Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Nemocnica Banská Štiavnica

Návštevné hodiny

 • Pondelok 09:00 - 18:00
 • Utorok 13:00 - 18:00
 • Streda 13:00 - 18:00
 • Štvrtok 09:00 - 18:00
 • Piatok 09:00 - 18:00
 • Sobota 09:00 - 18:00
 • Nedeľa 09:00 - 18:00

Kontakt

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

+421 (0) 45 6942 153

odborný zástupca DOS: 045/ 6942 118, 0911 155 333
inšpekčná izba - sestry: 045/ 6942 153

Informácie o umiestnení pacienta k nám volať po 11,00 hodine - do 15,15 hod.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je umiestnený v pavilóne C na 2.poschodí. Vstup je riešený cez spoločné vstupné a komunikačné priestory zdravotníckeho zariadenia, pričom je zabezpečený aj bezbarierový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom rampy a výťahu.

O oddelení

Dom ošetrovateľskej starostlivosti – DOS – zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť na chronických lôžkach pre 20 pacientov. Na ošetrovateľskom oddelení poskytujeme nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme pacientom s imobilizačným syndrómom, s chronickým ochorením, s neurologickým ochorením, po chirurgickom výkone, s obmedzenou hybnosťou po úraze, s psychiatrickým ochorením, s narušenou integritou kože, v rekonvalescencii, v rehabilitačnom programe.

Počas pobytu zabezpečujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, pravidelné lekárske vizity, ošetrovanie rán,  dekubitov, prevenciu vzniku dekubitov, prevenciu komplikácii z imobility, ošetrovateľskú rehabilitáciu, fyzioterapiu, nácvik sebestačnosti, aktivizáciu, mobilizáciu a socializáciu, podávanie liekov, injekcii, infúznej liečby, tlmenie bolesti, podľa potreby konzultujeme zdravotný stav a liečebný postup s príslušnými odbornými lekármi.

Odbornou starostlivosťou, sprevádzanou láskou a ústretovosťou sa snažíme uspokojiť potreby chorých, predchádzať alebo minimalizovať zdravotné komplikácie, zabrániť zhoršovaniu kvality života pri zachovaní ľudskej dôstojnosti.

Našou snahou je pacienta aktivizovať, nacvičovať chôdzu, sebestačnosť, kontinenciu. Potrebnú rehabilitáciu v DOS zabezpečuje kvalifikovaný fyzioterapeut. Doba umiestnenia pacienta v DOS závisí od zdravotného stavu osoby a potreby ošetrovateľskej starostlivosti. Maximálna dĺžka pobytu osoby v dome je jeden mesiac. Dĺžka pobytu osoby v dome dlhšie ako jeden mesiac sa môže povoliť vo výnimočných prípadoch a so súhlasom revízneho lekára zdravotnej poisťovne.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Postup pri umiestnení pacienta na oddelenie:

 • ak máte záujem sa umiestniť alebo umiestniť vášho príbuzného na DOS, navštívte nás osobne alebo telefonicky kontaktujte odborného zástupcu,
 • pre pobyt v našom zariadení je potrebné vyplniť „Návrh na poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti“ ošetrujúcim lekárom (praktický lekár, lekár špecialista),
 • formulár obdržíte na oddelení DOS. Uvedený formulár je dostupný k stiahnutiu aj na tejto webovej stránke (dole).
 • s vedúcou sestrou sa dojedná dátum prijatia pacienta na oddelenie.

K prijatiu na oddelenie sú potrebné:

veci osobnej potreby: hygienický balíček, zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov, ordinované lieky, iné zdravotnícke pomôcky, občianský preukaz (OP), preukaz poistenca (PP) a zdravotná dokumentácia (ZD).

SLUŽBY

 • Pacienti si priplácajú za deň pobytu za ostatné služby 15 EUR / 1 deň.
 • Informácie o pacientovi podáva zodpovedný zástupca

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Sedlárová Marianna Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Nemocnica Banská Štiavnica lekár

Mgr. Renáta Popundová Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Nemocnica Banská Štiavnica vedúca sestra