Ambulantná a lôžková časť

Oddelenie vnútorného lekárstva má časť ambulantnú (situovaná v budove na prízemí) a lôžkovú. Na oddelení funguje  pracovisko kardiologickej neinvazívnej diagnostiky a liečby.
Lôžková časť má nedeliteľný fond postelí, čo je podmienkou integrity odboru. Zaisťuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť. Fond oddelenia tvorí 57 postelí. K dispozícií je šesť nadštandardných izieb, z toho jedna izba je pre poistencov poisťovne Dôvera, dve nadštandardné izby sú dvojlôžkové.

Liečebné možnosti/výkony

V rámci diagnostiky vykonávame na Oddelení vnútorného lekárstva tieto výkony:

 • rozpoznávanie podkladu chorobných stavov, vrátane významných regulačných a metabolických zmien pri vnútorných chorobách,
 • rozpoznanie funkčných a organických porúch dôležitých pre posúdenie dynamiky vývoja choroby,
 • indikácie na srdcovú katetrizáciu a na elektrofyziologické vyšetrenie srdca,
 • riešenie akútnych stavov a stavov ohrozujúcich život,
 • indikácie na dočasnú a trvalú kardiostimuláciu,
 • diagnostika a liečba nádorových chorôb,
 • posúdenie poly-pragmázie u polymorbídneho pacienta z hľadiska jej bezpečnosti,
 • posúdenie choroby vo vzťahu k prevencii,
 • posúdenie choroby so zreteľom na osobitný stav organizmu v gravidite, vo vyššom veku, v perioperačnom období, pri závažnej komorbidite,
 • zhodnotenie prognózy chorôb, indikovanie zdravotnej starostlivosti na špecializovaných úsekoch vnútorného lekárstva ako je Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti, endoskopické pracovisko, hemodialyzačné pracovisko a iné.
 • vykonáva konziliárne služby pre ostatných odborníkov a oddelenia nemocnice, aj pre ďalšie zariadenia spádového územia, zhodnotenie rizika vo vzťahu k zamýšľanému operačnému výkonu s vyjadrením sa k predoperačnej príprave a pooperačnej starostlivosti, realizuje celospoločenské programy týkajúce sa vnútorného lekárstva.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

 • Dostaviť sa v deň prijatia o 9 hod. na internú ambulanciu.
 • Priniesť si so sebou doklad totožnosti, preukaz poistenca, zdravotnú dokumentáciu, zriedkavé, alebo špeciálne lieky, osobné hygienické potreby.

Všeobecné pokyny k hospitalizácii