NEINVESTIČNÝ FOND

Identifikačné údaje fondu

Názov : Neinvestičný fond Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava
Sídlo : Špitálska 1, 048 01 Rožňava
Právna forma : neinvestičný fond
IČO : 31 256 376
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Rožňava,

IBAN: SK57 0900 0000 0005 1135 4265
Správna rada:
MUDr. Igor Seres – predseda
Mgr. Alena Kačalová – člen
Eva Pállová – člen
Členovia dozornej rady N.f.:
Mgr. Gabriela Košuthová
Bc. Eva Barcziová
MUDr. Daniela Rihošeková
KONTAKT :
Správca: Erika Hroncová, tel.: 058/734 2981, mob.: +421 915 855 780

POĎAKOVANIE PRISPIEVATEĽOM V ROKU 2019

Vedenie NsP sv. Barbory Rožňava, a. s., sa touto cestou chce poďakovať zamestnancom nemocnice, súkromným osobám a právnickým osobám, ktorí v roku 2019 využili možnosť poukázať 2% z dane v prospech Neinvestičného fondu NsP sv. Barbory Rožňava, a tak podporili veľké úsilie pri skvalitňovaní zdravotníckych služieb v našom regióne.
Vďaka Vašej štedrosti sa podarilo v roku 2019 vyzbierať 10.621,33 EUR, z ktorých časť sa v zmysle štatútu fondu už aj použila na nákup zdravotníckej techniky pre pracoviská nemocnice.
Za predchádzajúce 3 roky bolo na účet Neinvestičného fondu poukázaných 27.801,18 EUR, z toho v roku:

 • 2019: 10.621,33 EUR
 • 2018: 8.852,73 EUR
 • 2017: 8.327,12 EUR

Zdravotnícka technika zakúpená pre NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. z prostriedkov neinvestičného fondu v roku 2019:

 • Konvexná sonda pre ultrasonografické zariadenie ALOKA ALPHA 6 pre rádiologické oddelenie (3.396 EUR)
 • Kombinovaný prístroj elektroliečba / ultrazvuk BTL-4825 PREMIUM s príslušenstvom pre FBLR oddelenie (5.124 EUR)
 • Aplikátor BTL-6000 Lymphastim pre lymfodrenážnu procedúru – 24-komorové nohavice (návleky) pre ambulanciu FBLR (1.042 EUR)
 • Optika k videokolonoskopu pre GFS ambulanciu (4.940 EUR)

Všetky tieto položky rozšírili zoznam prístrojov, ktoré sme dokázali aj vďaka Vám v minulom roku obstarať pre našu nemocnicu. Toto vybavenie nám dennodenne pomáha lepšie, kvalitnejšie a komplexnejšie sa starať o pacientov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Preto Vás chceme, tradične ako v minulosti, poprosiť, aby ste aj tento rok v čo najväčšej miere podporili náš Neinvestičný fond. Vaše dve percentá sa v konečnom dôsledku vrátia späť k Vám, my sami z nich budeme mať veľký osoh, nehovoriac o našich pacientoch. Aj toto je cesta, ako vieme spolu spraviť našu nemocnicu lepšou, každý takto dokáže svojím dielom prispieť k jej rozvoju a zlepšovaniu.
Názov: Neinvestičný fond Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava
Sídlo : Špitálska 1, 048 01 Rožňava
Právna forma : neinvestičný fond
IČO : 31 256 376
IBAN: SK57 0900 0000 0005 1135 4265
Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme!

POĎAKOVANIE SPONZOROM

Vedenie NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., sa  touto cestou chce poďakovať v mene svojom,  ale aj v mene svojich pacientov, zamestnancom NsP, súkromným osobám, právnickým osobám, firmám a organizáciám, ktorí svoju 2% daň darovali v predchádzajúcom období Neinvestičnému fondu NsP sv. Barbory Rožňava, a tak podporili naše úsilie pri skvalitňovaní zdravotníckych služieb nemocnice.
Vašou štedrosťou sa nám podarilo v období posledných dvoch rokov vyzbierať 14.022,79 EUR.
Zdravotnícka technika zakúpená pre NsP sv. Barbory Rožňava a,s. z prostriedkov N.f. za posledných 5 rokov fungovania fondu celkovo v hodnote 32.136,47 EUR:

 • Vyšetrovacia LED lampa pre príjmovú chirurgickú ambulanciu
 • EKG prístroj ELI pre oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti
 • 2 ks prenosné 12-zvodové EKG prístroje Mortara ELI 230 pre psychiatrickú liečebňu a interné oddelenie
 • 3 ks prenosné germicídne žiariče pre oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti
 • zákroková lampa Medilux BHS-175 na traumatologickú ambulanciu,
 • Lymfodrenážny prístroj pre fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
 • Infúzne dávkovače
 • Defibrilátor
 • Tlačiareň etikiet pre hematologicko-transfuziologické odd.
 • Endoskopický aplikátor
 • COOPER systém KOH RUMI
 • Masážna stolička

Finančné prostriedky z 2% dane z príjmu získané v roku 2016 vo výške 5.747,41 EUR budú použité v roku 2017.
Pevne veríme, že Vašu priazeň si i naďalej zachováme a  poteší nás, ak sa  rozhodnete Vaše sponzorské dary v akejkoľvek  forme darovať nášmu neinvestičnému fondu v priebehu celého roka, a týmto spôsobom aj Vy prispejete k modernizácii ďalších pracovísk nemocnice.
Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme!