Jednotka intenzívnej starostlivosti pri vnútornom lekárstve

Pre potreby intenzívnej starostlivosti je v rámci odboru v nemocnici zriadená aj jednotka intenzívnej starostlivosti pri vnútornom lekárstve.

Nachádza sa na 2. poschodí bloku „A“. V rámci ošetrovacej jednotky, ktorá odborne pokrýva odbornosti oddelenia anestéziológie a  intenzívnej medicíny, jednotky intenzívnej starostlivosti neurologickej, chirurgickej a vnútorného lekárstva sú vyčlenené lôžka pre potreby intenzívnej starostlivosti internistických ochorení. Tieto lôžka majú svoje vlastné 24 hodinové monitorovacie zariadenia, prepojené do centrálneho monitorovacieho systému.

V rámci JIS ošetrovacej jednotky poskytujeme pacientom:

 • miniinvazívne výkony
 • elektrické kardioverzie
 • dočastná kardiostimulácia
 • zavedenie centrálneho venózneho prístupu vrátane HD katétrov s možnosťou hemodialýzy
 • kardiopulmonálnu resuscitáciu.

JIS zabezpečuje hospitalizácie pre všetky urgentné stavy vo vnútornom lekárstve, vrátane intoxikácií.

Funkčná diagnostika

Súčasťou pracoviska je aj ambulancia neinvazívnych vyšetrovacích metód – funkčná diagnostika.

 • ECHO vyšetrenia
 • Tlakový holeter
 • EKG holter
 • Bicyklová ergometria

Liečebné možnosti

 • Kardiovaskulárne ochorenia
 • Gastroenterologické ochorenia
 • Respiračné ochorenia
 • Diabetologické problémy a ich komplikácie
 • Nefrologické (v úzkej spolupráci s hemodialyzačným strediskom) ochorenia
 • Imunologické ochorenia
 • Hematologické ochorenia
 • Onkologické ochorenia
 • Zabezpečujeme aj diagnostiku a liečbu pri niektorých pľúcnych, kožných či infekčných ochoreniach.

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Vilam Šinaľ – vedúci lekár JIS pri vnútornom lekárstve, lekár na Funkčnej diagnostike
 • Nadežda Zápotocká – sestra na Funkčnej diagnostike

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Oddelenie vnútorného lekárstva

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho obvodného lekára a odporúčanie na hospitalizáciu.

Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca, resp. občiansky preukaz.

Každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo uterák,  ženy – dámske hygienické vložky, muži  – holiace potreby, pyžamo, prezuvky).

 

Čo si nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí,
 • v prípade, že máme pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej úschovy Vašich vecí.

Denný nemocničný režim

Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.

Lieky

V záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému, nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici  dostávať.

Stravovanie

Diéta je dôležitou súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali. V nočnom stolíku si uskladňujte iba minimálne množstvo potravín. Potraviny podliehajúce skaze uložte do chladničky. Ak máte výhrady voči teplote stravy, máte možnosť zohriať si ju v mikrovlnke. O túto službu požiadajte službukonajúcu sestru.

Telefonické informácie

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom pacienta. O zdravotnom stave informuje vždy osobne ošetrujúci lekár, službukonajúci lekár alebo primár oddelenia.

Telefonicky Vás z rôznych dôvodov môžeme informovať len veľmi stručne, po dohodnutej identifikácii volaného.

 

Ukončenie pobytu v nemocnici

O ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.

Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi najneskôr do troch dní.

Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných  a ich organizmus veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, kedykoľvek počas pobytu.