MUDr. Vladimír Balik, PhD.

Neurochirurgická ambulancia, Nemocnica Michalovce neurochirurg

Kontakt

vladimir.balik@svetzdravia.com

Profil

Od roku 2020 pracuje ako neurochirurg v nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce.

Vzdelanie

1998 – 2004 Všeobecné lekárstvo (MUDr.), Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
2004 – 2008 Postgraduálne štúdium (PhD.), Analýza fenotypu glioblastómov CNS vo vzťahu k terapeutickej odpovedi a prognóze, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
2013 Atestačná skúška z neurochirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika


Prax

2004 – 2008 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice, Slovenská republika
2009 – 2020 Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultná nemocnica Olomouc, Česká republika
2020 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Slovenská republika


Študijné pobyty a odborné vzdelávanie

07/2003 Traumatologická a ortopedická klinika, Hospital de la Virgen Macarena, Sevilla, Španielsko – študijný pobyt
04/2006 Postgraduálny kurz v neuroonkológii a neuroinfektológii, Hradec Králové, Česká republika
09 – 11/2006 Neurochirurgická klinika, Helsinki University Hospital, Helsinki, Fínsko (prof. Juha Hernesniemi) – študijný pobyt so zameraním na neurovaskulárnu chirurgiu (aneuryzmy, AVM) a chirurgiu nádorov mozgu (gliómy, meningeómy)
09 – 11/2007 Neurochirurgická klinika, University Clinical Centre, Ljubljana, Slovinsko (prof. Vinko Dolenc) – študijný pobyt so zameraním na neurovaskulárnu chirurgiu, spinálnu chirurgiu a chirurgiu nádorov mozgu s dôrazom na extradurálny prístup k lebkovej spodine
01 – 03/2008 International Neuroscience Institute, Hannover, Nemecko (prof. Madjid Samii) – študijný pobyt so zameraním na chirurgiu nádorov mozgu s dôrazom na nádory pontocerebelárneho uhla (vestibulárny schwanóm)
05/2008 Scientific Summer School 2008, Pezinok, Slovenská republika
06/2010 Medzinárodný neurovaskulárny workshop a workshop chirurgie lebkovej spodiny, Praha, Česká republika
03/2011 XVIII. postgraduálny kurz v neuroonkológii a neuroinfektológii, Hradec Králové, Česká republika
09/2011 Workshop so zameraním na transtemporálny prístup a EC – IC Bypass, Praha, Česká republika
03/2012 XIX. postgraduálny kurz v neurochirurgii (funkčná neurochirurgia, detská neurochirurgia, hydrocefalus, periférne nervy), Hradec Králové, Česká republika
06/2012 Zimmer Institute BioSkills, Universal Clamp, Katholieke Universiteit Leuven, IORT – Vesalius Institute, Lueven, Belgicko – zadná fúzia v bedrovej oblasti chrbtice, transpedikulárna fixácia, PLIF a TLIF technika
11/2012 Zimmer Institute BioSkills, The Royal College of Surgeons of England, Londýn, Veľká Británia – MIS (minimally-invasive surgical) fúzia v bedrovej oblasti chrbtice
09/2014 Neurochirurgická klinika, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (prof. Volker Seifert) – študijný pobyt so zameraním na neuroonkológiu a neurovaskulárnu chirurgiu
10 – 12/2015 Neurochirurgická klinika, Fujita Health University, Banbuntane Hotokukai Hospital, Nagoya, Japonsko (prof. Yoko Kato) – študijný pobyt so zameraním na neurovaskulárnu chirurgiu (aneuryzmy, AVM, vysokoprietokový a nízkoprietokový bypass), mikrochirurgickú techniku a chirurgiu nádorov mozgu vrátane transnazálnych prístupov
09 – 12/2017 Neurochirurgická klinika, Japanese Red Cross Asahikawa Hospital, Asahikawa, Japonsko (Dr. Katsumi Takizawa) – študijný pobyt so zameraním na neurovaskulárnu chirurgiu (aneuryzmy, AVM, vysokoprietokový a nízkoprietokový bypass), mikrochirurgickú techniku, karotidendarterektómiu a chirurgiu nádorov lebkovej spodiny vrátane transnazálnych prístupov

Iné odborné spôsobilosti

03/2018 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti k navrhovaniu pokusov a projektov pokusov podľa § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Zb., na ochranu zvierat proti týra-niu, v znení neskorších predpisov. Evidenčné číslo osvedčenia CZ 03543.

Členstvo v odborných spoločnostiach a redakčných radách

Slovenská spoločnosť pre neurovedy
Slovenská neurochirurgická spoločnosť
Česká neurochirurgická spoločnosť
Slovenská lekárska komora
Česká lekárska komora
Congress of Neurological Surgeons (USA)
Fujita Bantane Alumni Association (Japonsko)
General Medical Council (Veľká Británia)
International Advisory Board of the Asian Journal of Neurosurgery

Výskumné projekty

APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Slovenská republika)
APVT–20–032504, Identifikácia chemoterapie potenciálne účinnej u meningeómov pomocou testovania chemosenzitivity in vitro a imunofenotypovej analýzy prietokovou cytometriou. (2005 – 2007) (spoluriešiteľ)
APVV–20–052005, Animálny model humánnych gliómov založený na nitrózoureou indukovanej malígnej transformácii neurálnych kmeňových buniek. (2006 – 2009) (spoluriešiteľ)
VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
VEGA 1/3361/06, Vývoj nového animálneho modelu gliomagenézy založeného na nitrózoureou indukovanom poškodení neurálnych kmeňových buniek. (2006 – 2008) (spoluriešiteľ)
AZVČR (Agentúra pre zdravotnícky výskum Českej republiky)
AZVČR 15–29021A, Identifikácia nových diagnostických, prognostických a prediktívnych biomarkerov u pacientov s meningeómami za využitia komplexných geonomických analýz (2015 – 2019) (spoluriešiteľ)

Ocenenia

05/2019 „Invited paper“ (príspevok na vyžiadanie) v časopise World Neurosurgery (News and Opinion Section)


Recenzent

Asian Journal of Neurosurgery
Journal of NeuroInterventional Surgery
Operative Neurosurgery

Zoznam vybraných publikácií: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balik+V


Učebnice

1. Šulla JI, Pilátová M, Balik V, Kollová A, Szilasiová J, Šulla I, Foltánová T. Selected Topics from Neurosurgery – Textbook for Physicians and Students of General Medicine. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2011. ISBN 9788070978832
2. Gajdoš M, Šulla JI, Szilasiová J, Foltánová T, Kollová A, Lukáč I, Balik V, Gajdoš J, Šulla I. Základy neurochirurgie. Učebnica pre lekárov a študentov všeobecného lekárstva. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. ISBN 9788081520037