NOVAgrant pre lekárske odbory

NOVAgrant pre lekárske odbory je projekt, prostredníctvom ktorého podporujeme študentov, pre ktorých je medicína srdcovou záležitosťou a majú záujem medicínu v podmienkach našich regionálnych nemocníc.

Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia vo výške 300 €.

Udeľujeme ho v každom akademickom roku, určitému počtu vybraných študentov medicíny. Suma sa vypláca mesačne počas akademického roka a trvania štúdia, okrem mesiacov júl a august.

V tomto roku plánujeme týmto spôsobom podporiť 10 študentov lekárskych fakúlt v 4.-6.ročníku, ktorí majú záujem po skončení školy pracovať v niektorej z nemocníc Svet zdravia, a.s.

Podmienkou je absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.

Jedným z najrozhodujúcejších kritérií, okrem samotnej motivácie, je výber odboru, ktorému sa chce študent v medicíne venovať. Taktiež je pre nás dôležitý záujem zamestnať sa v niektorej z našich nemocníc.

„Tento projekt je pokračovaním našej spolupráce s  medikmi už počas štúdia. Je to ďalší zo spôsobov  prepájania teoretických vedomostí s praxou v podmienkach reálnych nemocníc a zároveň konkrétna podpora mladých talentov už počas štúdia. Našou ambíciou je motivovať šikovných ambicióznych ľudí zotrvať na Slovensku a podieľať sa na premene slovenského zdravotníctva“

Andrea Borguľová
Riaditeľka ľudských zdrojov ProCare, a.s a Svet zdravia, a.s.

Študenti sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant.

Kritériá pri výbere študentov

 • Ste študent denného štúdia 4. – 6. ročníka lekárskej fakulty v odbore všeobecné lekárstvo
 • Z hľadiska odboru- špecializácie je pre nás dôležité, aby ste mali už vybraný odbor, ktorému sa chcete intenzívnejšie začať venovať už počas štúdia a neskôr v praxi v ňom pokračovať.
 • Výber nemocnice v sieti Svet zdravia, a.s.,  v ktorej by ste chceli po skončení štúdia pôsobiť
 • Absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.
 • Pri výbere študentov zaváži aj váš profil a vami zaslaný motivačný list

FAQ

Jedná sa o “jednorázový” projekt, alebo sa takéto granty budú udeľovať aj v ďalších rokoch?

 • Ide o projekt, ktorý udeľujeme v každom roku  vybraným študentov medicíny.

Na získanie Grantu stačí absolvovanie iba 2 týždňovej stáže v mnou vybranej nemocnici Svet zdravia?

 • Áno . Ale oceňujeme prístup medikov, ktorí majú záujem učiť sa čo najviac, preto privítame aj záujem študenta o stáže mimo povinných stáží.

Aký je časový postup pri Grante? Potenciálny nástup na stáž/začiatok tohto programu?

 • Študenti  sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant. V priebehu mesiaca január bude prebiehať výber študentov a individuálne stretnutia. Koncom januára  budeme všetkých záujemcov o výsledku výberu informovať
 • S vybranými  študentami podpíšeme zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na štúdium a sme s nimi následne v individuálnom kontakte.
 • Začiatok prvej stáže bude vecou individuálnej dohody priamo s vedením vybranej nemocnice a zohľadnením možností v rámci štúdia.

Akým spôsobom prebieha stáž a aká je jej náplň?

 • V rámci poskytnutia grantu študentovi očakávame, že minimálne všetky stáže, ktoré má absolvovať v daných ročníkoch štúdia na lekárskej fakulte (a pokiaľ to bude aj fakultou odobrené),  bude realizovať v jednej z našich nemocníc. Harmonogram či náplň stáže je určená fakultou. Pri stážach zohľadňujeme, aby jeden mentor nemal v rovnakom čase viac ako 1-2 študentov, aby sa im mohol dostatočne venovať a postupne ich zasväcovať do medicíny. Po skončení štúdia očakávame, že sa u nás zamestná ako lekár. Našim lekárom umožňujeme a podporujeme ich rozhodnutie ísť do špecializačného štúdia v rámci vopred dohodnutého odboru. Zároveň postupne rozširujeme portfólio vzdelávacích aktivít pre našich zamestnancov.

Aká je časová náročnosť  stáže počas akademického roka?

 • Určite je prvoradá škola.  Stáže v rámci štúdia sa realizujú v čase/období určenom fakultou. Záujem o stáž je navyše vecou individuálnej dohody s vedením nemocnice, nikdy však nie na úkor školy (prednášok a cvičení).

Má zmysel napísať si odbor a mesto, ak tam nemáte momentálne zverejnenú voľnú pracovnú pozíciu?

 • To, že momentálne ani jedna z daných nemocníc nehľadá lekára neznamená, že o pár rokov ho nebude potrebovať. Zverejňujú sa spravidla len aktuálne voľné miesta.
 • Pri výbere študenta o grant a konkrétny odbor, zohľadňujeme práve štruktúru oddelenia/odboru.
 • Posilnenie a doplnenie je dôležité plánovať, či už z dôvodu generačnej výmeny, posilnenia odboru a pod. Pri takomto plánovaní v našich zariadeniach musíme rátať s viacerými dlhšími časovými míľnikmi, s ukončením lekárskej fakulty, a taktiež s obdobím špecializačného štúdia.

Mala by som záujem o viaceré mestá.

 • Ideálne je uviesť mesto, ktoré je u vás na prvom mieste, respektíve zoradiť miesta do poradia podľa priority z vašej strany.

Tento rok mám absolvovať prax na pediatrii a gynekológii, ak nemáte zmluvu s našou fakultou je možné si prax urobiť u vás?

 • Čo sa týka študentov zapojených do grantu, je pre nás dôležité poskytnúť študentovi prax na oddelení, na ktorom má záujem sa neskôr aj uplatniť. Pokiaľ nie je možné absolvovanie povinnej praxe, počítame s praxou v trvaní 2 týždne počas akademického roka navyše.

Môžem prísť o GRANT?

 • Áno, dôvodmi zastavenia poskytovania štipendia môže byť napríklad strata štatútu študenta vysokej školy, alebo ak z dôvodu zmeneného zdravotného stavu študent stratil spôsobilosť na výkon budúceho povolania

K čomu sa pri poberaní Grantu zaväzujem ?

 • Zväzujete sa uzatvoriť pracovný pomer s poskytovateľom štipendia do 60 kalendárnych dní po riadnom ukončení I. alebo II. stupňa štúdia na vysokej škole
 • Dĺžka zotrvania v pracovnom pomere závisí od dĺžky poberania Grantu.

Registrácia

 • K vyplnenému formuláru je nutné pripojiť životopis a motivačný list
 • V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať emailom grant@svetzdravia.com

Registračný formulár

 • Prílohy (životopis, motivačný list)

   
 • Max. file size: 384 MB.
 • Max. file size: 384 MB.
 •  

  Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov podujatí a súťaží ↗