Nemocnica novej generácie Bratislava

Svet zdravia postaví do roka 2021 prvú koncovú nemocnicu novej generácie v Bratislave

Svet zdravia predstavuje projekt svojej prvej koncovej nemocnice na Slovensku. Najväčšia sieť doteraz aktuálne 14 regionálnych nemocníc je pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov. Nemocnica novej generácie v Bratislave sa má nachádzať v novej, dynamicky sa rozvíjajúcej lokalite Bory. Cieľom bude poskytovať pacientom z celého Slovenska akútnu a intervenčnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni. Nemocnica má slúžiť pacientom všetkých zdravotných poisťovní.

Ambíciou projektu je prilákať najlepších lekárov a zdravotné sestry zo Slovenska aj zo zahraničia. V kombinácii so špičkovým materiálno-technickým vybavením, s hotelovými službami a s procesmi zameranými na potreby pacienta má nová nemocnica dokázať, že aj v súčasných lokálnych podmienkach možno vytvoriť funkčný model modernej, pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti. Ak všetko pôjde podľa plánu, začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2018. Nová nemocnica by mohla prvých pacientov privítať už v prvej polovici roka 2021. Doteraz najvyššia súkromná investícia do slovenského zdravotníctva má dosiahnuť sumu viac ako 100 miliónov eur.

Nemocnica v číslach

 • 400 lôžok

 • 14 moderných operačných sál

 • 100 mil. celková investícia

 • jednolôžkový štandard

 • urgentný príjem novej generácie

 • pôrodnica novej generácie

Sedem princípov nemocnice novej generácie

 • Orientácia na pacienta

  Prístup k pacientovi bude v nemocnici novej generácie iný, ako je bežné v slovenských nemocniciach. Všetko od dizajnu budovy cez prevádzkové procesy až po výber a tréning personálu slúži jedinej veci – tomu, aby pacient odišiel z nemocnice s dobrým výsledkom, t. j. zdravý alebo zdravší, aby nedošlo k ohrozeniu nemocničným prostredím či možnými pochybeniami. Na to bude potrebné zmeniť klinické postupy a riadiť ich.

  Chceme zabrániť zbytočným vyšetreniam, čakaniam a stresu. Jednou z predností bude tzv. funkcia rooming in, ktorá umožní rodinnému príslušníkovi prenocovať s pacientom v izbe.

 • Neustále zlepšovanie medicínskych procesov

  Nová úroveň kvality zdravotnej starostlivosti bude definovaná na základe inovatívnych a na Slovensku unikátnych procesov. Ich prípravu má na starosti projektový tím, ktorý spolupracuje s desiatkami zahraničných expertov z celej Európy.
  Ku kľúčovým procesom zaisťujúcim kvalitu a bezpečnosť pre pacientov budú patriť:

  • presne definované klinické štandardy s ich vyhodnocovaním, ktorých cieľom bude zaistiť čo najvyššiu bezpečnosť a najlepší výsledok pri liečbe pacienta;
  • presne definované nemedicínske štandardy: optimalizácia logistiky, zjednodušenie administratívy vďaka nemocničnému informačnému systému novej generácie. Tento systém umožní realizáciu konceptu bezpapierovej nemocnice;
  • proces bezpečnej medikácie s princípom 5 S: správny pacient, správny liek, správna dávka, v správny čas a správnym spôsobom.

 • Liečivé prostredie (Healing Environment)

  Jedným z dominantných znakov modernej nemocnice je liečivé prostredie. Nemocnica nielenže musí plniť všetky svoje medicínske úlohy, ale zároveň musí vytvárať také prostredie, aby sa tam pacient cítil dobre a aby prostredie pomáhalo v liečebnom procese. Takéto poznatky máme a snažíme sa zahrnúť ich do architektúry.

  Príjemné prostredie bude navodzovať vhodná kombinácia interiérových prvkov, tvarov, farieb a prírodných materiálov. Zámerom architekta je vyvolať v pacientovi pocit bezpečia a dôvery, na tomto mieste dostane profesionálnu zdravotnú starostlivosť. V tejto súvislosti je veľmi dôležitým aspektom aj celkové prepojenie interiéru a exteriéru. To, čo nevidno navonok, ale čo je veľmi dôležité v kontexte liečivého prostredia, je správna akustika.

  Všetky pacientske izby budú mať jednolôžkový štandard s doplnkovým lôžkom pre sprevádzajúcu osobu. Samozrejmosťou bude samostatné sociálne zariadenie upravené aj pre imobilných pacientov. Štandardným vybavením bude tiež komunikačno-infotainmentový systém (TV, internet, videokomunikácia s personálom a s rodinou, prístup do zdravotnej dokumentácie a k doplnkovým službám nemocnice), medicinálne plyny a možnosť centrálneho monitoringu životných funkcií.

  Izby budú mať dostatok denného svetla, výhľad do zelených átrií a príjemnú akustiku. Jednolôžkový štandard pomáha v prevencii nozokomiálnych nákaz, zvyšuje intimitu vyšetrení, navyše prítomnosť blízkej osoby urýchľuje liečebný proces.

 • Pripravenosť na budúci rozvoj a na neočakávané situácie

  Dôležitým prvkom v koncepcii nemocnice novej generácie je flexibilita. Nová budova je navrhnutá tak, aby ju bolo možné v budúcnosti využívať aj na iné medicínske účely.

  Je veľmi pravdepodobné, že o dvadsať rokov budú štandardy zdravotnej starostlivosti úplne iné ako dnes. Preto chceme postaviť takú budovu, ktorú budeme v budúcnosti schopní prispôsobiť novým potrebám či už z hľadiska počtu lôžok alebo ambulantných zložiek.

 • Optimalizácia logistických tokov

  Nemocnica využíva v dizajne pavilónový princíp s prepojenou centrálnou osou a s oddelenými logistickými tokmi pre pacientov, personál, dodávateľov, respektíve pre akútnych pacientov prichádzajúcich na urgentný príjem. Budova bude mať celkovo 5 poschodí (jedno podzemné a 4 nadzemné podlažia). Jednotlivé pavilóny bude možné v prípade napríklad veľkých epidémií bezpečne prevádzkovo oddeliť.

  Nemocnica bude odzrkadľovať trendy v súčasnosti uplatňované pri výstavbe moderných zdravotníckych zariadení v západnej Európe. Pôjde o kompaktnú budovu s veľmi čistými logistickými tokmi, ktorej súčasťou bude aj poliklinická časť. Cieľom bolo navzájom oddeliť tri základné trasy – pohyb urgentných pacientov, pohyb plánovaných pacientov, pohyb zamestnancov, tovarov a služieb, a to v rámci celého areálu, budovy a jednotlivých podlaží, aby nedochádzalo k ich kríženiu.

  Redizajnom logistických procesov chceme tiež uľahčiť prácu zdravotníckemu personálu a znížiť záťaž spojenú s administratívou, objednávaním, s inventúrami a tak dosiahnuť, aby mali dostatok času na to podstatné – na liečbu a ošetrovanie pacienta.

 • Efektívna prevádzka a finančná udržateľnosť

  Nemocnica je navrhnutá tak, aby bola z hľadiska prevádzky aj údržby efektívna. Jej udržateľnosť však nespočíva iba v energetických úsporách a v použitých technológiách.

  Plávajúce lôžka:
  Flexibilita sa uplatňuje nielen pri samotnej budove, ale aj na jednotlivých podlažiach a v pacientskych izbách. V nemocnici bude integrovaný princíp plávajúcich lôžok. To znamená, že žiadna medicínska špecializácia nebude mať svoje pridelené lôžka. Tie sa budú obsadzovať na základe aktuálnych potrieb. Nemocnica tak bude môcť dosiahnuť optimálne využitie lôžkového fondu a zároveň vyjsť v ústrety pacientovi.

 • Elektronizácia a digitalizácia (nemocnica bez papierov)

  Nemocnica novej generácie vychádza z nových trendov a princípov nielen v stavebnej časti budovy, ale aj v implementácii nových procesov, či už sú to medicínske alebo podporné procesy. Nemocničné informačné systémy budú reflektovať a podporovať nové princípy a trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ich cieľom je prevádzkovať plne digitálnu nemocnicu a minimalizovať používanie papiera. Samozrejme, v súlade s platnou legislatívou.

  Automatizácia a digitalizácia procesov by mala v zmysle nových princípov priniesť menšiu interakciu medicínskeho personálu s výpočtovou technikou a zvýšiť priestor pre pracovníkov tak, aby sa mohli viac venovať pacientom. Samotná digitalizácia okrem iného prináša aj rýchlejší prístup k informáciám a zlepšuje možnosti sledovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prípadne možnosti rýchleho spracovania a analýzy údajov na účely výskumu. Samozrejmosťou bude plné pokrytie novej budovy internetovým Wi-Fi signálom.

 • „Nemocnica novej generácie v Bratislave je najväčšou súkromnou investíciou v slovenskom zdravotníctve. Je prejavom našej ambície priniesť pacientom a zdravotníckemu personálu služby na úrovni 21. storočia. Chceme aj na tomto príklade demonštrovať, že súkromné investície vedú k vyššej kvalite a aj k dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku.“
  Eduard Maták, partner v investičnej skupine Penta 

 • „Sieť nemocníc Svet Zdravia je pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov. Prvá koncová nemocnica novej generácie v Bratislave bude určená pre akútnych aj plánovaných pacientov, ktorým na svojich pracoviskách poskytne komplexnú zdravotnú starostlivosť v takmer všetkých chirurgických aj nechirurgických medicínskych odboroch. Týmto projektom chceme dokázať, že sme schopní poskytovať zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni v súčasných podmienkach verejného zdravotného poistenia. Myslím si, že tento projekt sa stane referenčným pre celý región strednej a východnej Európy.“
  Ľuboš Lopatka, bývalý generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s. 

 • „Koncept nemocnice pripravujeme tak, aby sme našim pacientom poskytovali liečbu s dôrazom na optimálny výsledok a na čo najskorší návrat do aktívneho života. Reflektujeme svetové trendy zdravotnej starostlivosti, a preto sa budeme snažiť pobyt pacienta v relatívne nebezpečnom prostredí nemocnice skrátiť na minimum prostredníctvom zvyšovania podielu ambulantnej a jednodňovej starostlivosti, včasnej rehabilitácie a princípov na urýchlenie zotavenia.“
  MUDr. Anton Hanušín, riaditeľ projektu nemocnice novej generácie Svet zdravia Bratislava 

 • „Práca v zahraničí mi poskytla množstvo odborných skúseností. Po odchode zo Slovenska som našiel pracovné podmienky, ktoré boli zamerané na výkon, profesionalitu a na neustále napredovanie. Samozrejme, poskytla mi aj veľmi dobré životné zázemie. Domov je však iba jeden, a preto sme s rodinou začali uvažovať o návrate. Zlomový moment nastal, keď som dostal ponuku stať sa súčasťou novej bratislavskej nemocnice Svet zdravia. Verím, že tento projekt prinesie na Slovensko minimálne takú kvalitu, akú poskytujeme pacientom v Holandsku. Teším sa, že budem môcť byť aktívne pri tom.“
  MUDr. Vladimír Černák, PhD., anestéziológ, Groningen 

Základné fakty nemocnice novej generácie Bratislava

Nemocnica novej generácie v Bratislave bude pri počte 400 lôžok poskytovať kombináciu zdravotnej starostlivosti koncovej a všeobecnej nemocnice. V rámci koncovej zdravotnej starostlivosti bude nemocnica zahŕňať aj:

 • 14 moderných operačných sál;
 • urgentný príjem novej generácie;
 • 36 jednolôžkových izieb intenzívnej starostlivosti;
 • pôrodnicu novej generácie s modernými pôrodnými izbami, perinatologické centrum a modernú  rodinne orientovanú jednotku intenzívnej starostlivosti pre novorodencov;
 • prvé komplexné centrum zamerané na liečbu mozgových príhod;
 • traumacentrum schopné zvládnuť aj náročné operácie poranení chrbtice, panvy a mozgu;
 • transplantačné centrum zamerané na príbuzenské transplantácie.

Všetky pacientske izby budú v jednolôžkovom štandarde. Nová, dynamicky sa rozvíjajúca mestská lokalita Bory v Bratislave poskytne nemocnici a jej pacientom vynikajúcu dopravnú dostupnosť (bezprostredné napojenie na diaľnicu, mestskú a prímestskú hromadnú dopravu, na medzinárodné letiská a blízkosť veľkých rezidenčných častí.)

V novej nemocnici nájde prácu približne 1 200 zamestnancov. Z toho bude približne 230 lekárskych a 700 ošetrovateľských miest. Prví kľúčoví ľudia sa môžu zamestnať už v prípravnej fáze projektu. Väčšina pracovných miest sa začne aktívne obsadzovať približne rok pred plánovaným spustením.

Plánovaný harmonogram

Projektový tím momentálne pripravuje potrebnú dokumentáciu na získanie právoplatného územného rozhodnutia a následného stavebného povolenia. Cieľom je splniť obidve nevyhnutné podmienky na začatie výstavby v priebehu budúceho roka. Spustenie výstavby je naplánované na rok 2018 a uvedenie nemocnice novej generácie do prevádzky už v prvej polovici roka 2021.

Nový štandard nemocničnej izby

 • jedno moderné lôžko,
 • doplnkové lôžko pre sprevádzajúcu osobu,
 • samostatné sociálne zariadenie,
 • komunikačno-infotainmentový systém (TV, internet, video komunikácia s personálom a rodinou, prístup do zdravotnej dokumentácie a k doplnkovým službám nemocnice)

Autor projektu

Generálny projektant

Napíšte nám