Služby

 • Liečebné možnosti/výkony

  Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku  a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky.

  Náplňou oddelenia  je sofistikovaný prístup v  diagnostike, liečbe a prevencii  cievnych  ochorení  mozgu a miechy, demencie, epilepsie, bolestí hlavy, zápalových ochorení nervovej sústavy, extrapyramídových porúch, nádorov nervovej sústavy, nervosvalových ochorení, bolestivých syndrómov pri postihnutí chrbtice, degeneratívnych a metabolických ochorení. Osobitne sa špecializuje na diagnostiku a liečbu závratových stavov.

  Na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti zabezpečuje komplexnú neurointenzívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami nervosvalového aparátu, so zlyhávaním vitálnych funkcií, najmä u pacientov s cerebrovaskulárnym ochorením, s potrebou podpory obehového a respiračného systému, v myastenickej kríze, epileptickom statuse, s ťažkými formami akútnej polyradikuloneuritídy. Okrem neurointenzívnej komplexnej starostlivosti je k dispozícii aj resuscitačná starostlivosť.

  U   pacientov s cievnou mozgovou príhodou ischemickou je  v indikovaných prípadoch podaná rekanalizačná farmakologická terapia rtPA – rekombinantným tkanivovým aktivátorom plazminogénu, alteplázou, ev. je pacient odoslaný na reperfúznu terapiu, mechanickú rekanalizáciu, alebo emergentnú karotickú endarterektomiu na vyššie klinické angiologické pracovisko. Z celkového počtu 200 cievnych mozgových príhod ischemických ročne  indikujeme  33,5 % pacientov na systémovú intravenóznu trombolytickú liečbu pri celoslovenskom priemere 19% . Vďaka novému konceptu centralizácii urgentnej zdravotnej starostlivosti a neustálemu zdokonaľovaniu logistiky a vzdelávaniu zdravotného personálu  sme v roku 2018 sme podali trombolýzu priemerne do 30  minút od vstupu pacienta do nemocnice ( Door to treatment / needle time).

 • Diagnostika a liečba závratových stavov 

  V rámci Centra pre vertigo zriadeného v roku 2010  realizujeme diagnostiku a liečbu závratových stavov  prostredníctvom videonystagmografie.

  Modulárny systém umožňuje upresniť pôvod závratových stavov, ktoré môžu byť príznakom neurologických ochorení – cievnej mozgovej príhody, tumoru mozgu, sclerosis multiplex, migrény, ale aj ochorením vnútorného ucha – benígneho paroxyzmálneho polohového vertiga, Ménierovej choroby, príznakom vnútornej choroby, ako aj psychologickej  príčiny a psychiatrického ochorenia. Princípom je snímanie pohybu oka pomocou infračervenej kamery nasadenej na svetlotesnej maske. Systém umožňuje vykonávať vizuálnu, polohovú, vibračnú, kalorickú stimuláciu vestibulárneho aparátu, pozorovať on – line reakciu pacienta a snímať dáta v grafickej a číselnej podobe.

   

 • Oddelenie registrované v SITS

  Od roku 2013 je neurologické oddelenie registrované  v SITS- registri ( Safe Implementation of Treatments in Stroke), ktorý zaznamenáva  počet pacientov liečených rekanalizačnou liečbou.

  Za kvalitu diagnostiky a liečby cievnych mozgových príhod získalo neurologické oddelenie medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards. Udelila ho Európska  organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod (the European Stroke Organisation- ESO) v máji 2018 vo švédskom Gothenburgu.

  Podľa  oficiálnej štatistiky národného registra pre cievne mozgové príhody na Slovensku, NCZI sa  vranovská neurológia v roku 2018 zaradila aj medzi najlepšie neurologické pracoviská na Slovensku.

   

 • Multidisciplinárna spolupráca

  Činnosť oddelenia je založená na multidisciplinárnej spolupráci:

  • Odboru rádiológie, kde realizujeme – CT, CT AG vyšetrenia, MRI a MRAG vyšetrenia, ultrasonografické vyšetrenia
  • Odboru rehabilitácie, logopédie – najmä u pacientov s cievnymi mozgovými  príhodami, pri liečbe vertebrogénnych ochorení
  • Ostatných odborov: hematologické a biochemické laboratórium, interné, oftalmologické, otorinolaryngologické, ortopedické, psychiatrické, psychologické  odbory
  • Cievna chirurgia, angiológia, neurochirurgia
 • Pobyt na oddelení

  Neurologické pracovisko je členené na ambulantnú diagnostickú a liečebnú sekciu (neurologickú prijímovú ambulanciu), neurologický stacionár a lôžkovú časť.

  Neurologické oddelenie disponuje 32 lôžkami na neurologickom oddelení a  akútnymi lôžkami na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti. K dispozícii sú 2 nadštandardné izby.

  Oddelenie má k dispozícii 12 lôžok, kde sa o akútnych pacientov nepretržite stará spoločný  tím erudovaných  lekárov  a sestier podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie pacienta. K dispozícii je moderné prístrojové vybavenie, všetky lôžka sú plne monitorované.

  V rámci neurologického oddelenia a ambulancie realizujeme neurofyziologické metódy v zastúpení 2 lekárov: EMG, EEG, evokované potenciály, ďalej   VNG, USG ECC, detekciu pravo-ľavého skratu.

  V  jeseni  2019 budeme súčasťou pilotného projektu extrapyramídovej sekcie SNeS s cieľom vytvoriť regionálneho špecialistu pre extrapyramídové ochorenia.