Služby

 • Úsek darcov krvi

  Našu najvzácnejšiu tekutinu potrebujú predovšetkým pacienti počas a po operačných zákrokoch, s anémiou pri krvácaní do tráviaceho traktu alebo takí, u ktorých došlo k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode, či úrazoch. Prevládajú starší pacienti s rôznymi chronickými ochoreniami, onkologickí pacienti, ako aj pacienti podstupujúci dialýzu.
  V súčasnosti pociťujeme akútny nedostatok krvi pre pacientov všetkých krvných skupín. Úsek zabezpečuje nábor bezpríspevkových darcov krvi v spolupráci so SČK, ich evidenciu, vyšetrenie, samotný odber krvi ako aj občerstvenie pre darcov krvi.  Spracovanie krvi na transfúzne prípravky zabezpečuje HTO v nemocnici Rimavská Sobota.

 • Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom
  • Je prostredníkom medzi transfúznymi pracoviskami a jednotlivými oddeleniami nemocnice.
  • Hlavnou náplňou jej činnosti je zabezpečenie primeraného množstva a druhu transfúznych prípravkov, ich racionálne využitie, 100% spoľahlivej a bezpečnej hemoterapie pre pacienta.
  • Vykonáva základné imunohematologické laboratórne vyšetrenia a činnosti.
 • Hematologická ambulancia
  • Vykonáva klinické a laboratórne vyšetrenia a na ich základe zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistáž a dispenzarizáciu chorých s nezhubnými a zhubnými ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému.
  • Vykonáva konziliárne vyšetrenia pri primárnych a sekundárnych ochoreniach krvi a krvotvorby v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi.
  • Spolupracuje so všetkými klinickými a laboratórnymi odbormi.
  • Vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy (krvácavé a trombofilné stavy).