Detské oddelenie

Nemocnica Svidník

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860348, +421 (0) 547860348

Detské oddelenie- veľké deti: +421-(0)54-7860 538
Detské oddelenie- kojenci: +421-(0)54-7860 330
Ambulancia pre deti a dorast: +421-(0)54-7860 315
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast: +421-(0)54-7860 561

Detské oddelenie sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

O oddelení

Na detskom oddelení sa poskytuje liečebno-preventívna nemocničná starostlivosť pre deti a dorast do skončenia osemnásteho roku veku, hlavne pri akútnych, ale aj chronických ochoreniach, ktorých stav si vyžaduje nemocničnú starostlivosť.

Na oddelení sa prevádza diagnostika a liečba ochorení dýchacích orgánov, tráviaceho traktu, močového systému, ale aj ochoreniami kože a niektorých infekčných ochorení. Oddelenie pri svojej činnosti úzko spolupracuje spoločných vyšetrovacích zložiek a využíva konzília lekárov iných oddelení nemocnice.

Detské oddelenie je rozdelené na dojčeneckú časť a časť pre staršie detí a dorast. Izby pacientov sú vybavené televízorom. Deti sú hospitalizované spolu  so sprevádzajúcou osobou. Organizačne k detskému oddeleniu patrí všeobecná ambulancia pre detí a dorast, lekárska služba prvej pomoci pre detí a dorast, nefrologická ambulancia pre deti a dorast,  imuno-alergologická  ambulancia a neonatologická ambulancia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na oddelení sa realizuje diagnostika a liečba ochorení dýchacích orgánov, tráviaceho traktu, močového systému, ale aj ochorení kože a niektorých infekčných ochorení. Naše oddelenie spolupracuje s oddelením spoločných vyšetrovacích zložiek a využíva aj konzíliá lekárov iných oddelení  a ambulancií  našej nemocnice.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Vážení rodičia, vážený sprievodca dieťaťa
Pre Vašu lepšiu informovanosť o  priebehu celého pobytu na Detskom oddelení Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. sme pre Vás pripravili niekoľko všeobecných informácií.

Samotný pobyt v nemocnici niekedy  býva pre dieťa/pacienta, ale aj pre ich príbuzných zaťažkávacou skúškou.  Našim cie­ľom a prianím nie je len včasné uzdravenie Vášho dieťaťa, ale aj pomôcť dieťaťu a aj Vám samotným, aby pobyt v nemocnici nebol traumatizujúcim zážitkom.
Maximum dosiahnutia daného  cieľa je možné za predpokladu, že nielen ošetrujúci personál (lekári, sestričky), ale aj vy vážená mamička, otecko, vážený sprievodca dieťaťa  budete spolupracovať v rámci procesu liečby.

V rámci výchovy je vhodné u dieťaťa postupne pestovať pozitívny vzťah k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Dieťa by už od útleho veku malo vedieť, že lekári a sestričky mu len pomôžu. Čokoľvek je potrebné spraviť (odber krvi, podanie infúzie a pod.) je žiaduce dieťaťu to vopred primerane  jeho veku vysvetliť.

Aby sme Vám, vážení rodičia/vážený sprievodca dieťaťa, uľahčili prípravu na hospitalizáciu, prinášame Vám ďalšie stručné informácie:

Príjem dieťaťa

Prijatie dieťaťa na hospitalizáciu na detské oddelenie zabezpečuje detská ambulancia, ktorá sa nachádza hneď pri oddelení.

Čo si vziať do nemocnice:

 • preukaz  zdravotného poistenia
 • odporúčanie k hospitalizácii (neplatí v prípade akútnej hospitalizácie)
 • výsledky predošlých vyšetrení ( neplatí v prípade akútnej hospitalizácie)
 • lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva
 • toaletné a osobné potreby pre dieťa: uterák, mydlo, zubnú kefku, pastu, pyžamo / domáce oblečenie, papuče a pod.
 • potreby na voľný čas: 2 – 3 obľúbené hračky, ktoré sú umývateľné a knižku, aby  dieťa stále malo na očiach veci, ktoré mu pripomínajú domov

Čo si nevziať do nemocnice: 

 • cenné veci, šperky
 • plyšové hračky

Príjem sprievodcu

Bez ohľadu na vek dieťaťa máte vy rodičia alebo ktokoľvek z vašich blízkych právo dieťa v nemocnici sprevádzať. Prítomnosť známej osoby má nenahraditeľný vplyv na psychiku dieťaťa a môže pomôcť pri jeho uzdravení.

Žiaľ, kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu.

Dieťa počas hospitalizácie môže sprevádzať iba jeden sprievodca.

O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci/službukonajúci lekár, pričom sa zohľad­ňu­je:

 • vek dieťaťa (prednostne prijímame sprievodné osoby ku dojčatám a malým deťom do  6 rokov)
 • aktuálna kapacitná možnosť/ stav voľných lôžok
 • zdravotný stav dieťaťa/zdravotný stav sprievodcu (sprievodná osoba nesmie trpieť prenosným ochorením/hnačky, rinitída, viróza)

V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu ďalšieho dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný okamžite vyhovieť.

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pobyt sprievodcuv Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zá­kla­de verejného poistenia a o úhradách za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je spoplatnený v zmysle platného cenníka, ktorý je k dispozícii na každom lôžkovom pracovisku nemocnice (mimo intenzívnych odborov).

V prípade, že sa rozhodnete využiť spoplatnené služby, personál oddelenia Vám vypíše tlačivo „Poučenie o úhrade za služby“, ktoré slúži ako uznanie záväzku, na základe ktorého ste povinný úhradu realizovať v deň prepustenia.

Od platby za pobyt je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

 • Sprievodca dieťaťa do 3 rokov veku.
 • Dojčiaca matka s dieťaťom do veku 1 roka.
 • Sprievodca osoby do 18 rokov veku prijatej na onkologickú liečbu

Zásady pre sprevádzajúcu osobu dieťaťa

 • Sprievodca má vhodné oblečenie pre denný pobyt na oddelení, vlastné hygienické potreby, prezuvky, pohár.
 • Sprievodca sa zdržiava so svojim dieťaťom na izbe. Zdržiavanie sa na izbách iných pacientov je zakázané.
 • Sprievodca nepodáva dieťaťu žiad­ne lieky bez vedomia službukonajúcej sestry. Počas hospitalizácie dieťaťu podáva lieky výlučne sestra, resp. lekár.
 • Sprievodca pri každej manipulácii s dieťaťom / pred kŕmením, po prebalení dieťaťa si umýva a dezinfikuje ruky.
 • Sprievodca špinavú bielizeň posiela domov. Zákaz prania bielizne na oddelení.
 • Sprievodca sa stravuje v jedálenskej časti oddelenia.
 • Sprievodca je poučený o zákaze fajčenia, požitia alkoholických a iných omamných látok v priestore nemocnice.
 • Sprievodca si je plne vedomý, že pri porušení daných zásad  bude jeho pobyt na oddelení ukončený.

Ak z nejakých dôvodov nemôžete so svojim dieťaťom v nemocnici zostať, snažte sa navštevovať ho čo najčastejšie a tráviť s ním čo najviac času, samozrejme pri zohľadnení procesu diagnostiky a liečby, ktorá prebieha u vášho dieťaťa. O týchto skutočnostiach Vás bude informovať personál oddelenia.

Stravovanie detí

Stravovanie detí je súčasťou liečebného režimu, je preto nevyhnutné dodržiavať ošetrujúcim lekárom ordinovanú stravu.
V prípade, že vaše dieťa je nastavené na špeciálnu dojčeneckú výživu /doplnky stravovania, ktoré personál oddelenia nemá bežne k dispozícii, si túto stravu môžete doniesť so sebou. Je potrebné pri príchode na oddelenie danú stravu ukázať personálu, ktorý skontroluje jej dobu použiteľnosti a informuje ošetrujúceho lekára.

Stravovanie sprievodcu

V prípade, ak máte záujem o poskytnutie stravy počas Vášho pobytu s hospitalizovaným dieťaťom, personál Vám na požiadanie zabezpečí dodávanie stravy.

Strava určená pre sprievodcu sa uhrádza v plnej výške v zmysle platného cenníka, ktorý je k dispozícii na každom lôžkovom pracovisku nemocnice (mimo intenzívnych odborov).

V prípade, že sa rozhodnete využiť spoplatnené služby, personál oddelenia Vám vypíše tlačivo „Poučenie o úhrade za služby“, ktoré slúži ako uznanie záväzku, na základe ktorého ste povinný úhradu realizovať v deň prepustenia.

Ukončenie hospitalizácie

O ukončení hospitalizácie Vášho dieťaťa a zároveň ukončení Vášho pobytu budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením. Poplatky súvisiace s Vašim pobytom môžete uhradiť v hotovosti v deň ukončenia pobytu v pokladni nemocnice, alebo priamo na oddelení.

Pri prepustení dieťaťa Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi svojho dieťaťa najneskôr do troch dní.

Vážení rodičia, vieme, že pobyt v nemocnici nie je pre Vás a vaše dieťa práve  dovolenkovým pobytom, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, alebo ich zaznamenať v dotazníku spokojnosti.

Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník spokojnosti aj v prípade, že nemáte žiadne požiadavky, podnety.  Vyplnený dotazník prosím vložte do schránky s označením „Dotazníky spokojnosti“. Schránka je umiestnená  v jedálni detského oddelenia.

 

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Lombartová Oľga Detské oddelenie, Nemocnica Svidník primár

MUDr. Voloshin Mariia Detské oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Kaliňáková Zuzana Detské oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Šlangová Michaela Detské oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Revický Viliam Detské oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Petriková Iveta Detské oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Kovalčíková Zuzana Detské oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Paňková Pavla Detské oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Mgr. Mária Keselicová Detské oddelenie, Nemocnica Svidník vedúca sestra