Služby

 • Liečebné možnosti/výkony

  Na oddelení liečime všetky ochorenia vnútorných orgánov, prevahu však majú ochorenia kardiovaskulárneho aparátu, včítane akútneho koronárneho syndrómu (infarkt myokardu), vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, pľúcne embólie a podobne.

  Ďalšie ochorenia, ktoré liečime sú ochorenia tráviaceho traktu, cukrovka, ochorenia priedušiek a pľúc, ochorenia obličiek a močových ciest, ochorenia krvného systému, ochorenia endokrinologického a reumatického charakteru a v neposlednom rade onkologické ochorenia.

  Menej často všetky ostatné ochorenia prislúchajúce pod odbor vnútorného lekárstva. Na oddelení aj JIS sa podávajú pacientom všetky potrebné lieky, vrátane pulznej vysoko dávkovanej kortikoterapie  a imunoterapie.

 • Zdravotná technika

  Oddelenie je vybavené príslušnou zdravotnou technikou, ako kompletný monitorovací systém vitálnych funkcií na JIS, bifázický defibrilátor k vykonávaniu EKV,  transtorakálny a transvenózny kardiostimulačný aparát, možnosť zavádzať centrálny venózny katéter, monitorvanie EKG podľa Holtera, infúzne pumpy, injektomaty, EKG prístroje, odsávačky, možnosť oxygenoterapie na JIS aj celom štandardnom oddelení.

 • Medziodborová spolupráca

  Máme výbornú spoluprácu so všetkými nadstavbovými a ostatnými medicínskymi odbormi. Najviac je využívaná spolupráca s VÚSCH – Košice, Psychiatrickým oddelením v Levoči, NÚTRCHaHCH vo Vyšných Hágoch, Klinikou hematológie a onkohematológie v Košiciach, Pľúcnou klinikou v Košiciach, Kožnou klinikou v Košiciach, Infekčnou klinikou v Košiciach a s mnoho ďalšími zdravotníckymi zariadeniami.

 • Pokyny pre hospitalizovaných pacientov
  • Vyšetrenie pacienta na príjmovej  ambulancií,
  • preverenie výsledkov lekárom,
  • zapísanie pacienta do príjmovej a diétnej knihy,
  • vypísanie ošetrovateľského záznamu (úvodná časť, do dekurzu zaznamená  TK,PF, výšku, hmotnosť  a TT),
  • potvrdenie  o úschove cenných  vecí, stručné informácie …,
  • podpísanie  tlačiva – Informovaný súhlas pacienta,
  • teplotná tabuľka,
  • uloženie pacienta na lôžko,
  • poučenie o dennom režime,
  • oddelenie má vypracovaný plán cirkulácie lekárov na jednotlivých skupinách izieb, preto sestra na oddelení po prijatí pacienta na izbu informuje lekára na oddelení o prijatí pacienta na oddelenie.