Hygiena práce a pracovného prostredia

Dohľad nad prácou a pracovným prostredím na území celej SR vykonávajú tímy odborníkov z oblasti preventívneho pracovného lekárstva v Bratislave, Nitre, Žiari nad Hronom a Košiciach.

ba
nr
zh
ke

Portfólio služieb

● v rámci posudzovania zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vykonávame
● kategorizáciu prác na základe posúdenia zdravotného rizika vyplývajúceho zo zistených skutočností
● akreditované merania faktorov práce a pracovného prostredia
● hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, lokálnej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky (integrovanou elektromyografiou – EMG) a polohovej záťaže z hľadiska fyziológie práce

● navrhujeme ergonomické opatrenia na redukciu nadmernej fyzickej záťaže (najmä z dlhodobej, nadmernej, jednostrannej záťaže – DNJZ) vyplývajúcej z rôznych pracovných činností
● vypracovávame odbornú dokumentáciu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy
● vypracovávame odporúčanie o náplni a minimálnej frekvencii lekárskych preventívnych prehliadok pre jednotlivé pracovné činnosti na základe posúdenia zdravotných rizík

OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA

Akreditovaná činnosť