Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Nemocnica Humenné

Pracovná doba

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 11:00
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6297

Hematologicko-transfuziologické oddelenie – vedúci laborant: +421 (0) 57 770 6297
Hematologicko-transfuziologické oddelenie – ambulancia: +421 (0) 57 770 6183
MUDr. Rovňáková, primár: +421 (0) 57 770 6314
sestra: +421 (0) 57 770 6282
Hematologicko-transfuziologické oddelenie – evidencia darcov krvi: +421 (0) 57 770 6582
Imunohematologické laboratórium: +421 (0) 57 770 6084

Emailová adresa: alena.rovnakova@svetzdravia.com, luboslava.godzakova@svetzdravia.com

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí pavilón D.

O oddelení

Prevádzka pracovísk HTO je upravená tak, aby zabezpečovala kontinuálnu a požadovanú úroveň liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore   hematológia a transfuziológia v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia  a so
smernicami pre zabezpečovanie zdravotnej  politiky v spádove j oblasti: Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s..,  Nemocnice  Snina s.r.o  a Nemocnice  Medzilaborce.

Hematológia a transfuziológia je samostatný klinicko – laboratórny odbor  pozostávajúci z dvoch navzájom sa doplňujúcich vedných disciplín hematológie a transfuziológie. Hematológia sa  komplexne  zaoberá  prevenciou, diagnostikou, klinikou, liečbou , dispenzarizáciou  chorôb krvi a krvotvorných orgánov. Táto činnosť sa zabezpečuje vo forme ambulantnej a konziliárnej starostlivosti. Transfuziológia je výrobný, laboratórny a klinický odbor, zaoberajúci sa  darcovom, odbermi krvi, prípravou, indikáciou a racionálnym využitím krvných prípravkov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

HTO – časť laboratórno-diagnostická

Vykonáva laboratórno-diagnostické výkony pre potreby vlastného odboru, pre potreby lôžkových oddelení, všeobecné lekárstvo, odborné ambulancie polikliniky,  pediatrické ambulancie, posudkové lekárstvo a samoplatcov na:

 • úseku rutinnej a špeciálnej imunohematológie
 • úseku  kontroly kvality a informatiky
 • úseku virológie

Zároveň zabezpečuje plnenie štandardov a štandardných postupov, zabezpečuje výkon a hodnotenie systémov kvality a správnej laboratórnej práce
na  všetkých druhoch pracovísk vykonávajúcich hematologické vyšetrenia,vypracováva a zabezpečuje systém jednotnej a komplexnej dokumentácie v   odbore hematológia a transfuziológia, priebežne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.

HTO – časť transfuziologická

 • zabezpečuje spoluúčasť pri výchove a nábore darcov krvi,
 • zabezpečuje starostlivosť o darcov krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva klinické vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie,
 • vykonáva odbery krvi a jej zložiek pre autológne transfúzie,
 • zabezpečuje spracovanie krvi a krvných prípravkov,
 • zabezpečuje laboratórne vyšetrovanie krvi zamerané na prevenciu prenosu infekcií,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie,
 • vykonáva laboratórne vyšetrenia v rámci kontroly kvality krvných prípravkov,
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie registrov
 • darcov krvi a zložiek krvi
 • darcov s vyšetreným fenotypom erytrocytov
 • vykonáva konziliárnu činnosť – presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčasť pri kontrole ich dodržiavania,
 • vykonáva ambulantnú transfuziologickú starostlivosť
 • za dodržiavanie zásad účelnej hemoterapie v Nemocnici A. Leňa Humenné, a.s. zodpovedá riaditeľ Nemocnice, ktorý menuje členov transfúznej komisie a transfúzneho lekára  nemocnice
  transfúzny lekár nemocnice je poverený pravidelnou kontrolnou činnosťou transfuziologickej časti oddelenia a metodicky vedie všetkých transfúznych lekárov lôžkových oddelení.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Pohotovosť mimo pracoviska vykonáva lekár:

pracovné dni: od 15,30 – 7,00 hod.
sobota, nedeľa a sviatky od 7,00 – 7,00 hod. nasledujúceho dňa

Imunohematologické laboratórium  – nepretržitá prevádzka

ODBEROVÉ DNI PRE DARCOV KRVI

Utorok: 7:00 – 10:00 hod
Piatok: 7:00 – 10:00 hod

Každý potenciálny darca získa podrobnejšie informácie o odbere priamo na HTO alebo na telefónnom čísle: +421 (0) 57 770 6582

INFORMÁCIE PRE DARCOV KRVI

Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:

1.  Darcom krvi môže byť každý duševne a fyzicky zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (aktívny darca do 65 rokov), ženy s telesnou hmotnosťou minimálne 50 kg ,muži 55 kg.,a minimálnou hodnotou Hb – muži:135 g/l , ženy:125 g/l.
2. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace ,  pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
3. Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)
4. Nemôžete byť po prekonaní  hepatitídy (žltačky)
5. Nemôžete  trpieť na iné závažné  chronické ochorenia

Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):

1. Závislosti na alkohole , užívaní drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v minulosti.
2. Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb.
3. Pohlavného styku medzi mužmi.
4. Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov.
5. Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom.
6. Llečby poruchy zrážania krvi (napr.hemofílie) krvnými prípravkami
7. Chronického závažného ochorenia (rozhodne transfúzny lekár), následkom ktorého vznikajú trvalé zmeny vo vašom organizme, pri ktorých by mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu zdravia príjemcu krvi, pretože jeho organizmus je väčšinou oslabený alebo aj samotného darcu (napr.vyvolanie kŕčov pri epilepsii, zlyhanie srdca pri závažných srdcových ochoreniach)

Darovanie krvi nie je spôsobom otestovania sa na nosičstvo krvou prenosných chorôb! Pamätajte na to ešte predtým, než sa rozhodnete stať sa darcom krvi.

Dočasné vylúčenie z odberov

Dočasne Vás môže lekár vyradiť v prípade:
1. návštevy oblasti s endemickým výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej malárii
2. kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch
3. po pobyte v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy v posledných 12 mesiacoch
4. po pobyte v oblastiach s výskytom vtáčej chrípky
5. sexuálneho správania, ktoré Vás vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou (posledných 12 mesiacov intímny kontakt s osobou, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v bodoch 1 – 5)
6. po absolvovaní niektorých úkonov (vytrhnutie zuba, operácia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch
7. alergického ochorenia, ak máte ťažkosti alebo užívate lieky
8. pravidelného a dlhodobého užívania niektorých liekov
9. pri bežných ochoreniach vyliečiteľných bez následkov, kedy sa bez rizík pre vás a pre pacienta môžete vrátiť k darovaniu krvi

Kedy môžete krv opäť darovať

Krv môžete opäť darovať, ak ste:

 • 1 mesiac po doužívaní ATB (antibiotík)
 • 2 týždne ( najmenej ) bez zvýšenej teploty, bez príznakov ochorenia, po chrípke
 • 1 mesiac po preventívnom očkovaní vakcínami s oslabenými vírusmi a baktériami (BCG, žltá zimnica, rubeola, osýpky, poliomyelitída, očkovanie proti thýfu, cholere..)
 • 1 týždeň po preventívnom očkovaní vakcínami s neaktívnymi alebo usmrtenými vírusmi a baktériami (chrípka), vakcínami obsahujúcimi anatoxíny (tetanus, záškrt), vakcínami proti hepatitíde A alebo B, vakcínami proti kliešťovej encefalitíde a besnote (ak ste zdravý, nemáte ťažkosti a nebol ste vystavený riziku nákazy)
 • 1 týždeň po zubnom ošetrení (vŕtanie, trhanie zubu)
 • 2 týždne bez hnačky a horúčky
 • aktuálne bez herpesu
 • aktuálne mimo menzes, tehotenstvo a dojčenie
 • 6 mesiacov po operačnom zákroku
 • 6 mesiacov po akupunktúre, tetovaní a piercingu
 • 6 mesiacov po transfúzií krvi
 • 6 mesiacov po endoskopickom vyšetrení ( artroskopia  gastrofibroskopia, rektoskopia, cystoskopia, vnútrožilová kanylácia……. )
 • 6 mesiacov po pôrode alebo ukončení tehotenstva a bez kojenia
 • 1 mesiac po návrate z Kanady, Egypta, Portugalska ( West Nile vírus )
 • 1 mesiac po návrate z Ázie ( SARS )
 • 6 mesiacov po návrate z tropických oblastí (malária)

Lieky, ktoré je dovolené užívať

 • Vitamíny
 • Hormonálna antikoncepcia
 • Postmenopauzálna a substitučná hormonálna liečba
 • Hypnotiká užívané pred spaním
 • Príležitostne užívané analgetiká, antipyretiká

Príchod do transfúziologického zariadenia a registrácia

Na odber krvi si doneste  preukaz poistenca, občiansky preukaz a prvodarca aj  zdravotnú dokumentáciu.

Príprava na odber krvi

Deň pre odberom ľahká strava, ráno možno vypiť aspoň 0,5 l nealkoholických nápojov a zjesť ľahké raňajky (pečivo, džem, med ovocie, zeleninu), nejesť mliečne výrobky, údeniny a podobne. Neodporúčame prísť po fyzickej alebo psychickej záťaži. Nie je vhodné darovať krv počas menštruácie, resp tesne pred ňou alebo po nej.

Priebeh odberu krvi:

1. zaevidovanie darcu v evidencii,
2. vyplnenie Dotazníka pre darcu krvi, plazmy a krvných buniek,
3. odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu, krvnej skupiny, vírusových markérov, ALT
4. lekárske vyšetrenie,
5. samotný odber krvi (čas odberu cca 7-10 min, objem odobratej krvi 400-500 ml)

Pri darovaní krvi sa darca nemôže nakaziť. Pri odbere sa používa výlučne jednorazový materiál.
Na odber krvi si doneste  preukaz poistenca, občiansky preukaz a prvodarca aj  zdravotnú dokumentáciu.
Po odbere krvi odporúčame nahradiť stratu tekutín a občerstviť sa.
Neodporúčame zvýšenú fyzickú alebo psychickú námahu  nasledujúcich 12 hodín. Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri riadení motorového vozidla,  rozhodne  neodporúčame viesť vozidlo bezprostredne po odbere krvi.

Možné komplikácie pri alebo po odbere krvi

Približne v 1-3 % odberov sa môžu vyskytnúť komplikácie. Ide prevažne o hematómy (modriny) alebo prechodné stavy slabosti, závrate, nevoľnosti. Môžete požadovať odpoveď na akúkoľvek otázku súvisiacu s odberom krvi a jej zložiek. Radi Vám odpovedia lekári nášho pracoviska.

Poďakovania

 • Chcem vyzdvihnúť prácu personálu Hematologicko-transfuziologického oddelenia v Humennom, najmä prácu p. Evy Antalkovej. Práve ona častokrát podnietila darcov k tomu, aby prišli a darovali vzácnu tekutinu. Práve p. Antalková má vysoké percento podielu na počte darcov, pretože pre ňu nie je práca iba zamestnaním, ale najmä poslaním. Chcem vyzdvihnúť prácu p. Antalkovej a vysloviť veľké „Ďakujem“ a popriať jej do ďalších dní veľa zdravia, aby jej nikdy úsmev z tváre nevymizol a takto vysmiata nás stále privítala pri okienku.

  PhDr. Vladimír Mihalič

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Rovňaková Alena Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Humenné Pediater / Hematológ / Transfuziológ primár

Mgr. Godžáková Ľuboslava Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Humenné vedúca laborantka