NOVAgrant pre nelekárske odbory

NOVAgrant pre nelekárske odbory  je projekt, prostredníctvom ktorého v tomto roku chceme  podporiť už  aj študentov zdravotníckych a ošetrovateľských odborov.

Je určený pre študentov pre ktorých je ich budúce povolanie  srdcovou záležitosťou a majú záujem o prácu v podmienkach našich regionálnych nemocníc.

Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia vo výške 50 EUR alebo 100 EUR, podľa odboru.

Udeľujeme ho v každom akademickom roku, určitému počtu vybraných študentov. Suma sa vypláca mesačne počas akademického roka a trvania štúdia, okrem mesiacov júl a august.

V tomto roku plánujeme týmto spôsobom podporiť 20 študentov, ktorí majú záujem po skončení školy pracovať v niektorej z polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia, a.s.

Podmienkou je absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.

Taktiež je pre nás dôležitý záujem zamestnať sa v niektorej z našich nemocníc.

„Tento projekt je pokračovaním našej spolupráce so študentami už počas štúdia. Je to ďalší zo spôsobov  prepájania teoretických vedomostí s praxou v podmienkach reálnych nemocníc a zároveň konkrétna podpora mladých talentov už počas štúdia. Našou ambíciou je motivovať šikovných ambicióznych ľudí zotrvať na Slovensku a podieľať sa na premene slovenského zdravotníctva“

Andrea Borguľová
Riaditeľka ľudských zdrojov ProCare, a.s a Svet zdravia, a.s.

Študenti sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant.

Kritériá pri výbere študentov

 • Študent/ka denného bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia – 100 EUR.
 • Študent/ka  1. – 3. ročníka odboru diplomovaná všeobecná sestra – 100 EUR.
 • Študent/ka 4. ročníka odboru praktická sestra – 50 EUR.
 • Priemer známok z predchádzajúceho ročníka do 2,5.
 • Váš profil a vami zaslaný motivačný list.
 • Výber nemocnice v sieti Svet zdravia, a.s.,  v ktorej by ste chceli po skončení štúdia pôsobiť.
 • Absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.
 • Pri výbere študentov zaváži aj váš profil a vami zaslaný motivačný list.
 • Študent/ka 2.- 3. ročníka denného bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia – 100 EUR.
 • Študent/ka 2.-3. ročníka SZŠ odboru diplomovaná všeobecná sestra – 100 EUR.
 • Študent/ka 4. ročníka SZŠ odboru zdravotnícky asistent / praktická sestra – 50 EUR.
 • Priemer známok z predchádzajúceho ročníka do 2.
 • Váš profil a vami zaslaný motivačný list.
 • Výber nemocnice v sieti Svet zdravia, a.s., v ktorej by ste chceli po skončení štúdia pôsobiť.
 • Absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického/ školského roka.
 • Pri výbere študentov, ktorí získajú finančný grant, zaváži aj váš profil a vami zaslaný motivačný list.

FAQ

Jedná sa o “jednorázový” projekt alebo sa takéto granty budú udeľovať aj v ďalších rokoch?

 • Ide o projekt, ktorý v tomto roku budeme udeľovať prvýkrát aj vybraným študentom zdravotníckych odborov a ošetrovateľstva.

Na získanie Grantu stačí absolvovanie iba 2 týždňovej stáže v mnou vybranej nemocnici Svet zdravia?

 • Áno. Ale oceňujeme prístup študentov, ktorí majú záujem učiť sa čo najviac, preto privítame aj záujem študenta o stáže mimo povinných stáží.

Aký je časový postup pri Grante? Potenciálny nástup na stáž/začiatok tohto programu?

 • Študenti sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant. V priebehu mesiaca január bude prebiehať výber študentov a individuálne stretnutia. Koncom januára budeme všetkých záujemcov o výsledku výberu informovať.
 • S vybranými študentami podpíšeme zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na štúdium a sme s nimi následne v individuálnom kontakte.
 • Začiatok prvej stáže bude vecou individuálnej dohody priamo s vedením vybranej nemocnice a zohľadnením možností v rámci štúdia.

Akým spôsobom prebieha stáž a aká je jej náplň?

 • V rámci poskytnutia grantu študentovi očakávame, že minimálne všetky stáže, ktoré má absolvovať v daných ročníkoch štúdia (a pokiaľ to bude aj fakultou odobrené),  bude realizovať v jednej z našich nemocníc. Harmonogram či náplň stáže je určená fakultou. Pri stážach zohľadňujeme, aby jeden mentor nemal v rovnakom čase viac ako 1-2 študentov, aby sa im mohol dostatočne venovať a postupne ich zasväcovať do medicíny. Po skončení štúdia očakávame, že sa u nás zamestná.

Aká je časová náročnosť stáže počas akademického roka?

 • Určite je prvoradá škola. Stáže v rámci štúdia sa realizujú v čase/období určenom fakultou. Záujem o stáž je navyše vecou individuálnej dohody s vedením nemocnice, nikdy však nie na úkor školy (prednášok a cvičení).

Mala by som záujem o viaceré mestá.

 • Ideálne je uviesť mesto, ktoré je u vás na prvom mieste, respektíve zoradiť miesta do poradia podľa priority z vašej strany.

Môžem prísť o GRANT?

 • Áno, dôvodmi zastavenia poskytovania štipendia môže byť napríklad strata štatútu študenta vysokej školy, alebo ak z dôvodu zmeneného zdravotného stavu študent stratil spôsobilosť na výkon budúceho povolania.

K čomu sa pri poberaní Grantu zaväzujem ?

 • Zaväzujete sa uzatvoriť pracovný pomer s poskytovateľom štipendia do 60 kalendárnych dní po riadnom ukončení I. alebo II. stupňa štúdia na vysokej škole.
 • Dĺžka zotrvania v pracovnom pomere závisí od dĺžky poberania Grantu.

Registrácia

 • K vyplnenému formuláru je nutné pripojiť životopis a motivačný list
 • V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať emailom grant@svetzdravia.com

Registračný formulár

 • MM slash DD slash YYYY
 • MM slash DD slash YYYY
 • MM slash DD slash YYYY
 • Vedecká činnosť, resp. stáže v zahraničí

   
 • Preferovaná špecializácia, prípadne aj viac (uveďte Váš záujem)

   
 • Ochota vykonávať prax/stáž v našich nemocniciach počas štúdia

   
 • Prílohy (životopis, motivačný list)

   
 • Max. file size: 384 MB.
 • Max. file size: 384 MB.
 •  

  Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov podujatí a súťaží ↗