MUDr. Junas Radovan, MHA, MPH

Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Kontakt

radovan.junas@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončil v roku 1996 na JLF UK v Martine. Následne začal pracovať na neurologickom oddelení v Kremnici. Po jeho presunutí od 1998 až doposiaľ pracuje na neurologickom oddelení v Žiari nad Hronom – aktuálne ako zástupca primára a vedúci lekár elektrofyziologického laboratória.

Špecializačné skúšky  v odbore neurológia podľa predchádzajúcej aj novej legislatívy absolvoval  na SZU v Bratislave, kde tiež absolvoval školenia v celom spektre neurologickej elektrofyziologickej diagnostiky – elektromyografia, elektroencefalografia, evokované potenciály. V roku 2017 ukončil magisterské štúdium verejného zdravotníctva v programe MHA na VŠZaSP  sv. Alžbety v Bratislave.

Špeciálne sa venuje problematike neuromuskulárnych ochorení, práci v elektrofyziologickom laboratóriu – EMG, vyhodnocovanie EEG záznamov, VEP, BAEP.