križovatka a sprostredkovávame požičiavanie apnoe monitorov – monitorov dychu malých detí. Máme vytvorenú Spoločnosť na pomoc novorodencom Bocianik, na ktorú je možné posielať finančné príspevky, vrátane 2% z dane.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

 

 

Personálne oddelenie

MUDr. Vasilová Mária Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné primár

MUDr. Jenčíková Jana Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Minichová Adela Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Kmiťová Mária Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Galandová Liana Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Šelepcová-Lelková Anna Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Mihaľková Alena Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Tuptová Bibiana Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Platková Marta Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné vedúca sestra

Mgr. Iveta Sedláčková Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné manažérka dennej zmeny