Spolupráca s pracoviskami

Pri afekciách neuromuskulárneho aparátu spolupracujeme s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia UN, Bratislava. Pri indikácii chirurgickej intervencie spolupracujeme s Neurochirurgickou klinikou UN v Košiciach a pracoviskom intervenčnej rádiológie v Košiciach. Korektná a intenzívna spolupráca je s CT pracoviskom a OAMIS nemocnice Svidník.

Pri DMT terapii s Centrom pre liečbu SM v Prešove a Košiciach.

MRI vyšetrenia realizujeme na pracovisku ProCare Prešov a Pro magnet Prešov, pri manažmente CMP spolupracujeme s interným oddelením, OAMIS, oddelením klinickej biochémie, hematológie a FRO, kardiologickou ambulanciou, diabetologickou ambulanciou, prípadne iné odbornosti podľa stavu pacienta.

Dôležitou súčasťou práce je včasná a presná diagnostika ochorení – v spolupráci s RTG oddelením na CT pracovisku Svidník a MR mimo spádovo a adekvátna terapia pri zložitých neurologických stavoch (TU mozgu, AV malf., aneuryzma, hernia IVD) odosielame pacienta na vyššie pracovisko – Neurochirurgická klinika UN KE. Pri potrebe USG vyšetrenia extrakraniálnych ciev a PRT pod CT navigáciou úspešne spolupracujeme s RTG pracoviskom v Bardejove.

Služby

Našim klientom ponúkame v rámci diagnostiky a liečby neurologických ochorení tieto služby.
V rámci diagnostických a terapeutických postupov v neurológii realizujeme:

  • Zvodové anestézy
  • Lokálne perineurálne blokády
  • Paravertebrálne blokády hlboké
  • Epidurálne blokády kortikoidmi
  • Lumbálne punkcie, ktoré sú potrebné k diagnostike niektorých závažných ochorení (napr. Sclerosis Multiplex, neuroinfekcie, Parkinsonova choroba, epilepsia, neurodegeneratívne ochorenia, neuroinfekcie, neurotraumy, AD a iné demencie…),
  • systémovú i.v. trombolýzu na neurologickej JIS – OAMIS u pacientov s ischemickou cerebrovaskulárnou príhodou s dodržiavaním terapeutického okna 4,5 hod. od vzniku a zahrňujúcich a vylučujúcich kritérií systémovej trombolýzy, so škálovaním HIHSS a mRS. V roku 2018 sme dosiahli najvyššiu trombolyzovanosť v SR – 40% za aktívnej participácie CT pracoviska nemocnice a adekvátneho manažmentu oddelenia. Spolupracujeme s invazívnym rádiológom pri indikácii trombektómie MUDr. Piotrom Pedowským.
  • EEG – elektroencefalografia – snímanie elektrických potenciálov mozgu, natívne a po stimulácii HD, spánkovej deprivácii. EEG patrí k najdôležitejším diagnostickým metódam v neurológii, je neinvazívne, bezbolestné vyšetrenie registrujúce aktuálnu elektrickú aktivitu mozgu pacienta. Elektroencefalografia slúži na odhalenie zmien v elektrickej aktivite mozgu pri podozrení na jeho poškodenie. Indikuje sa obvykle pri záchvatových ochoreniach, pri stratách vedomia, po náhlej mozgovej príhode – mŕtvici, pri zápaloch, pri úrazoch alebo otrasoch mozgu. Používa sa aj na sledovanie procesov a aktivít mozgu počas spánku.
  • EMG – elektromyografia – vyšetrenie nervosvalového aparátu kondukčne a natívnou elektromyografiou, testovanie funkčných spinálnych porúch – H reflex. Je taktiež neinvazívne bezbolestné vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a správne nervové zásobovanie. Vyšetrenie elektrickej aktivity svalov sa používa v diagnostike ochorení svalstva (muskulárnej dystrofii), pri postihnutí nervov a pri poruchách nervovo-svalového prenosu. Pomáha aj pri lokalizácii postihnutia nervového systému.
  • Evokované potenciály: BAEP – kmeňové sluchové EP, VEP – zrakové evekované potenciály